КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ РИЗИКООРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ

Ірина Романівна Недбалюк

Анотація


Недбалюк І. Р. Концептуальні підходи до створення ризикоорієнтованої системи бюджетного контролю.

Обґрунтовано концептуальні підходи щодо створення ризикоорієнтованої системи бюджетного контролю. Визначено поняття “бюджетний ризик” та проаналізовано фактори ризику бюджетної системи залежно від стадії бюджетного процесу. Визначено складові процесу управління ризиками, що охоплює ідентифікацію, якісну й кількісну оцінку ризику, планування реагування на ризики, моніторинг і контроль ризиків. Запропоновано ризикоорієнтовану систему бюджетного контролю, яка має орієнтуватися на мінімізацію негативних наслідків виникнення ризику відповідно до зазначеної класифікації ризиків.

 

Недбалюк И. Р. Концептуальные подходы к созданию рискоориентированной системы бюджетного контроля.

Рассмотрено формирование концептуальных подходов к созданию рискоориентированной системы бюджетного контроля. Определено понятие “бюджетний риск” и проанализированы факторы риска бюджетной системы в зависимости от стадии бюджетного процесса. Определены составляющие процесса управления рисками, включающего идентификацию, качественную и количественную оценку риска, планирование реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков. Сформирована рискоориентированная система бюджетного контроля, которая должна ориентироваться на минимизацию негативных последствий возникновения риска в соответствии с указанной выше классификацией риска.

 

Nedbaliuk I. Conceptual approaches to creating a risk-based budget control system.

Introduction. The current state of the development of the budgetary system is characterized by a number of controversial and uncoordinated moments that increase the possibility of the emergence of budgetary risks and require minimization of possible budget losses associated with the existence of budgetary risks through the formation of a risk-based budget control system.

Purpose. Formulation of conceptual approaches to the creation of a risk-oriented system of budgetary control.

Results. The article defines the notion of “budget risk” and analyzes the risk factors of the budget system depending on the stage of the budget process. The components of the risk management process are determined, including identification, qualitative and quantitative risk assessment, risk response planning, risk monitoring and control. A risk-based budget control system has been established, it should focus on minimizing the negative consequences of risk in accordance with the above risk classification; identification of budgetary risks at the planning stage, formation and approval, execution and analysis of the latter's results; risk assessment by qualitative and quantitative methods.

Conclusions. On the basis of the definition of the concept of “fiduciary risk” and its main characteristics, it is possible to distinguish conceptual approaches to the creation of a riskoriented system of budget control, which include:
– firstly, the analysis of the risk factors of the budgetary system depending on the stage of the budget process;
– secondly, compliance with the risk management process, including identification, qualitative and quantitative risk assessment, risk response planning, risk monitoring and control;
– thirdly, the formation of a risk-oriented system of budgetary control, which should be guided by the minimization of the negative consequences of the risk in accordance with the above classification of risk; identification of budget risks at the planning, formation and approval stage, implementation and analysis of the results of the latter; Assessing the level of risk by qualitative and quantitative methods, including monitoring and risk assessment at national and local level. Thus, the introduction of a risk-oriented system of budgetary control is not aimed at eliminating the consequences of negative external and internal influences, but to prevent their occurrence will reduce the negative consequences of violations in the system of budgetary control.


Ключові слова


бюджетний ризик; бюджетний процес; бюджетна система; управління ризиками; бюджетный риск; бюджетный процесс; бюджетная система; управления рисками; budget risk; budget process; budget system; risk management

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Література:

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з державним боргом” від 16 червня 2010 року № 461 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://document.ua/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-upravlinnjarizikamipovj-doc47142.html.

Бондарук О. С. Бюджетні ризики та їх вплив на фінансову безпеку / О. С. Бондарук // Міжнародні відносини. – Серія “Економічні науки” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3122/2803.

Булгакова С. Бюджетний ризик: сутність, класифікація, фактори ризику / С. Булгакова, І. Микитюк // Вісник КНТЕУ. – 2010. – № 2. – С. 59–68.

Шпіцглуз С. О. Вплив фінансових ризиків на стабільність бюджету / С. О. Шпіцглуз // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 37. – С. 379–390.

Тополенко Н. М. Актуальні питання інтеграції ризик-менеджменту в систему бюджетування / Н. М.Тополенко, В. С. Терещенко //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. – Вип. 14. – Ч. 4. – 2015. – С. 51–54.

Невінчаний І. С. Основні шляхи подолання бюджетного дефіциту в Україні / І. С. Невінчаний // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 6.

Редіна Н. І. Дефіцит бюджету й основні шляхи його подолання в Україні / Н. І. Редіна, Л. П. Гордєєва // Фінанси України. – 2010. – № 5.

Булгакова С. Управління бюджетними ризиками / С. Булгакова, І. Микитюк // Вісник КНТЕУ. – 2010. – № 2. – С. 78–87.

References:

Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy “Pro zatverdzhennia Polozhennia pro upravlinnia ryzykamy, poviazanymy z derzhavnym borhom” [Order of the Ministry of finance of Ukraine “On approval of the regulation on risk management related to public debt”]. (2010, June 16). Available at : http://document.ua/pro-zatverdzhennja-polozhennja-proupravlinnja-rizikamipovj-doc47142.html.

Bondaruk, O. S. Biudzhetni ryzyky ta yikh vplyv na finansovu bezpeku [Budgetary risk and their impact on financial security]. Mizhnarodni vidnosyny. Seriia “Ekonomichni nauky” – International relations. Series “Economic Sciences”. Available at : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3122/2803.

Bulhakova, S., Mykytiuk, I. (2010). Biudzhetnyi ryzyk: sutnist, klasyfikatsiia, faktory ryzyku [Budget risk: essence, classification, risks factors]. Visnyk KNTEU – Bulletin of KNTEU, 2, 59–68 [in Ukrainian].

Shpitshluz, S. O. (2013). Vplyv finansovykh ryzykiv na stabilnist biudzhetu [Influence of financial risks on budget stability]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoyi systemy Ukrainy – Problems and prospects for the development the Ukrainian banking, 37, 379–390 [in Ukrainian].

Topolenko, N. M. & Tereshchenko, V. S. (2015). Aktualni pytannia intehratsii ryzykmenedzhmentu v systemu biudzhetuvannia [Topical issues of integration of risk management in the budgeting system]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seria “Ekonomichni nauky” – Scientific bulletin of Kherson state university. Series “Economic sciences”, 14/4, 51–54 [in Ukrainian].

Nevinchanyi I. S. (2007). Osnovni shliakhy podolannia biudzhetnoho defitsytu v Ukraini [The main ways to overcome the budget deficit in Ukraine]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Formation of market relations in Ukraine, 6 [in Ukrainian].

Redina, N. I. Hordieeva, L. P. (2010). Defitsyt biudzhetu y osnovni shliakhy yoho podolannia v Ukraini [Budget deficit and main ways of overcoming in Ukraine]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 5 [in Ukrainian].

Bulhakova, S. (2010). Upravlinnia biudzhetnymy ryzykamy [Management of budgetary risks]. Visnyk KNTEU – Bulletin of KNTEU, 2, 78–87 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019