ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Світлана Михайлівна Ганзюк, Ельміра Арсенівна Каграманян

Анотація


Ганзюк С. М., Каграманян Е. А. Теоретичні та практичні аспекти визначення кредитного рейтингу банків в Україні.

Досліджено економічну сутність кредитного рейтингу банків. Систематизовано теоретичні положення щодо визначення рейтингу за різними ознаками відповідно до їх змісту. Уточнено сутність дефініції “рейтинг банку”. Визначено основні уповноважені міжнародні та національні рейтингові агентства. Досліджено вітчизняні базові підходи до присвоєння кредитних рейтингів банкам. Проаналізовано кредитний рейтинг українських банків.

 

Ганзюк С. М., Каграманян Э. А. Теоретические и практические аспекты определения кредитного рейтинга банков в Украине.

Исследована экономическая сущность кредитного рейтинга банков. Систематизированы теоретические положения по определению рейтинга по разным признакам в соответствии с их смыслом. Уточнена сущность дефиниции “рейтинг банка”. Определены основные уполномоченные международные и национальные рейтинговые агентства. Исследованы отечественные базовые подходы к присвоению кредитных рейтингов банкам. Проанализирован кредитный рейтинг украинских банков.

 

Ganziuk S., Kahramanian E. Theoretical and practical aspects of determining the credit rating of banks in Ukraine.

Introduction. The developed financial market implies the existence of a common system of classification of financial institutions by categories of reliability. Ratingscore allows the client to identify the bank in which it is safe to invest, and partners of the banking institutions inside the interbank market. Accordingly, issues of clarification of the essence of the Bank’s credit rating, the study of the theoretical peculiarities of its definition and practical aspects of its application in Ukraine become of particular urgency and importance.

Purpose. The purpose of the article is to study the essence of the rating and credit rating of the bank and the analysis of the state of development of the national rating assessment of banks activity in Ukraine.

Results. The economic essence of the credit rating of banks is investigated. The theoretical positions on rating according to different characteristics according to their content (assessment, characteristic, system, indicator, method, installation, process, distribution, tool, forecast) are systematized. The essence of the definition of “bank rating” is specified. The main authorized national rating agencies are identified. The domestic basic approaches to assigning credit ratings to banks are investigated. The credit rating of domestic banks of Ukraine is analyzed.

Conclusions. Credit rating is the main source of information for clients and investors, on the basis of which the choice of the bank is made for investing clients’ funds and formulating strategic goals and tasks of development of the banks themselves. There are various methodological approaches to determining the essence of the bank’s credit rating, its analysis and evaluation. Modern rating assessments should be adapted for Ukrainian banks and correspond to the real financial situation of a banking institution. Prospects for further research are the development of alternative methods of assessing the activities of banks, which would have been noticed, first of all, by the simplicity of calculations, and the results of which would be available to a wide range of consumers.


Ключові слова


рейтинг; кредитний рейтинг; експертна оцінка; банківська діяльність; рейтингові агентства; рейтинг; кредитный рейтинг; экспертная оценка; банковская деятельность; рейтинговые агентства; rating; credit rating; expert review; banking; rating agencies

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Література:

Єпіфанов А. О. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання : монографія / А. О. Єпіфанов, Н. А. Дехтяр, Т. М. Мельник, І. О. Школьник та ін.; за ред. А. О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 286 с.

Федоришин М. Англо-український словник з українською транскрипцією / за ред. Н. Гайдук і П. Корнеса. – Львів : БаК, 2009. – 248 с.

Коломойцев В. Е. Універсальний словник економічних термінів: інвестування, конкуренція, менеджмент, маркетинг, підприємництво : навчальний посібник / В. Е. Коломойцев. – К. : Молодь, 2000. – 384 с.

Логвиненко Ю. Л. Рейтингування діяльності промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Ю. Л. Логвиненко. – Львів, 2012. – 27 с.

Карминский А. М. Рейтинги в экономике: методология и практика : монография / А. М. Карминский, А. А. Пересецкий, А. Е. Петров. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 240 с.

Афанасенко М. В. Сутність та значення рейтингових оцінок у процесі управління банком / М. В. Афанасенко // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 1 (30). – С. 72–77.

Лернер Ю. І. Рейтингування банківської діяльності: сутність та значення / Ю. І. Лернер, І. В. Богданова // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – 2011. – № 55. – С. 124–130.

Закон України “Про державне регулюван-ня ринку цінних паперів в Україні” зі змінами і доповненнями N 901- VIII (901-19) від 23.12.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80.

Рейтингове управління економічними системами / О. І. Богатов, Ю. Г. Лисенко, В. Л. Петренко, В. Г. Скобелєв – Донецьк : Юго-Восток, 1999. – 109 с.

Енциклопедія банківської справи України / за ред. В. С. Стельмах та ін. – К. : Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с.

Большой экономический словарь / под. ред. А. Н. Азрилияна. – 2-е изд., доп., перераб. – М. : Институт новой экономики, 1997. – 864 с.

Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / під ред. Р. С. Дяківа. – К. : Міжнародна економічна фундація, 2000. – 703 с.

Завгородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Завгородній, Г. Л. Вознюк. – К. : Знання, 2007. – 1072 с.

Райзберг Б. А. Экономическая энциклопедия для детей и взрослых / Б. А. Райзберг. – М. : АОЗТ “Нефтехиминвест”, 1995. – 688 с.

Гринько Р. І. Термінологічний словник ринкової економіки: глобалізація, маркетинг, статистика, страхування, фінанси / Р. І. Гринько, О. Р. Гринько. – Львів : НВФ “Українські технології”, 2006. – 216 с.

Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под ред. А. Г. Грязновой. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 1168 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусол. – К. : Ірпінь, 2005. – 1728 с.

Вітлінський В. В. Моделювання економіки : навч. посіб. / В. В. Вітлінський. – К. : КНЕУ, 2003. – 408 с.

Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / І. М. Парасій-Вергуненко. – К. : КНЕУ, 2003. – 347 с.

Тиркало Р. І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг : навч. посібник / Р. І. Тиркало, З. І. Щивоблок. – К. : Слобожанщина, 1999. – 236 с.

Экономико-математический энциклопедический словарь / гл. ред. В. И. Данилов-Данильян]. – М. : Большая российская энциклопедия : Издательский дом “Инфра-М”, 2003. – 688 с.

Астрелина В. В. Оценка деловой репутации банка / В. В. Астрелина, П. К. Бондарчук // Деньги и кредит. – 2012. – № 12. – С. 16–23.

Журавель Т. М. Проблеми і перспективи сучасних методик оцінювання кредитоспроможності клієнтів / Т. М. Журавель, Л. О. Нічик // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – №1 (10). – С. 98–102.

Зачосова Н. В. Обґрунтування необхідності та етапи розробки універсальної методики визначення кредитного рейтингу комерційних банків / Н. В. Зачосова // Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль : СМП “ТАЙП”. – 2011. – № 6(25). – С. 232–238.

Рейтингові агентства України [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Режим доступу : https://www.nssmc.gov.ua/ratingagencies/.

Кредитний рейтинг банківської системи України [Електронний ресурс] / Офіційний сайт рейтингового агентства “Рюрик”. –Режим доступу : http://rurik.com.ua.

Кредитні рейтинги [Електронний ресурс] / Офіційний сайт рейтингового агентства “Кредит-Рейтинг”. – Режим доступу : www.credit-rating.ua/ua/.

Рейтинг-лист [Електронний ресурс] / Офіційний сайт рейтингового агентства “Експерт-Рейтинг”. – Режим доступу : http://www.expert-rating.com.

Рейтинг-лист [Електронний ресурс] / Офіційний сайт рейтингового агентства “Стандарт-Рейтинг”. – Режим доступу : http://www.standard-rating.biz.

Фінансовий рейтинг-лист [Електронний ресурс] / Офіційний сайт рейтингового агентства “IBI-Rating”. – Режим доступу :

http://ibi.com.ua.

Боярко І. М. Методологічні особливості оцінки кредитних рейтингів у банківській діяльності [Електронний ресурс] //Економіка України. – 2012. – № 3. – Режим доступу : http://lib.uabs.edu.ua/library/Visnik/Numbers/1_28_2010/28_02_09.pdf.

Волошин И. В. Оценка банковских рисков: нове подходы / И. В. Волошин. – К. : Ника-Центр; Эльга, 2004. – 216 c.

Боярко І. М., Гриценко Л. Л., Могиліна Л. А. Методологічні особливості оцінки кредитних рейтингів у банківській діяльності / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко, Л. А. Могиліна // ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – 2010. – С. 6.

References:

Yepifanov, A. O., Dekhtiar, N. A., Melnyk, T. M., Shkolnyk, I. O. (2007). Otsinka kredytospromozhnosti ta investytsiinoi pryvablyvosti subiektiv hospodariuvannia [Assessment of credit-worthiness and investment attractiveness of business entities]. Sumy : UABS NBU[in Ukrainian].

Fedoryshyn, M., Hayduk, N., &Kornesa, P. (2009). Anhlo-ukrainskyi slovnyk z ukrainskoiu tranckryptsiieiu [English-Ukrainian dictionary with Ukrainian transcripts]. Lviv : BaK [in Ukrainian].

Kolomoytsev, V. E. (2000). Universalnyi slovnyk ekonomichnykh terminiv: investuvannia, konkurentsiia, menedzhment, marketynh, pidpryiemnytstvo [Universal dictionary of economic terms: investing, competition, management, marketing, entrepreneurship]. Kyiv : Molod [in Ukrainian].

Lohvynenko, Yu. L. (2012). Reytynhuvannia diialnosti promyslovykh pidpryiemstv [Rated activities of industrial enterprises]. (Thesis 08.00.04). Lviv [in Ukrainian].

Karminskiy, A. M., Peresetskiy, A. A., & Petrov, A. E. (2005). Reytingi v ekonomike: metodologiya i praktika [Ratings in economics: methodology and practice]. Moscow : Finansy i statistika [in Russian].

Afanasenko, M. V. (2011). Sutnist ta znachennia reytynhovykh otsinok u protsesi upravlinnia bankom [The essence and significance of rating assessments in the management process of the bank]. Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy – Bulletin of the Ukrainian academy of banking, 1 (30), 72–77 [in Ukrainian].

Lerner, Yu. I., & Bohdanova, I. V. (2011). Reytynhuvannia bankivskoii diialnosti: sutnist ta znachennia [Rationalization of banking activity: essence and meaning]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu “Kharkivskyi politekhnichnyi instytut” – Bulletin of the National technical university “Kharkiv polytechnic institute”, 55, 124–130 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro derzhavne rehuliuvannia rynku tsinnykh paperiv v Ukraini” [The Law of Ukraine “On state regulation of the securities market in Ukraine”]. (2015, December, 23). Available at : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80.

Bohatov, O. I., Lysenko, Yu. H., Petrenko, V. L., & Skobeliev V. H. (1999). Reytynhove upravlinnia ekonomichnymy systemamy Rating

management of economic systems]. Donetsk : Yuho-Vostok [in Ukrainian].

Stelmakh, V. S. (2001). Entsyklopediia bankivskoi spravy Ukrainy [Encyclopedia of banking in Ukraine]. Kyiv : Molod, In Yure [in Ukrainian].

Azrylyian, A. N. (1997). Bolshoy ekonomicheskiy slovar [Big economic dictionary] (2nd ed., rev.). Moscow : Institut novoy ekonomiki [in Russian].

Diakiv, R. S. (2000). Entsyklopediia biznesmena, ekonomista, menedzhera [Encyclopedia of businessman, economist, manager]. Kyiv : Mizhnarodna ekonomichna fundatsiia [in Ukrainian].

Zavhorodniy, A. H., &Voznyuk, H. L. (2007). Finansovo-ekonomichnyi slovnyk [Financial and economic dictionary]. Kyiv : Znannia [in Ukrainian].

Rayzberh, B. A. (1995). Ekonomicheskaia entsiklopediya dlya detey i vzroslyh [Economic Encyclopedia for children and adults]. Moscow : AOZT “Neftekhymynvest” [in Russian].

Hrynko, R. I., &Hrynko, O. R. (2006). Terminolohichnyi slovnyk rynkovoi ekonomiky: hlobalizatsiia, marketynh, statystyka, strakhuvannya, finansy [Terminology dictionary of a market economy: globalization, marketing, statistics, insurance, finance]. Lviv : NVF “Ukrainski tekhnolohii” [in Ukrainian].

Hryaznovа, A. H. (2004). Finansovo-kreditniy entsiklopedicheskiy slovar [Financial and credit encyclopedic dictionary]. Moscow : Finansy i statistika [in Russian].

Busol, V. T. (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv : Irpin [in Ukrainian].

Vitlinskyy, V. V. (2003). Modeliuvannia ekonomiky [Modeling the economy]. Kyiv : KNEU [in Ukrainian].

Parasiy-Verhunenko, I. M. (2003). Analiz bankivskoi diialnosti [Banking analysis]. Kyiv : KNEU [in Ukrainian].

Tyrkalo, R. I., & Shchyvoblok, Z. I. (1999). Finansovyi analiz komertsiynoho banku: osnovy teorii, ekspres-diahnostyka, reytynh [Financial analysis of a commercial bank: the basics of the theory, express diagnostics, rating]. Kyiv : Slobozhanshchyna [in Ukrainian].

Danylov-Danylian, V. Y. (2003). Ekonomikomatematicheskiy entsiklopedicheskiy slovar [Economics and mathematical encyclopedic dictionary]. Moscow : Bolshaya rossiyskaya entsiklopediya: Izdatelskiy Dom “Infra-M” [in Russian].

Astrelina, V. V., & Bondarchuk, P. K. (2012). Otsenka delovoy reputatsyi banka [An assessment of the bank’s business reputation]. Dengi i kredit – Money and credit, 12, 16–23 [in Russian].

Zhuravel, T. M., & Nichyk, L. O. (2011). Problemy i perspektyvy suchasnykh metodyk otsiniuvannia kredytospromozhnosti kliientiv [Problems and prospects of modern methods of assessing the creditworthiness of clients]. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy – Bulletin of the university of Banking of the National Bank of Ukraine, 1 (10), 98–102 [in Ukrainian].

Zachosova, N. V. (2011). Obgruntuvannia neobkhidnosti ta etapy rozrobky universalnoi metodyky vyznachennia kredytnoho reytynhu komertsiynykh bankiv [Substantiation of necessity and stages of elaboration of a universal method for determining the credit rating of commercial banks]. Innovatsiyna ekonomika – Innovative economy, 6 (25), 232–238 [in Ukrainian].

Ofitsiynyi sayt Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku [The official website of the National commission on securities and stock market]. Available at : https://www.nssmc.gov.ua/rating-agencies/ [in Ukrainian].

Ofitsiynyi sayt reytynhovoho ahentstva “Riuryk” [The official website of the rating agency “Rurik”]. Available at : http://rurik.com.ua/credit-ratings3/bank-ratings.html.

Ofitsiynyi sayt reytynhovoho ahentstva “Kredyt-Reytynh” [The official website of the rating agency “Credit-Rating”]. Available at : http://www.credit-rating.ua/ua/ratings/.

Ofitsiynyi sayt reytynhovoho ahentstva “Ekspert-Reytynh” [The official website of the rating agency “Expert-Rating”]. Available at : http://www.expert-rating.com/rating-list_reiting-list/.

Ofitsiynyi sayt reytynhovoho ahentstva “Standart-Reytynh” [The official website of the rating agency “Standard-Rating”]. Available at : http://www.standard-rating.biz.

Ofitsiynyi sayt reytynhovoho ahentstva “IBI-Rating” [The official website of the rating agency “IBI-Rating”]. Available at : http://ibi.com.ua/UK/ratings-list/.

Boiarko, I. M. (2012). Metodolohichni osoblyvosti otsinky kredytnykh reytynhiv u bankivskiy diialnosti [Methodological peculiarities of assessment of credit ratings in banking activity]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 3. Available at : http://lib.uabs.edu.ua/library/Visnik/Numbers/1_28_2010/28_02_09.pdf [inUkrainian].

Voloshyn, Y. V. (2004). Otsenka bankovskikh riskov: novye podkhody [Bank risk assessment: new approaches]. – Kyiv : Nika-Tsentr ;

Elha [in Russian].

Boiarko, I. M., Hrytsenko, L. L., &Mohylina, L. A. (2010). Metodolohichni osoblyvosti otsinky kredytnykh reytynhiv u bankivskiy diyalnosti [Methodological peculiarities of assessment of credit ratings in banking activity]. DVNZ “Ukrainska akademiia bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy” – Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, 6 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019