ІМПЕРАТИВИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Марія Богданівна Ріппа

Анотація


Ріппа М. Б. Імперативи бюджетного фінансування соціального захисту та соціального забезпечення в Україні.

Досліджено теоретичні засади соціального захисту та джерела його фінансового забезпечення. Проведено комплексний аналіз сучасних тенденцій бюджетного фінансування видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення населення України за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів упродовж 2007–2017 рр., визначено їх частку у ВВП. Проведена порівняльна оцінка темпів зростання бюджетних видатків на соціальний захист, як видатків на споживання з темпами зростання ВВП. Розглянуто пріоритетні напрями бюджетного фінансування соціального захисту та соціального забезпечення. Визначено основні проблеми та особливості бюджетного фінансування соціального захисту та запропоновано заходи щодо його модернізації.

 

Риппа М. Б. Императивы бюджетного финансирования социальной защиты и социального обеспечения в Украине.

Исследованы теоретические основы социальной защиты и источников ее финансового обеспечения. Проведен комплексный анализ современных тенденций бюджетного финансирования расходов на социальную защиту и социальное обеспечение населения Украины за счет средств государственного и местных бюджетов в течении 2007–2017 гг. Определены их доли в ВВП. Проведена сравнительная оценка темпов роста бюджетных расходов на социальную защиту, как расходов на потребление с темпами роста ВВП. Рассмотрены приоритетные направления бюджетного финансирования социальной защиты и социального обеспечения. Определены основные проблемы и особенности бюджетного финансирования социальной защиты и предложены меры по его модернизации.

 

Rippa M. Imperatives of budgetary financing of social protection and social security in Ukraine.

Introduction. The state of financial provision of social protection at the expense of budgetary funds is an important issue for each state.

Purpose. The purpose of the article is to scientifically substantiate the theoretical foundations of social protection of the population and the sources of its financial support.

Results. Expenditures on social protection of the population occupy a significant place in the state expenditures of Ukraine. Through the system of social protection during 2010–2016, about 23% of GDP was allocated. A tendency towards a decrease in their share (in 2016 – 18,2%) was revealed. Budget financing takes the lead in the system of sources of financial support. Due to the budget system, 10.8% is distributed, while in the structure of total expenditures of the Consolidated Budget expenditures on social protection and social security make up 59,6%. A comprehensive analysis of the dynamics of volumes and structure of budget financing during 2007–2017 was conducted. A tendency towards annual growth of expenditures on social protection has been established, and it has been found that their growth rates during the investigated period significantly exceeded GDP growth rates. A significant level of centralization is established. Such a situation requires the optimization of budgetary expenditures on social security and social security and the modernization of sources of their financial support.

Conclusions. The main vectors for improving the budget financing of social protection and social security in Ukraine are:
– decentralization of budget financing of social protection and social security;
– provision of social transfers based on the verification of the property and financial status of the recipients;
– the targeted nature of social assistance;
– monetization of subsidies;
– optimization of the state policy in the labor market with a view to its rapid adaptation to structural changes taking place in the economy; since socially-market economy is aimed not only at social protection, but also the creation of such an organizational and economic mechanism that would contribute to reducing the part of the population that needs state paternalistic care (social assistance).


Ключові слова


соціальна допомога; соціальні пільги; соціальні послуги; социальная помощь; социальные льготы; социальные услуги; social assistance; social benefits; social services; budget expenditures on social protection and social security

Посилання


Література :

Загальна декларація прав людини // Україна: аспекти праці. – 2001. – № 3. – С. 46–48.

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року – К. : ВЕЛЕС, 2003. – 64 с.

Фишер С. Экономика : пер. с англ. / С. Фишер, Р. Дорнбут, Р. Шмалензи. – М. : Экономика,1998. – 401 с.

Сергієнко О. Соціальна політика в сучасному світі та в Україні / О. Сергієнко // Україна: аспекти праці. – 2002. – № 1. – С. 29–36.

Шклярський Ю. Соціальний захист в економічній структурі суспільства / Ю. Шклярський // Соціальний захист. – 1998. – № 8. – С. 33–40.

Бюджет України – Ціна держави. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cost.ua/budget/expenditure/.

Валовий внутрішній продукт України за 2007–2017 рр. [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Статистичний збірник “Соціальний захист населення України” [Електронний ресурс]. – К. : Державна служба статистики України, 2017. – Режим доступу : http://www.ukrstat/gov/ua.

Степанова О. В. Фінансування соціального захисту в умовах децентралізації: зарубіжний досвід та національні реалії / О. В. Степанова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 73–79.

Soсial Expenditure Database // OECD. [Electronic resource]. – Access mode : http://www.oecd.org/document/9.03746.en_2649_33933_38141388_1_1_1_1.html.

Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : монографія / В. Г. Дем’янишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 469 с.

Eurostat. General government expenditure by function [Electronic resource]. – Access mode : http://appsso.eurostat.ec-europa.eu/nui/show_do?dаtaset= gov_a_exp〈=en (Accessed 2 November 2016).

Бюджетний кодекс України. Затверджений Верховною Радою України 21.06.2001 р. №2542-ІІІ із змінами та доповненнями [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-214-%D1%80.14. Розпорядження КМУ від 1.04.2014. №333-р. “Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/333-214-%D1%80.

Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2017 рік / Державна казначейська служба України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury/gov.ua.

Лисяк Л. В. Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні: проблеми та перспективи / Л. В. Лисяк // Вісник Дніпропетровського університету. – Серія “Економіка”. – 2017. – Вип. 11 (1). – С. 25–30.

Куценко Т. Ф. Соціальні пільги в Україні : аналітичний огляд / Т. Ф. Куценко, М. Ю. Бондар // Соціально-трудові відносини. – 2014. – № 1. – С. 96–102.

Самаєва Ю. Живими грошима / Ю. Самаєва, А. Котляр // Дзеркало тижня. – 2018. – № 35 (381). – С. 16.

References :

Zahalna deklaratsiia prav liudyny. (2001). [The Universal declaration of human rights]. Ukraina: aspekty pratsi – Ukraine: Aspects of Labor, 3, 46–48 [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy: Pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 roku. (1996). [Constitution of Ukraine: adopted at the fifth session of the Verkhovna Rada of Ukraine]. (1996, June, 28,). Kyiv : VELES [in Ukrainian].

Fisher, S., Dornbuth, R., Shmalenzi, R. (1998). Ekonomika [Economy]. Moskow : Economika [in Russian].

Serhiienko, O. (2002). Sotsialna polityka v suchasnomu sviti ta v Ukraini [Social policy in the modern world and in Ukraine]. Ukraina: aspekty pratsi – Ukraine : Aspects of Labor, 1, 29–36 [in Ukrainian].

Shkliarski, Y. (1998). Sotsialnyi zakhyst v ekonomichnii strukturi suspilstva [Social protection in the economic structure of society]. Sotsialnyi zakhyst – Social Protection, 8, 33–40 [in Ukrainian].

Biudzhet Ukrainy – Tsina derzhavy [Budget of Ukraine – Price of the state]. Available at : http://cost.ua/budget/expenditure/.

Valovyi vnutrishnii produkt Ukrainy za 2007–2017 rr. [Gross domestic product of Ukraine for 2007–2017]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy – State service of statistics of Ukraine]. Available at : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Statystychnyi zbirnyk “Sotsialnyi zakhyst naselennia Ukrainy”. (2017). [Statistical collection “Social protection of the population of Ukraine”]. Kyiv : State Statistics Service of Ukraine. Available at : http://www.ukrstat/gov/ua.

Stepanova, O. (2016). Finansuvannia sotsialnoho zakhystu v umovakh detsentralizatsii: zarubizhnyi dosvid ta natsionalni realii [Financing of social protection in a decentralized environment: foreign experience and national realities]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: Practice and Experience, 22, 73–79 [in Ukrainian].

Sozial Expenditure Database. OECD. Available at : http: //www.oecd.org/document/9.03746.en_2649_33933_38141388_1_1_1_1.html.

Demianyshyn, V. H. (2008). Teoretychna kontseptualizatsiia i praktychna realizatsiia biudzhetnoi doktryny Ukrainy [Theoretical conceptualization and practical implementation of the budget doctrine of Ukraine]. Ternopil : TNEU [in Ukrainian].

Eurostat (2016). “General government expenditure by function” Available at : http://appsso.eurostat.ec-europa.eu/nui/show_do?dataset=gov-_a_ exp〈=en.

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy. Zatverdzhenyi Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy vid 21.06.2001 r. – № 2542-III. (2001, June, 2) [The Budget Code of Ukraine], [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia KMU vid 1.04.2014. №333-r. “Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini”. [Resolution of the CMU. “On approval of the Concept for the reform of local self-government and territorial organization of power in Ukraine”]. (2014, Junuary, 1). Available at : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws / show / 333-214-% D1% 80.

Richnyi zvit pro vykonannia Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy za 2017 rik. [Annual report on implementation of the State Budget of Ukraine for 2017]. Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy – State Treasury of Ukraine. Available at : http: //www.treasury/gov.ua.

Lysiak, L. V. (2017). Finansove zabezpechennia sotsialnoho zakhystu naselennia v Ukraini: problemy ta perspektyvy [Financial support of social protection of population in Ukraine: problems and perspectives]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia “Ekonomika” – Bulletin of the University of Dnipropetrovsk. The series “Economics”, 11 (1), 25–30 [in Ukrainian].

Kutsenko, T. F., & Bondar, M. Y. (2014). Sotsialni pilhy v Ukraini: analitychnyi ohliad [Social privileges in Ukraine: analytical review]. Sotsialno-trudovi vidnosyny – Social-work Relations, 1, 96–102 [in Ukrainian].

Samaie, Yu., Kotlyar, A. (2018). Zhyvymy hroshyma [Alive money]. Dzerkalo tyzhnya – The Mirror of the Week, 35 (381), 16 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019