СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ

Оксана Іванівна Тулай

Анотація


Тулай О. І. Сучасний стан та проблеми фінансового забезпечення сталого розвитку агропромислового сектору.

Досліджено питання фінансового забезпечення сталого розвитку агропромислового сектору. Проведено моніторинг показників, які впливають на обсяг виручки від реалізації продукції підприємств агропромислового сектору. Проаналізовано структуру джерел фінансового забезпечення підприємств агропромислового сектору, з’ясовано позитивні й негативні тенденції щодо її формування. Сконцентровано увагу на особливостях формування та використання прибутку як основного джерела формування власного капіталу підприємств агропромислового сектору. З’ясовано, що тенденція зниження показників рентабельності підприємств негативно впливає на фінансове забезпечення їх сталого розвитку. Обґрунтовано напрями вдосконалення фінансового забезпечення підприємств агропромислового сектору із врахуванням глобальних цілей сталого розвитку.

 

Тулай О. И. Современное состояние и проблемы финансового обеспечения устойчивого развития агропромышленного сектора.

Исследован вопрос финансового обеспечения устойчивого развития агропромышленного сектора. Проведен мониторинг показателей, влияющих на объем выручки от реализации продукции предприятий агропромышленного сектора. Проанализирована структура источников финансового обеспечения предприятий агропромышленного сектора, очерчены положительные и отрицательные тенденции ее формирования. Сконцентрировано внимание на особенностях формирования и использования прибыли как основного источника формирования собственного капитала предприятий агропромышленного сектора. Определено, что тенденция снижения показателей рентабельности предприятий негативно влияет на финансовое обеспечение их устойчивого развития. Обоснованы направления совершенствования финансового обеспечения предприятий агропромышленного сектора с учетом глобальных целей устойчивого развития.

 

Tulai O. Current status and problems of financial promoting of sustainable development of agro-industrial sector.

Introduction. At the current stage of development of the economy of Ukraine the agro-industry sector acts as a kind of locomotive and determines its volume, supply and value of the main types of food for the population. It greatly affects socio-economic development state, forming 14% of gross value added and more than 40% of exports of countries. Almost 90% of the food needs of the country's population satisfies for the expense of domestic production. Active development of the world markets for agricultural products requires the formation of an effective one mechanism of financial support of production and investment activity agro-industrial sector of Ukraine taking into account global sustainable goals development.

Purpose. The purpose of the article is to find out the features, trends and problems of financial support for the sustainable development of the agro-industrial sector of the economy, substantiation of directions for its improvement

Results. The article focuses on the issue of financial security of sustainable development of the agro-industrial sector of the economy, indicators that affect the volume of sales revenue enterprises of the agro-industrial sector. The structure of the sources of financial support of the enterprises of the agro-industrial sector is analyzed and positive and negative tendencies towards its formation are found out. The features of the formation and use of profit as the main source of formation of own capital of enterprises of the agro-industrial sector are analyzed. It is revealed that there is a tendency to decrease the profitability of indicators of enterprises negatively affects the financial security of their sustainable development.


Conclusions. It is substantiated that in order to improve the system of financial support for the sustainable development of agro-industrial enterprises the sector needs:
– to apply anti-crisis measures, which include the mechanism of the state financial incentives for socially responsible ecologically safe business entities;
– to develop a mechanism for state financial incentives production of organic agricultural
products;
– to develop effective regional strategies for attracting investment resources taking into
account the peculiarities of each region's development;
– to develop an effective mechanism for lending agro-industrial the economy sector.


Ключові слова


фінансове забезпечення; фінансові ресурси; прибуток; рентабельність; власний капітал; финансовое обеспечение; финансовые ресурсы; прибыль; financial security; financial resources; profits; profitability; equity; agribusiness; sustainable development

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Література :

Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf/.

Статистичний збірник “Сільське господарство України 2017” / Державна служба статистики України. – К., 2018. – 245 с.

Перглер Т. Фундаментальні засади стійкого людського розвитку [Електронний ресурс] / Т. Перглер. – Режим доступу : http://www.ird.npu.edu.ua/files/pergler.pdf.

Брижань І. А. Умови та чинники переходу України до моделі сталого розвитку / І. А. Брижань // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2013. – № 1. – С. 128–133.

Куценко В. І. Стратегія сталого розвитку крізь призму соціогуманітарної сфери / В. І. Куценко // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 1. – С. 79–88.

Бідзюра І. Філософське обґрунтування ідеї сталого людського розвитку [Електронний ресурс] / І. Бідзюра. – Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/pidruchnuku/21/21.pdf.

Деркач М. І. Становлення парадигми фіскальної децентралізації державного управління у контексті забезпечення сталого розвитку України : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.03 / М.І. Деркач ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – 32 с.

Стецюк П. А. Фінансово-кредитний механізм аграрного розвитку / П. А. Стецюк // Економічні науки. – Cерія “Облік і фінанси”. – 2014. – Вип. 11 (2). – С. 348–358.

Малій О. Г. Інструменти фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва / О. Г. Малій // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2016. – № 1. – С. 60–64.

Прокопишак В. Б. Методика формування фінансового потенціалу аграрних підприємств / В. Б. Прокопишак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.2. – С. 162–167.

Танклевська Н. С. Стратегічні орієнтири посилення фінансового потенціалу аграрних підприємств [Електронний ресурс] / Н. С. Танклевська, В. О. Мірошниченко // Фінансовий простір. – 2017. – № 2 (26) . – С. 53–58. – Режим доступу : https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1702/17tnspap.pdf.

Трусова Н. В. Механізм дії фінансового потенціалу в господарській діяльності аграрних підприємств / Н. В. Трусова, К. А. Анастасова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – № 21. – С. 137–141.

Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf.

Кудицький О. О. Чинники розвитку підприємств аграрного сектору / О. О. Кудицький, Н. С. Чопко // Економіка та управління. – 2012. – № 6. – С. 54–58.

Сільське, лісове та рибне господарство [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Берест М. М. Сутність та економічний зміст категорії “фінансове забезпечення” / М. М. Берест, М. О. Дудка // Економіка і фінанси. – 2015. – № 1. – С. 36–41.

Худолій М. Н. Механізм фінансового забезпечення аграрних підприємств України на середньострокову перспективу / М. Н. Худолій, Н. Ю. Шевченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – Серія “Економіка, аграрний менеджмент, бізнес”. – 2015. – Вип. 222. – С. 8–15.

Вівчар О. Й. Власний капітал як фінансове джерело функціонування підприємства / О. Й. Вівчар, В. М. Саварин // Науковий вісник України. – 2009. – Вип. 19.5. – С. 146–150.

Тульчинська С. О. Основи управління прибутком підприємства [Електронний ресурс] / С. О. Тульчинська, Т. П. Ткаченко, О. І. Скоробогатий // Ефективна економіка. – 2018. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/4.pdf.

References :

Tsili staloho rozvytku: Ukraina. Natsionalna dopovid [Sustainable development goals: Ukraine. National report]. (2017). Available at : http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf/.

Statystychnyi zbirnyk “Silske hospodarstvo Ukrainy 2017” [Statistical collection “Agriculture of Ukraine 2017”]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy –State Statistics Service of Ukraine. (2018). Kyiv [in Ukrainian].

Perhler, T. Fundamentalni zasady stiikoho liudskoho rozvytku [Fundamental principles of sustainable human development]. Available at : http://www.ird.npu.edu.ua/files/pergler.pdf.

Bryzhan, I. A. (2013). Umovy ta chynnyky perekhodu Ukrainy do modeli staloho rozvytku [Conditions and factors of the transition of Ukraine to the model of sustainable development]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii – Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy, 1, 128–133 [in Ukrainian].

Kutsenko, V. I. Stratehiia staloho rozvytku kriz pryzmu sotsiohumanitarnoi sfery. (2012). [The strategy of sustainable development through the prism of the socio-humanitarian sphere]. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 1, 79–88 [in Ukrainian].

Bidziura, I. Filosofske obhruntuvannia idei staloho liudskoho rozvytku [Philosophical substantiation of the idea of sustainable human development]. Available at : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/pidruchnuku/21/21.pdf.

Derkach, M. I. (2011). Stanovlennia paradyhmy fiskalnoi detsentralizatsii derzhavnoho upravlinnia u konteksti zabezpechennia staloho rozvytku Ukrainy [Formation of the paradigm of fiscal decentralization of public administration in the context of ensuring sustainable development of Ukraine]. (Thesis 08.00.03). Dnipropetrovskyi natsionalnyi universytet – Dnipropetrovsk National University [in Ukrainian].

Stetsiuk, P. A. (2014). Finansovo-kredytnyi mekhanizm ahrarnoho rozvytku [Financial and credit mechanism of agrarian development]. Ekonomichni nauky. Ceriia Oblik i finansy. – Economic sciences, 11 (2), 348–358 [in Ukrainian].

Malii, O. H. (2016). Instrumenty finansovokredytnoho zabezpechennia ahrarnoho vyrobnytstva [Instruments of financial and credit provision of agrarian production]. Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky – Current problems of innovative economy, 1, 60–64 [in Ukrainian].

Prokopyshak, V. B. (2016). Metodyka formuvannia finansovoho potentsialu ahrarnykh pidpryiemstv [Methodology of forming financial potential of agrarian enterprises]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 26.2, 162–167 [in Ukrainian].

Tanklevska, N. S., Miroshnychenko, V. O. (2017). Stratehichni oriientyry posylennia finansovoho potentsialu ahrarnykh pidpryiemstv [Strategic guidelines for strengthening the financial potential of agrarian enterprises]. Finansovyi prostir – Financial space, 2 (26), 53–58. Available at : https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1702/17tnspap.pdf.

Trusova, N. V., Anastasova, K. A. (2016). Mekhanizm dii finansovoho potentsialu v hospodarskii diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv [Mechanism of the financial potential in the economic activity of agrarian enterprises]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 21, 37–141 [in Ukrainian].

Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. Available at : https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf.

Kudytskyi, O. O., Chopko, N. S. (2012). Chynnyky rozvytku pidpryiemstv ahrarnoho sektoru [Factors of development of enterprises of the agrarian sector]. Ekonomika ta upravlinnia – Economics and Management, 6, 54–58 [in Ukrainian].

Silske, lisove ta rybne hospodarstvo [Agriculture, forestry and fisheries]. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy – Official site of the State Statistics Service of Ukraine. Available at : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Berest, M. M., Dudka M. O. (2015). Sutnist ta ekonomichnyi zmist katehorii “finansove zabezpechennia” [Essence and economic content of the category “financial security”]. Ekonomika i finansy – Economics and Finance, 1, 36–41[in Ukrainian].

Khudolii, M. N., Shevchenko N. Yu. (2015). Mekhanizm finansovoho zabezpechennia ahrarnykh pidpryiemstv Ukrainy na serednostrokovu perspektyvu [Mechanism of financial provision of agrarian enterprises of Ukraine in the mediumterm perspective]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia : Ekonomika, ahrarnyi menedzhment, biznes – Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series : Economics, Agrarian Management, Business, 222, 8–15 [in Ukrainian].

Vivchar, O. Y., & Savaryn, V. M. (2009). Vlasnyi kapital yak finansove dzherelo funktsionuvannia pidpryiemstva [Own capital as a financial source for the functioning of the enterprise]. Naukovyi visnyk Ukrainy – Scientific Bulletin of Ukraine, 19.5, 146–150 [in Ukrainian].

Tulchynska, S. O., & Tkachenko, T. P., Skorobohatyi, O. I. Osnovy upravlinnia prybutkom pidpryiemstva (2018). [Basics of profit management of the enterprise]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 2. Available at : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/4.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019