МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ НИМИ

Тетяна Романівна Портоварас

Анотація


Портоварас Т. Р. Методологічні аспекти аналізу фінансових ризиків як інструменту управління ними.

Узагальнено поняття “ризик” й запропоновано його власне визначення, в основі котрого – негативний вплив внутрішніх і зовнішніх чинників, що виявляється в погіршенні фінансового стану підприємства. З огляду на це, найважливішим об’єктом аналізу діяльності суб’єктів господарювання запропоновано вважати фінансові ризики. Проаналізовано методи оцінки ймовірності банкрутства, акцентовано на їх перевагах і недоліках. Обґрунтовано алгоритм управління фінансовими ризиками підприємств, котрий вміщує стадії ідентифікації, оцінки й мінімізації.

 

Портоварас Т. Р. Методологические аспекты анализа финансовых рисков как инструмента управления ими.

Обобщено понятие “риск” и предложено его собственное определение, в основе которого – негативное влияние внутренних и внешних факторов, которое проявляется в ухудшении финансового состояния предприятия. Учитывая это, важным объектом анализа деятельности субъектов хозяйствования предложено считать финансовые риски. Проанализированы методы оценки банкротства предприятий, акцентировано на их преимуществах и недостатках. Обосновано алгоритм управления финансовыми рисками предприятий, включающий стадии идентификации, оценки и минимизации.

 

Portovaras T. Methodological aspects of financial risk analysis as an instrument of management.

Introduction. The article deal with the risks and its influence on the enterprises activity within the uncertainty. The essence, classification and analysis of risks is generalized, on the basis of which their own understanding is proposed. The question of forecasting the probability of bankruptcy as a widely used method of risk management is focused, its advantages and disadvantages at the present stage of development of the domestic economy are shown.

Purpose. The aim of the paper is justifying the methodological approach to the analysis of financial risks in order to increase the efficiency of their management. 

Results. The financial risks are investigating taking into account theoretical approach as for the interpretation of the economic content of “risks” and substantive approach to their analysis. According to this the author suggests to consider “risks” as the probability of deterioration of the financial state of enterprise as a result of negative influence of risk factors. The methodological approach to the analysis of financial risks is proposed. In the essence of this approach are the stages of: risks identification (with the purpose of identify the risk areas of operational and financial activity of legal entities); analyzing (with the aim to isolate the risk factors); minimizing of risks (justifying the ways of risk management). The methodical principles of bankruptcy of enterprises are investigated; the methodology of its analyzing within the specific of financial and  economic activity of domestic entities and the size of its financial results is substantiated.

Conclusions. The methodology of analysis of financial risks is actual today because there are lack of effective approaches to risk analyzing as a way of risk management. Proposed approach allows concentrating on risk factors and according to it to raise effectiveness to risk management.


Ключові слова


підприємства; ризики; аналіз; оцінювання ризиків; банкрутство; фінансовий стан; предприятия; риски; анализ; оценка рисков; банкротство; enterprises; risks; analysis; risk assessment; bankruptcy; financial state; financial resources; risk management

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Література :

Власюк В. Є. Оцінка ймовірності банкрутства вітчизняних підприємств (на прикладі ПАТ “Комбінат “Тепличний”) [Електронний ресурс] / В. Є. Власюк. – Режим доступу : http://www.economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/11.pdf.

Гришова І. Ю. Управління ризиками у контексті стратегії антикризового управління / І. Ю. Гришова, Т. М. Гнатьєва // Український журнал прикладної економіки. – Том 1. – 2016. – № 3. – С. 32–40.

Гудзь О. Є. Стратегічне управління ризикозахищенністю інноваційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / О. Є. Гудзь. – Режим доступу : http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1010_18125115.pdf.

Зоріна О. А. Методи аналізу фінансових ризиків [Електронний ресурс] / О. А. Зоріна. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4746/1/21.pdf.

Зоріна О. А. Ідентифікація ризиків підприємства як об’єктів економічного аналізу / О. А. Зоріна // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – 2014. – № 2. – С. 62–77.

Мостенська Т. Л. Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським ризиком підприємства / Т. Л. Мостенська, Н. С. Скопенко // Вісник Запорізького національного університету. – Том 7. – 2010. – № 3. – С. 72–79.

Посохов І. М. Сучасні міжнародні стандарти ризик-менеджменту [Електронний ресурс] / І. М. Посохов. – Режим доступу : https://repository.kpi.kharkov.ua/.../1/Posokhov_Suchasni_mizhnarodni_2017.pdfhttp://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/30666/1/Posokhov_Suchasni_mizhnarodni _2017.pdf.

Проскура В. Ф. Методологічні підходи до управління ризиками [Електронний ресурс] / В. Ф. Проскура. – Режим доступу : http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/102.pdf.

Терещенко О. О. Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства / О. О. Терещенко // Економіка країни. – 2003. – № 8. – С. 38–44.

Яресько Р. С. Ризик-менеджмент інвестиційних проектів енергетичних підприємств : дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Рената Сергіївна Яресько. – К. : НТУУ КПІ, 2016. – 245 с.

Фінансова безпека підприємств і банківських установ : монографія / А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 295 с.

Toffler R. Going, going, gone–four factors which predict / R. Toffler, H. Tishaw // Accountancy. – 1977. – March. – P. 50 –54.

Altman E. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy / E. Altman // The Journal of Finance. – 1968. – Vol. 23 (September). – P. 589–609.

Пономаренко Т. В. Прогнозування імовірності банкрутства в контексті оцінювання економічної стійкості підприємства / Т. В. Пономаренко // Економічний аналіз. – 2016. – № 2 (Т. 23). – С. 160–168.

Давыдова Г. В. Методика количественной оценки риска банкротства предприятий / Г. В. Давыдова, А. Ю. Беликов // Управление риском. – 1999. – № 3. – С. 13–20.

Матвійчук А. В. Моделювання фінансової стійкості підприємств із застосуванням теорії нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримінантного аналізу / А. В. Матвійчук // Вісник НАН України. – 2010. – № 9. – С. 24–46.

Островська Г. Аналіз практики використання зарубіжних методик (моделей) прогнозу вання ймовірності банкрутства підприємств / Г. Островська, О. Квасовський // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2 (31). – С. 99–111.

Пластун О. Л. Визначення сутності поняття “банкрутство” в сучасній науковій літературі / О. Л. Пластун // Вісник ЖДТУ. – 2009. – № 2. – С. 256–261.

References :

Vlasiuk, V. Ye. Otsinka ymovirnosti bankrutstva vitchyznianykh pidpryiemstv (na prykladi PAT “Kombinat “Teplychnyi”) [Estimation of the bankruptcy probability of domestic enterprises (as an example, C Corporation “Combine “Teplichny”]. Available at : http://www.economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/11.pdf.

Hryshova, I. Yu., Hnatieva, T. M. (2016). Upravlinnia ryzykamy u konteksti stratehii antykryzovoho upravlinnia [Risk management in the context of the anti-crisis management strategy]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky – Ukrainian Journal of Applied Economics, 3(1), 32–40 [in Ukrainian].

Hudz, O. Ye. Stratehichne upravlinnia ryzykozakhyshchennistiu innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv [Strategic management of risk protection of innovative activity of enterprises]. Available at : http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1010_18125115.pdf.

Zorina, O. A. Metody analizu finansovykh ryzykiv [Methods of financial risks analysis]. Available at : http://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4746/1/21.pdf.

Zorina, O. A. (2014). Identyfikatsiia ryzykiv pidpryiemstva yak obiektiv ekonomichnoho analizu [Identification of enterprise’s risks as an object of economic analysis]. Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt: problemy teorii, metodolohii, orhanizatsii – Accounting, analysis and audit: problems of theory, methodology, organization, 2, 62-77 [in Ukrainian].

Mostenska, T. L., Skopenko, N. S. (2010). Ryzyk-menedzhment yak instrument upravlinnia hospodarskym ryzykom pidpryiemstva [Risk management as tool for managing the enterprise’s business risk]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of Zaporizhzhya National University, 3(7), 72–79 [in Ukrainian].

Posokhov, I. M. Suchasni mizhnarodni standarty ryzyk-menedzhmentu [Modern international risk management standards]. Available at : http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/30666/1/Posokhov_Suchasni_mizhnarodni _2017.pdf.

Proskura, V. F. Metodolohichn ipidkhody do upravlinnia ryzykamy [Methodological approaches to risk management]. Available at : http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/102.pdf.

Tereshchenko, O. O. (2003). Dyskryminantna model intehralnoi otsinky finansovoho stanu pidpryiemstva [Discriminant model of the integrated assessment of the enterprise’s financial state]. Ekonomika Ukrainy – Ukrainian Economy, 8, 38–44 [in Ukrainian].

Yaresko, R. S. (2016). Ryzyk-menedzhment investytsiinykh proektiv enerhetychnykh pidpryiemstv [Risk management of investment projects of energy enterprises]. (Thesis 08.00.05). Kyiv : NTUU KPU [in Ukrainian].

Yepifanov, A. O., (Eds.) Plastun, O. L., Dombrovskyi, V. S. (2009). Finansova bezpeka pidpryiemstv i bankivskykh ustanov [Financial security of enterprises and banking institutions]. Sumy : DVNZ “UABS NBU” [in Ukrainian].

Toffler, R., Tishaw, H. (1977). Going, going, gone – four factorswhich predict. Accountancy, (March), 50–54.

Altman, E. (1968). Financial rations, discriminant analysisandthe predictionof corporate bankruptcy. The Journal of Finance, 23 (September), 589–609.

Ponomarenko, T. V. (2016). Prohnozuvannia imovirnosti bankrutstva v konteksti otsiniuvannia ekonomichnoi stiikosti pidpryiemstva [Prediction of the bankruptcy probability in the context of assessing the enterprise’s economic sustainability]. Ekonomichnyi analiz – Economic Analysis, 2 (23), 160–168 [in Ukrainian].

Davydova, H. V., Belikov, A. Yu. (1999). Metodika kolichestvennoy otsenki riska bankrotstva predpriyatiy [Methodology of quantitative evaluation of the enterprise’s bankruptcy risk]. Upravlenie riskom – Risk Management, 3, 13–20 [in Russian].

Matviichuk, A. V. (2010). Modeliuvannia finansovoi stiikosti pidpryiemstv iz zastosuvanniam teorii nechitkoi lohiky, neironnykh merezh i dyskryminantnoho analizu [Modeling of enterprise’s financial sustainability using the theory of fuzzy logic, neural networks and discriminant analysis]. Visnyk NAN Ukrainy – Bulletin of the NAS of Ukraine, 9, 24–46 [in Ukrainian].

Ostrovska, H., Kvasovskyi, O. (2011). Analiz praktyky vykorystannia zarubizhnykh metodyk (modelei) prohnozuvannia ymovirnosti bankrutstva pidpryiemstv [Analysis of practice the foreign methods (models) for forecasting the probability of bankruptcy of enterprises using]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk – Galytskyi Economic Bulletin, 2(31), 99–111 [in Ukrainian].

Plastun, O. L. (2009). Vyznachennia sutnosti poniattia “bankrutstvo” v suchasnii naukovii literaturi [Definition of the essence of the “bankruptcy” concept in modern scientific literature]. Visnyk ZhDTU – Bulletin of ZSTU, 2, 256–261 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019