ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА СТАЛЕ ЕНДОГЕННЕ ЗРОСТАННЯ РЕГІОНІВ: ФОРМАЛІЗАЦІЯ НАПРЯМІВ ВПЛИВУ

Галина ВОЗНЯК

Анотація


Вступ. Процеси реформування влади та ресурсів, що розпочалися в Україні, потребують вирішення питань узгодженості регіонального розвитку на основі ендогенного зростання. Оскільки Україна приєдналася до процесу сприяння сталому розвитку, необхідно обґрунтувати модель сталого ендогенного розвитку країни й особливості її прояву на регіональному рівні в умовах реформи фінансової децентралізації.

Мета – поглибити теоретичні засади фінансової децентралізації як інструмента досягнення цілей сталого ендогенного зростання, визначити особливості її впливу на соціально-економічні процеси в регіонах та окреслити перспективні напрямки їх розвитку.

Методи. В процесі дослідження теоретико-концептуальних засад фінансової децентралізації як інструмента впливу на соціально-економічні процеси в регіонах були використані такі загальнонаукові методи, як: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення.

Результати. Розпочаті в Україні процеси реформування влади та ресурсів актуалізували питання сталості регіонального розвитку на засадах ендогенного зростання. В статті обґрунтовано теоретичні засади фінансової децентралізації як інструмента досягнення цілей сталого ендогенного зростання та визначено вектор її впливу на соціально-економічні процеси в регіонах. Розкрито засадничі положення й особливості її функціонування. Доведено, що сфера фінансової децентралізації охоплює: місцеві фінанси, набуття органами місцевого самоврядування видаткових повноважень щодо забезпечення власних самоврядних функцій, делегованих повноважень, розширення фінансової автономії, обумовлені необхідністю надання якісних суспільних послуг населенню. Запропоновано теоретичну концептуалізацію взаємозв’язку сталого розвитку регіонів і фінансової децентралізації, яка розкриває форми прояву і визначає передумови останньої, характеризує суперечності та ризики для розвитку.
На основі аналізу світових практик виявлено особливості прояву фінансової децентралізації в контексті її впливу на стале зростання регіонів. Надано рекомендації та визначено імперативи, на яких має вибудовуватися політика сталого ендогенного зростання регіонів, а саме: нарощення фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад, інтеграція сучасних інформаційних технологій у традиційні сфери виробництва, підвищення якості людського капіталу, запобігання виснаженню ресурсів регіону та ощадливе ставлення до довкілля.

Перспективи. Питання оцінювання глибини впровадження фінансової децентралізації на регіональному та локальному рівнях є предметом подальших наукових пошуків, позаяк це слугуватиме основою реформування державної і регіональної фінансової політики.


Ключові слова


фінансова децентралізація, стале ендогенне зростання, саморозвиток, смарт спеціалізація регіону.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Romer P.M. Endogenous technological change. Journal of Political Economy. 1990. V. 98, № 5. Р. 71.

Інтегруючи в економіку знання і клімат. За що дали Нобелівську премію з економіки у 2018 році. URL: https://ua.112.ua/statji/ intehruiuchy-v-ekonomiku-znannia-i-klimat-za-shcho-daly-nobelivsku-premiiu-z-ekonomiky-u- 2018-rotsi-465229-print.html.

Becattini G. From Marshall’s to the Italian “Industrial districts”. A Brief Critical Reconstruction. URL: http://www.competitiveness.org/newsletter/ files/becattini.pdf.

Моделі ендогенного зростання економіки України. Київ: Ін-т екон. та прогнозування, 2007. 576 с.

Нова регіональна політика для нової України: аналітична доповідь. Київ: Інститут суспільно-економічних досліджень, 2017. С. 61.

European Commission. Guide to research and innovation strategies for smart specialisation (RIS3). Brussels, 2012. P. 27. URL: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/84453/ RIS3+Guide.pdf/fceb8c58-73a9-4863-8107- 752aef77e7b4.

Возняк Г. В Бюджетна політика соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах фінансової децентралізації: дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.08. Київ, 2017. С. 121.

Musgrave R. The theory of public finance. New York and London: McCraw – Hill, 1959.

Akai N., Sakata M. Fiscal decentralization contributes to economic growth: evidence from state-level cross-section data for the United States. Journal of Urban Economics. 2002. Vol. 52, No. 1. P. 93–108.

Lin J., Liu Z. Fiscal decentralization and economic growth in China. Economic Development and Cultural Change. 2000. Vol. 49, No. 1. P. 1–21.

Cantarero D., Perez Gonzalez P. Fiscal decentralization and economic growth: Evidence from Spanish regions. Public Budgeting & Finance. 2009. Vol. 29, No. 4. P. 24–44.

Blöchliger H., Égert B., Fredriksen K. Fis¬cal federalism and its impact on economic activity, public investment and the performance of educational systems. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/ docserver/5k4695840w7b-en.pdf?expires=155507 5051&id=id&accname=guest&checksum=07C7D2 5D9879E67800176D02EF10E4B0.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019