CТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Михайло КРУПКА, Назар ДЕМЧИШАК, Василь ГРИБ

Анотація


Вступ. Стаття присвячена сучасним проблемам аналізу інноваційних процесів в Україні у контексті стримуючих чинників та існуючих проблем у вітчизняній економіці.

Мета – структуризація інновацій для формування пріоритетів фінансового регулювання та його стратегічних орієнтирів.

Методи. Для одержання результатів у дослідженні використано низку загальнонаукових і спеціальних методів: структурний аналіз, статистичні методи, системний аналіз, метод наукового абстрагування. Обґрунтовано тлумачення фінансового регулювання інноваційної діяльності як узгодженого комплексного законодавчо регламентованого застосування бюджетних і податкових інструментів з метою впливу державних інститутів на функціонування національної інноваційної системи, інноваційний потенціал й інноваційну безпеку в країні, спрямованого на зміцнення конкурентоспроможності та утвердження інноваційної моделі соціально-економічного розвитку. Проведено аналіз структурних особливостей інноваційної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання. Розкрито роль технологічних інновацій (процесових і продуктових) у економіці України. З’ясовано специфіку впровадження нетехнологічних інновацій в розрізі маркетингових та організаційних їх типів. Виявлено тенденційно низьку роль продуктових інновацій у загальній структурі інноваційної діяльності підприємств України, що становить загрозу інноваційній безпеці країни. Аргументовано, що пріоритетом фінансового регулювання має бути інтеграція в межах тріади наука-інновації-виробництво. Акцентовано на особливій ролі елементів інноваційної інфраструктури (наукових парків, технологічних парків, інноваційних кластерів) у підвищенні ефективності фінансового регулювання інноваційної активності.

Перспективи подальших наукових розвідок з досліджуваної проблематики першочергово полягають у обґрунтуванні конкретних рішень щодо підвищення ролі освітньо-наукової складової та стимулюванні досліджень й розробок як запоруки інноваційних успіхів підприємств в Україні.


Ключові слова


інновації, структурний аналіз, технологічні інновації, нетехнологічні інновації, фінансове регулювання інноваційної діяльності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Опарін В. М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): монографія. Київ: КНЕУ, 2005. 240 с.

Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки. Київ: МАУП, 2006. 176 с.

Дубинецька П. П. Податкове регулювання в системі управління національним господарством: дис. канд. економ. наук: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Львів, 2015. 254 с.

Пшик Б. І. Теоретичні засади фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні. Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2016. Вип. 26.6. С. 61–68.

Боронос В. Г., Рибіна Л. О. Проблеми фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні. Чернігівський науковий часопис. Сер. “Економіка і управління”. 2016. № 1(7). С. 108–114.

Демчишак Н. Б. Фінансове регулювання інноваційної діяльності в Україні: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 494 с.

Методологічні положення зі статистики інноваційної діяльності, затверджені наказом Держстату України від 10.01.2013 № 3. URL: http://ukrstat.gov.ua.

“Про інноваційну діяльність”: Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV (зі змінами). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

Наука, технології та інновації. Офіційні статистичні дані Державної служби статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua.

“Про наукові парки”: Закон України від 25 червня 2009 р. № 1563-VI. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1563-17.

“Про індустріальні парки”: Закон України від 21 червня 2012 р. № 5018-VI. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5018-17.

“Про формування та функціонування інноваційних кластерів в Україні”: постанова Президії НАН України від 08.07.2009 р. Національна академія наук України. URL: http://www.nas.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019