МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АПК

Світлана ХАЛАТУР, Олександр ХАЛАТУР

Анотація


Вступ. Сьогодні в умовах євроінтеграції в Україні стає актуальним розвиток галузей з великим інноваційним потенціалом, що неможливо без залучення фінансування. Тому методологічний інструментарій для фінансування інновацій в сфері агробізнесу має забезпечити конкурентні переваги для українських виробників і стимулювати економічне зростання.

Мета – вивчити методичні інструменти залучення фінансових ресурсів в інноваційну діяльність та обґрунтувати методи і критерії інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств сфери агропромислового комплексу.

Методи. Теоретичною і методологічною основою дослідження є системний підхід до вивчення економічних явищ, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів з цієї проблематики. У процесі дослідження використано комплекс наукових методів, серед яких: абстрактнологічний, діалектичний, метод порівнянь та ін.

Результати. Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності в Україні є власні ресурси підприємства, а найбільш перспективним сектором для залучення інвестицій в Україну є агропромисловий комплекс. У статті досліджено сучасні методи фінансування інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі. На основі порівняльного аналізу визначено потенційні вигоди і ризики від застосування методів фінансування інноваційної діяльності підприємств. Запропоновано критерії інноваційної та інвестиційної привабливості підприємств, що залучають фінансові ресурси для інновацій.

Перспективи. Агропромисловий комплекс є пріоритетним інвестиційним напрямком для вітчизняних і зарубіжних інвесторів. Отож, необхідний науковий підхід до застосування методів фінансування в інноваціях. В сучасних умовах сформувалися різні методи фінансування інноваційної діяльності агропромислового комплексу, серед яких особливу увагу слід приділити фінансуванню через венчурний капітал, залучення бізнес ангелів і розробці державних програм фінансування і підтримки агробізнесу.


Ключові слова


інновації, інноваційна діяльність, джерела фінансування, агропромисловий комплекс, інновації в агропромисловому комплексі

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Власова Ю. Г. Особливості фінансування інноваційної сфери в розвинених країнах світу. Вісник КНТЕУ. 2009. № 1. С. 36-46.

Жилінська О. I., Чеберкус Д. В. Розвиток інноваційної інфраструктури. Фінанси України. 2011. № 7. С. 57–67.

Колодяжна І. В. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 9. С. 448–453.

Левицька С. О., Полюхович М. Д. Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Сер. “Економіка”. 2017. № 4 (32). С. 55–58.

Ніколенко Т. І. Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку ЄС в контексті міжрегіонального співробітництва. Вісник Маріупольського державного університету. Сер. “Економіка”. 2015. Вип. 10. С. 78–87.

Чемодуров О. М. Проблеми фінансування інноваційної діяльності підприємств. Економіка України. 2013. № 1 (614). С. 40–49.

Grigg D. The dynamics of agricultural change. London, 1982. 264 p.

Dimara E., Skuras D. Adoption of agricultural innovations as a two-stage partial observability process. Agricultural economics. The journal of the International Association of Agricultural Economists. 2005.

URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1574-0862.2003.tb00137.x.

Khondoker A. Perception and adoption of a new agricultural technology: Evidence from a developing country. Technology in Society. 2018. P. 126–135.

Сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Сайт Української асоцiацiї iнвестицiйного бiзнесу. URL: http://www.uaib.com.ua/companyandfunds/amc.html.

Senyolo M., Long T., Blok V., Omta O. How the characteristics of innovations impact their adoption: аn exploration of climate-smart agricultural innovations in South Africa. Journal of Cleaner Production. 2018. P. 3825-3840. URL:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617311885#!.

World Investment report 2019. URL:https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019