НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Ірина ПРИЙМАК, Богдана ВИШИВАНА

Анотація


Вступ. Українська система соціального захисту населення, головним джерелом фінансування якої є бюджетні кошти та кошти державних фондів соціального страхування, нині не спроможна забезпечити достойного рівня пенсій. Залучення недержавних фінансових інститутів до вирішення цієї проблеми дає змогу підвищити ефективність і гнучкість системи соціального захисту населення у старості.

Мета – проаналізувати стан, окреслити проблеми розвитку та розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення недержавного пенсійного забезпечення як інструменту соціального захисту осіб пенсійного віку.

Результати. Розкрито сутність і структуру системи соціального захисту населення, яка об’єднує державну та недержавну складові. Проаналізовано динаміку бюджетних видатків на соціальний захист та видатків Пенсійного фонду України. Виявлено зростання дефіциту Пенсійного фонду, що свідчить про глибоку фінансову кризу в пенсійній системі. Оцінено розвиток недержавного пенсійного забезпечення як механізму формування додаткових фінансових ресурсів для виплати пенсій. Доведено, що недержавні пенсійні фонди (НПФ) є основними фінансовими інститутами, які забезпечують накопичення пенсійних активів. Аналіз діяльності НПФ в Україні демонструє скорочення їх кількості, перевищення кількості учасників НПФ над кількістю укладених договорів, незначний обсяг внесків від фізичних осіб, зростання пенсійних виплат, невеликі темпи приросту вартості пенсійних активів, а також диспропорції в обсягах активів за видами НПФ. Висвітлено роль страхових компаній, які здійснюють страхування життя, в недержавному пенсійному забезпеченні, що полягає в укладенні договорів страхування довічної пенсії з учасниками НПФ, проведенні розрахунку та виплати додаткової пенсії. Розкрито напрями діяльності банківських установ у системі недержавного пенсійного забезпечення щодо заснування НПФ, виконання ролі банку-зберігача НПФ, обслуговування діяльності страхових компаній, які займаються пенсійним страхуванням, залучення пенсійних коштів через відкриття пенсійних депозитних рахунків.

Перспективи. Обґрунтовано пропозиції щодо необхідності розроблення виважених раціональних і ефективних управлінських рішень соціально-економічного, нормативно-правового, організаційного характеру для підготовки та реалізації ефективної стратегії розвитку недержавного пенсійного забезпечення.


Ключові слова


недержавний пенсійний фонд, страхова компанія, банківська установа, пенсійні внески, пенсійні виплати, пенсійні активи, страхові премії, страхові виплати, пенсійні депозитні рахунки

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України: Закон України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Ріппа М. Імперативи бюджетного фінансування соціального захисту і соціального забезпечення в Україні. Світ фінансів. 2018. Вип. 3(56). С. 28–40.

Річні звіти про виконання державного бюджету України за 2007-2018 роки / Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannyaderzhavnogo-byudzhetu.

Звіти про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2007-2018 роки / Пенсійний фонд України. URL: https://www.pfu.gov.ua/category/informatsiya/byudzhet/arhiv-zvitnist-byudzhet/.

Розмір пенсії в країнах Європи / Migrant.biz.ua. – Правова та юридична допомога. URL: https://migrant.biz.ua/dovidkova/emigracia/pensiiv-krainakh-ievropy.html.

Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 09.07.2003 року № 1058-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15.

Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення станом на 31.12.2017 / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/17_Dep_Repetska/NPF_IV_kv%202017.pdf.

Privat pension assets / OECD data. URL: https://data.oecd.org/pension/private-pensionassets.htm#indicator-chart.

Про недержавне пенсійне забезпечення : Закон України від 09.07.2003 р. № 1057–IV. Дата оновлення: 04.11.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15.

Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення станом на 31.12.2018 / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/NPF/NPF_IV_kv%202018.pdf.

Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення станом на 31.12.2016 / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/17_Dep_Repetska/NPF_IV_kv%202016.pdf.

Аналітичний огляд діяльності індустрії управління активами в Україні за 4-й квартал 2018 року та 2018 рік. Недержавні пенсійні фонди / Українська асоціація інвестиційного бізнесу. URL: www.uaib.com.ua/files/articles/2753/13/3.%20Q4%202018%20&%20FY%202018_NPF.pdf.

Іващенко А., Шульга М. Загальні тенденції розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Київ: Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України, 2017. 29 с.

Аналітичний огляд ринку управління активами за 4-й квартал та 2017 рік / Українська асоціація інвестиційного бізнесу. URL: www.uaib.com.ua/files/articles/2660/15/Q4%202017%20&%20Full%202017_final.pdf.

Іващенко А. Накопичувальне пенсійне страхування: досвід Польщі. Київ: Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України, 2018. Листопад. 30 с. URL: https://feao.org.ua/products/polandpension/.

Рейтинг компаний страхования жизни / Фориншурер страхование. URL: https://forinsurer.com/ratings/life.

Демченко М. Напрями підвищення ефективності діяльності страхових компаній у сфері накопичувального пенсійного страхування. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2015. Вип. 3 (113). С. 81–85.

Третяк Д. Суперечності розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Економіка. 2014. Вип. 1 (154). С. 89–93.

Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 р. № 4452-VI. URL:https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4452-17.

Інструкція про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів: затв. Постановою Правління НБУ 12.11.2003 року № 492 (у редакції постанови Правління НБУ від 01.04 2019 року № 56). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03.

Віннічук Ю. В які банки українці несуть гроші. БІЗНЕС ЦЕНЗОР. 2019. 27 лютого. URL: https://biz.censor.net.ua/r3113283.

Депозити для пенсіонерів / Простобанк Консалтинг. URL: https://www.prostobank.ua/depozity/depozity_pensioneram.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019