РОЛЬ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ

Сергій ЮШКО

Анотація


Вступ. З’ясування ролі податкових надходжень у формуванні доходів бюджету, здійснення динамічного аналізу їх абсолютних та відносних значень як щодо зведеного бюджету, так і за рівнями бюджетної системи в умовах постійного коригування норм бюджетного та податкового законодавства стає актуальним та своєчасним, що вимагає дослідження цього питання.

Мета – поглибити теоретико-практичні засади сутності, складу та структури податкових надходжень, їхньої ролі у наповненні бюджетів різних рівнів.

Результати. Продемонстровано неузгодженість норм бюджетного та податкового законодавства, що мала місце до 2011 р. у контексті визначення складу податкових платежів, і наголошено на необхідності попереднього коригування показників звітності органів казначейства перед проведенням динамічного аналізу доходів бюджету. Визначено роль податкових надходжень у формуванні доходів бюджету, подано динаміку їх фактичних і реальних (з урахуванням впливу цінового чинника) значень, названо перелік бюджетоформуючих податків. Продемонстровано пропорції розмежування податків і зборів між бюджетами, показано, що процеси децентралізації коштів здебільшого відбуваються на рівні місцевих бюджетів, частка податкових надходжень державного бюджету у зведеному бюджеті країни залишається високою. Продемонстрована зміна пропорцій розподілу податкових надходжень між бюджетами у межах зведеного бюджету внаслідок розпочатої практики формування об’єднаних територіальних громад.

Перспективи. У подальших дослідженнях планується зосередити увагу на розробці шляхів зростання податкових надходжень бюджету.


Ключові слова


загальнодержавні податки і збори, місцеві податки і збори, податкові надходження, державний бюджет, місцеві бюджети

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дем’янишин, В. Концептуальні засади бюджетної доктрини України. Актуальні проблеми економіки. 2007. № 11. С. 133–140.

Кириленко О. Дохідна база місцевих бюджетів в умовах реформування бюджетної та податкової системи. Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ: матеріали наук. конф. проф.-викл. складу. Тернопіль: Вектор, 2011. С. 6–10.

Крисоватий А., Томнюк Л. Адміністрування податків в Україні: організація та напрями трансформації: монографія. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2012. 212 с.

Огонь Ц. Доходи бюджету України: теорія та практика: монографія. Київ: НТЕУ, 2003. 580 с.

Сторонянська І., Беновська Л. Податкові надходження в структурі доходів державного та місцевих бюджетів: регіональний вимір. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. “Економіка”. 2015. Вип. 1. С. 257–263. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2015_1_47.

Тулай О. Державні фінанси і сталий людський розвиток: концептуальні домінанти та діалектична єдність: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 416 с.

Бюджетний кодекс України. № 2456-VI вiд 08.07.2010 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Дані офіційного веб-сайту Державної казначейської служби України. URL: http://treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477.

Дані офіційного веб-сайту Департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації. URL:http://www.finance.voladm.gov.ua/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019