ФІНАНСИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Ольга КНЕЙСЛЕР, Наталія СПАСІВ, Тетяна КІЗИМА

Анотація


Вступ. В умовах реформування системи місцевого самоврядування і територіальної організації влади потребують переосмислення низка важливих теоретичних постулатів вітчизняної фінансової науки через призму удосконалення існуючих і розробки новітніх концептуальних підходів щодо теоретичного обґрунтування фінансів об’єднаних територіальних громад (ОТГ), визначення їх ролі і місця у фінансовій системі держави. Адже дослідження фінансів ОТГ за їх перманентного домінування у місцевих фінансах є підґрунтям ефективності провадження реформи фінансової децентралізації та місцевого розвитку.

Мета – з’ясувати місце і роль фінансів ОТГ у фінансовій системі держави.

Методи. У статті при дослідженні ролі і місця фінансів ОТГ у фінансовій системі держави застосовано методи абстрагування, узагальнення, індукції, дедукції, синтезу, а також системний метод.

Результати. Систематизовано погляди вітчизняних і зарубіжних теоретиків і практиків щодо наукового обґрунтування фінансової системи держави та її структурних компонентів, виокремлено фінанси ОТГ у її структурі та визначено місце і роль за модифікації місцевих фінансів. Це дало змогу визначити фінанси ОТГ як сферу фінансової системи та сформувати науково-обґрунтований підхід до їх пізнання, виокремивши у їх структурі бюджет ОТГ, фінанси комунальних підприємств, фінансових установ і місцеві запозичення.

Перспективи. Подальші наукові дослідження фінансів ОТГ доцільно проводити на основі сформованого теоретичного обґрунтування фінансів ОТГ як невід’ємної сфери фінансової системи держави із відповідною структурною будовою – ланками, які взаємопов’язані і взаємодіють між собою.


Ключові слова


фінансова система, фінанси ОТГ, бюджет ОТГ, місцеві запозичення, фінанси комунальних підприємств і фінансових установ

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2004. 240 с.

Зятковський І. В. Фінанси суб’єктів господарювання в умовах інституціональних перетворень: монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2006. 388 с.

Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): навч. посіб. Київ: КНЕУ, 1999. 164 с.

Карпінський Б. А. Фінансова система: навч. посіб. Київ: ЦНЛ, 2003. 184 с.

Финансы: учебник / под ред. А. Г. Грязновой, Е. В. Маркиной. Москва: Финансы и статистика, 2004. 500 с.

Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / под ред. В. К. Сенчагова, А. И. Архипова. Москва: Проспект, 1999. 496 с.

Теорія фінансів: підручник за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. 2-ге вид. Київ: Знання, 2012. 611 с.

Филиппов Ю. В., Авдеева Т. Т. Основы развития местного хазяйства: уч. пособ., 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Логос, 2011. 276 с.

Гальчинський А. С. Економічна методологія. Логіка оновлення. Київ: АДЕФ-Україна, 2010. 572 с.

Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): навч. посіб., 2-ге вид., допов. і переробл. Київ: КНЕУ, 2002. 240 с.

Кириленко О. П. Фінанси (теорія та вітчизняна практика): навч. посіб. Тернопіль: Астон, 2002. 212 с.

Карлін М. І. Фінансова система України: навч. посіб. Київ: Знання, 2007. 324 с.

Башнянин Г. І. Фінансові системи в економіці держави. Фінанси України. 1999. № 10. С. 50–56.

Опарін В. М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): монографія. Київ: КНЕУ, 2005. 240 с.

Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку: монографія. Київ: Знання, 2010. 431 с.

Василик О. Д. Теорія фінансів: підручник. Київ: НІОС, 2000. 416 с.

Сніжко О. В. Методологічний еклектизм у трактуванні сутності фінансової системи. Міжнародна економічна система. 2014. № 2(21). С. 99–119.

Юрій С. І., Бескид Й. М. Бюджетна система: навч. посіб. Київ: Таксон, 2002. 256 с.

Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: навч. посіб. Київ: Знання, 1999. 487 с.

Венгер В. В. Фінанси: навч. посіб. Для студ. вищ. навч. закл. Київ: Центр уч. л-ри, 2009. 432 с.

Бондарук Т. Г. Місцеве самоврядування та його забезпечення в Україні: монографія. Київ: НАН України: Ін-т екон. та прогнозув, 2009. 608 с.

Волохова І. С. Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні: монографія. Одеса: Атлант, 2014. 462 с.

Романенко О. Р. Фінанси: підручник. Київ: Центр навч. л-ри, 2003. 312 с.

Васильєва Н. В., Гринчук Н. М., Дерун Т. М., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади: навч. посіб. Київ, 2017. 119 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019