БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Богдан ЛУЦІВ

Анотація


Вступ. Функціонування банків в умовах підвищеної конкуренції вимагає певних досліджень щодо закономірностей їх діяльності в умовах ринку. Посилення конкуренції між депозитними установами, поява конкурентів в особі небанківських установ (страхових, трастових компаній, пенсійних фондів), відтік вкладень з банків внаслідок розвитку ринку цінних паперів призвели до необхідності використання банками маркетингового інструментарію. У цьому контексті важливе місце відведено впливу цифровізації на банківський бізнес в Україні. Тому необхідною умовою ефективної діяльності банків є об’єднання компонентів цифрового і традиційного маркетингу, які варіюватимуться залежно від прийнятої бізнес-моделі і стану продуктового та цінового сегментів ринку.

Мета – дослідити тенденції впливу сучасних інформаційних технологій на розвиток банківського маркетингу, обґрунтувати на цій основі шляхи розвитку інновацій банківського продуктового ряду в умовах фінансової нестабільності.

Результати. Проаналізовано та систематизовано основні сутністно-еволюційні особливості банківського маркетингу, що дало можливість визначити сучасний банківський маркетинг як активний пошук банками вигідних ринків банківських продуктів. Досліджено вплив сучасних інформаційних технологій на розвиток банківського маркетингу. Визначено ключові аспекти стратегічних перетворень банку у цифрову еру. Запропоновано напрями впровадження банківських інновацій в умовах фінансової нестабільності, підвищення здатності банків до ефективного використання інформаційних ресурсів, розвитку нових банківських технологій і продуктів, збереження своїх конкурентних позицій на ринку та довірі клієнтів.

Висновки. Перспективи подальшого вивчення заявленої проблеми вбачаємо у дослідженні викликів і загроз процесу цифровізації економіки для всіх його учасників. Через постійне зростання кібератак необхідним стане захист інтернет-додатків і мобільних фінансових додатків, смарт-контрактів, платіжних і автоматизованих банківських систем тощо шляхом підвищення рівня інформаційної безпеки. Перспективним видається більш детальне вивчення системних підходів у забезпеченні використання BigData і хмарних сервісів як тестових платформ.


Ключові слова


банківський маркетинг, інновації, фінансові інновації, цифрова економіка, інтернет-банкінг, інформаційно-телекомунікаційні технології, хмарні технології, BigData.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Маркетинг у банках: навч. посіб. / за заг. ред. І. Г. Братченко. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. 345 с.

Новікова І. В., Худолій Л. М., Денисенко М. П., Кабанов В. Г. Банківський маркетинг. Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2015. 155 с.

Банковский менеджмент: учеб. для вузов / под ред. О. И. Лаврушина. 2-е изд., перераб., доп. Москва: Кнорус, 2009. 560 с.

Лютий І. О. Банківський маркетинг. Світовий досвід банківського маркетингу. Київ, 2014. 254 с.

Нікітін А. В. Маркетинг у банку: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2001. 170 с.

Торяник Ж. І. Нові тенденції банківського маркетингу: вітчизняний і зарубіжний досвід. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2016. № 1 (16). С. 219–224.

Баранова В. Г. Банківські інноваційні технології: проблеми та перспективи впровадження. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 40. С. 177–181.

Шелудько С. А., Браткевич П. П. Вплив цифровізації на банківський бізнес в Україні. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 5(16). С. 334–339.

Козьменко С. М., Васильєва Т. А., Лєонов С. В. Маркетинг банківських інновацій. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 1. С. 13–28.

Гірняк В. В. Сучасні інструменти маркетингу в продажу банківських продуктів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. Вип. 2 (23). С. 55–58.

Дзюблюк О. В. Інноваційні вектори розвитку банківської системи. Світ фінансів. 2019. Вип. 3 (60). С. 8–25.

Карчева І. Я. Сучасні тенденції інноваційного розвитку банків України в контексті концепції банку 3.0. Фінансовий простір. 2015. № 3 (19). С. 299–305.

Кльоба Л. Г. Цифровізація – інноваційний напрям розвитку банків України в контексті концепції банк З. О. Дніпровський державний аграрний університет. Ефективна економіка. № 12. 2018. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6741.

Коваленко В. В. Розвиток FinTech: загрози та перспективи для банків України. Приазовський економічний вісник. 2018. № 4(9). С. 127–133. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/4-09-uk/24.pdf.

Корнівська В. О. Цифровий банкінг: ризики фінансової дигіталізації. Проблеми економіки. 2017. № 3. С. 254–261.

Онищенко Ю. Г. Банківська діяльність в умовах розвитку цифрових технологій. Вісник ОНУ ім. І. Мечникова. 2018. Т. 23. Вип. 8(73). С. 160–165.

Сирота В. Чи потрібен нам «банк у смартфоні», або Уроки вірусу Petya.A. Дзеркало тижня. 2017. № 34 (330). С. 6.

Соколюк К. Ю., Ліпковська К. А., Березюк В. О. Значення і вплив сучасних інформаційних технологій на розвиток банківського маркетингу. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 30. C. 225–229. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/30_2019_ukr/36.pdf.

McKinsey&Company. (2016). Strategic choices for banks in the digital age. URL: http://www.mckiusey.com/industries/financial-services/our-insights/steategic-choices-for-banks-in-the-digital-age.

SuperNovo – надежное облако от оператора облачных сервисов № 1. URL: https://supernovo.com.ua/.

Кириллов И. Украинский рынок облачных сервисов. URL: http://sib.com.ua/sib-3-94-2017/04-ukrainskiy-rynok-oblachnyh-servisov-2016.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019