КІНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Олена СИДОРОВИЧ, Інна ГУЦУЛ, Віктор КРИВІЦЬКИЙ

Анотація


Вступ. Розвиток економіки України в глобальному вимірі характеризується прискоренням інтеграційних процесів, активізацією міжнародного співробітництва та загостренням економічної конкуренції. Функціонування держави в гострому конкурентному середовищі вимагає від уряду здійснення системи заходів щодо нейтралізації зовнішніх і внутрішніх загроз, протидії ймовірним наслідкам їх негативного впливу, стимулює пошук нових та підвищення ефективності існуючих інструментів забезпечення національної безпеки України, захисту потреб, цінностей та економічних інтересів населення, регіонів і країни в цілому.

Мета – дослідити специфіку діяльності та завдання реформування митних органів України в сучасних умовах, дієвість їх роботи щодо захисту митних інтересів, протидії контрабанді та незаконному переміщенню товарів через митний кордон держави, обґрунтувати пріоритетність розвитку кінологічного напряму діяльності митних органів, виявити проблеми й окреслити шляхи їх вирішення.

Методи. Під час дослідження особливостей функціонування та напрямів реформування митних органів України загалом та ефективності залучення кінологічних бригад зокрема використані загальнонаукові і спеціальні методи дослідження, а саме: аналіз і синтез, узагальнення, статистичний, графічний, табличний.

Результати. В результаті проведеного дослідження кінологічного забезпечення діяльності митних інституцій в Україні окреслено правовий базис кінологічного напряму діяльності митниць України, проаналізовано динаміку кількості випадків виявлення контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, зброї, боєприпасів та порушень митних правил за допомогою кінологічних команд; визначено проблемні аспекти, що перешкоджають підвищенню ефективності кінологічного забезпечення в ДМС України.


Ключові слова


кінологічна команда, контрабанда товарів, митний контроль, митний простір держави, ризики і загрози митній безпеці, порушення митних правил, митні органи.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Положення про Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Міндоходів та Положення про Спеціалізовану лабораторію з питань експертизи та досліджень Міндоходів: Наказ Міністерства доходів і зборів України від 29 травня 2013 р. № 133. URL: http://mіnrd.gоv.uа/prо-mіnrd-ukrаіnі/strukturа-/spеtsіаlіzоvаn-dеpаrtаmеnt-tа-оrg/spеtsіаlіzоvаnа-lаbоrаtоrіyа-z-pіtаn-е/dіyаlnіst/ nоrmаtіvnа-bаzа-slеd-/62789.html.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку використання кінологічних команд у Державній фіскальній службі України та Методичних рекомендацій щодо ветеринарного обслуговування, утримання, годівлі службових собак та догляду за ними у Державній фіскальній службі України: Наказ ДФС від 20.07.2016 № 643. URL: https://www.tax.gov.ua/yuridichnim-osobam/podatkoviy-kontrol/nakazi/66305.html.

Митний кодекс України від 13.03.2012 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

Білоцерківський О. Б., Лук’яниця І. Ю., Чекмасова І. А. Аналіз і використання технічних засобів митного контролю. Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ”. 2012. № 11. С. 3–8.

Виноград О. В., Дворнічена І. М. Особливості формування спеціальних знань інспекторів-кінологів при здійсненні державної митної справи. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2014. Вип. 4.

Гайдук С. В. Перспективи застосування кінологічних команд Державної фіскальної служби України у боротьбі із незаконним переміщенням об’єктів дикої природи: монографія. Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2015. С. 145–166.

Дейниченко Г. В., Афукова Н. О., Савченко Н. В. Дослідження ринку сучасних технічних засобів та методів митного контролю для виявлення вибухових речовин та пристроїв. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. 2010. Вип. 1. С. 150–156. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pt_2010_1_28.

Дейниченко Г. В., Афукова Н. О., Кукса А. М. Аналіз тенденцій розвитку світового ринку технічних засобів митного контролю для виявлення наркотичних речовин. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. 2009. Вип. 1. С. 179–186. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pt_2009_1_30.

Корнійчук О. О., Гайдук С. В. Професійна підготовка кінологічних команд митних органів митного союзу РФ, РБ і РК. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2014. Вип. 4.

Офіційний веб-сайт Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС України. URL: http://center.km.ua/index.php/ua/.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів” від 23.07.2019 № 770. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/770-2000.

Бусол О. Проблема контрабанди в Україні: як змінити систему протидії? URL: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/problema-kontrabandy-vukrayini-yak-zminyty-systemu-protydiyi/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019