ПОВЕДІНКОВІ ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ СПОЖИВАННЯ

Наталія КАРПИШИН, Соломія ТАБАКА

Анотація


Вступ. Процес прийняття фінансових рішень залежить не лише від об’єктивних економічних факторів і мотивів, а й нерідко відбувається під впливом поведінкових чинників і суб’єктивного сприйняття ситуацій. Споживання, як безперервний процес набуття товарів та послуг, стало невід’ємним атрибутом суспільного життя і вагомою статтею витрат особистих і сімейних бюджетів. Тому розуміння “поведінкових пасток” і ефектів, що впливають на фінансову поведінку споживачів, є важливим кроком до усвідомленого споживання і раціонального витрачання особистих коштів.

Мета – обґрунтувати та проаналізувати вплив поведінкових факторів на фінансові рішення громадян у сфері споживання з метою зменшення їх негативної дії й оптимізації споживчих витрат.

Методи. Для досягнення поставленої мети використано систему загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу, синтезу та узагальнення ‒ при опрацюванні літературних, статистичних та інтернет-джерел з теми дослідження; метод візуалізації ‒ для наочного представлення опрацьованих даних; абстрактно-логічний метод – для узагальнення викладеного матеріалу і формулювання висновків. Для оцінки фінансових рішень домогосподарств в Україні було використано метод анкетування та вибірки, статистичного аналізу та порівняння.

Результати. З’ясовано, що “інтуїтивне” прийняття фінансових рішень у процесі споживання призводить до неусвідомленого і нераціонального витрачання особистих стимулюється маркетинговими технологіями та маніпуляціями, а витрачання коштів – нераціональним. Поведінкові фактори емоційного впливу (надмірна самовпевненість і жадібність) теж штовхають населення на невиправдані ризики при здійсненні фінансових операцій, які потребують уваги і відповідальності. Акцентовано увагу на необхідності формування державної політики щодо вибору стратегії грамотного управління особистими фінансовими ресурсами, яка допомагала б громадянам уникати негативного впливу поведінкових чинників і здійснювати обдумані фінансові рішення.

Перспективи. Предметом подальших наукових розвідок є пошук і поглиблене вивчення шляхів ефективного використання особистих коштів у сфері кредитування та інвестування у контексті поведінкових теорій.


Ключові слова


поведінкові фактори, фінансові рішення громадян, споживання, споживча поведінка, евристики, емоції

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ильяшенко П. Психология принятия финансовых решений. URL: http://www.slideshare.net/illashenko/ss-7242757.

Кізима Т.О. Фінансова поведінка домогосподарств: сутність, класифікація, чинники впливу. Світ фінансів. 2011. № 4. С. 19–26.

Буряк А.В., Діденко І. В. Споживачі на ринку фінансових послуг: поведінкові ефекти та світові підходи до їх врахування. Вісник СумДУ. Економіка. № 1. 2017. С. 18–26.

Котова М.В. Особливості прийняття інвестиційних рішень фізичними особами на ринку цінних паперів. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2014. Т.1. Вип. 2. С. 70–75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rectpu_2014_1_2_10.

Поведінкові чинники фінансових рішень домогосподарств. Конкурсна робота. 2019. URL: https://knute.edu.ua

Споживча поведінка українських домогосподарств: монографія / Ю. Ф. Пачковський, А. О. Максименко. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 292 с.

Фінансова грамотність, обізнаність та інклюзія в Україні: Звіт про дослідження. Додатковий проект IP-FSS в Україні. Проект регіонального економічного розвитку. USAID. 2017. 68 с.

Витрати і ресурси домогосподарств України (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/gdvdg/Arh_vrdu_u.htm.

Як виглядає структура споживчих витрат у домогосподарствах України та окремих країн світу? URL: http://edclub.com.ua/analityka/yak-vyglyadaye-struktura-spozhyvchyhvytrat-u-domogospodarstvah-ukrayiny-ta-okremyhkrayin.

От новой финансовой пирамиды пострадали 250 тысяч украинцев. URL: https://vesti-ukr.com/strana/213884-piramidy.

Сеть B2B Jewelry временно прекратила выплаты. Вкладчики жалуются, что им не на что жить. URL: https://vesti.ua/strana/deneg-net-dazhe-na-hleb-zamorozka-b2b-jewelryshokirovala-vkladchikov.

Опублікували неочікуваний факт про песимізм українців. URL: https://24tv.ua/opublikuvali_neochikuvaniy_fakt_pro_pesimizm_ukrayintsiv_n68789.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019