ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ГЕОПОЛІТИЧНИХ РИЗИКІВ ТА ЗМІНИ ХАРАКТЕРУ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ

Олександр СОХАЦЬКИЙ

Анотація


Вступ. В умовах зростаючої геополітичної напруги, розширення конфліктних зон та зміни характеру сучасних міжнародних конфліктів актуалізується питання щодо визначення обсягів військових витрат як з позицій достатності, що в будь-який момент дають змогу захистити державні кордони та безпеку громадян, так із позицій розумності, що дають можливість не допустити негативних макроекономічних ефектів, насамперед – погіршення соціальних умов для населення. Відтак, підґрунтям для вирішення зазначеного завдання є, передусім, переосмислення природи міжнародних конфліктів та особливостей їх прояву в сучасних умовах, дослідження складових військових витрат, а також їх ролі в процесі забезпечення обороноздатності держави в умовах нових реалій.

Мета – з’ясувати суть військових витрат в умовах зміни характеру сучасних міжнародних конфліктів для вироблення наукових підходів щодо визначення їх обсягів і структури.

Методи. У дослідженні сутності військових витрат та з’ясуванні їх складових використано методи аналізу та синтезу, порівняння й узагальнення.

Результати. Аналіз сучасних конфліктів та воєн у світі дав змогу виявити особливості їх прояву, аргументувати “гібридний” характер сучасних конфліктів та визначити суть асиметричних війн, що передбачає використання не лише класичних політичних і військових методів та інструментів для їх вирішення, а й нетрадиційних, таких як інформаційний, економічний, соціологічний вплив тощо. З’ясовано неоднозначність у трактуванні сутності та структури військових витрат українськими та зарубіжними дослідниками, міжнародними організаціями (ООН, НАТО, МВФ) та визнаними у світі дослідницькими інститутами, що займаються проблемами війни та миру. Запропоновано трактувати військові витрати як вагому складову оборонних та безпекових витрат, пов’язаних із розбудовою військової організації держави для виконання завдань військової доктрини. З метою забезпечення транспарентності військових витрат в умовах відкритих економік пропонується виокремити витрати на міжнародну діяльність, спрямовані на збереження миру на планеті.

Перспективи. Подальші наукові дослідження військових витрат доцільно проводити з позицій з’ясування їх впливу на основні макроекономічні показники діяльності держави.


Ключові слова


військові витрати, міжнародні конфлікти, “гібридні” та асиметричні війни, глобальна нестабільність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Conflict Barometer: Число “войн” снизилось, “ограниченных войн” возросло. 1 марта 2019 года URL: https://eadaily.com/ru/news/2019/03/01/conflict-barometer-chislo-voynsnizilos-ogranichennyh-voyn-vozroslo.

Турбулентность международных отношений: чем может быть обусловлен рекордный рост мировых военных расходов URL: https://russian.rt.com/world/article/741176-voennyerashody-mir-reiting-stran.

Hoffman F. Conflict in the 21st century: the rise of hybrid wars. 2007. URL: http://armedforcesjournal.com/hybrid-vs-compound-war/.

Hoffman F. Hybrid vs. compound war. 2009. URL: http://armedforcesjournal.com/hybrid-vscompound-war.

Kilcullen D. The accidental guerrilla: fighting small wars in the midst of a big one. Oxford University Press. 2009. 369 p.

McCuen, J. J. Hybrid wars. URL: https://www.questia.com/library/journal/1P3-1458719761/hybrid-wars.

Міхєєв Ю. І., Чернявський Г. П., Пінчук О. І., Турченко Ю. В. Дефініції поняття “гібридна” війна. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2016. Вип. 51. С. 124–130. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2016_51_18.

Світова гібридна війна: український фронт: монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Київ: НІСД, 2017. 496 с.

Кириленко І. В. Основи оборонної економіки. Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 135 с. URL: https://mil.univ.kiev.ua/files/63_1136594066.pdf.

Фещенко Л. В., Проноза П. В., Кузьминчук Н. В. Бюджетна система України. Київ: Кондор, 2013. 440 с.

Полторак С. Т. Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей в Міністерстві оборони України та Збройних силах України. URL: https://www.mil.gov.ua/content/other/Recommendationson_CBP_120617.pdf .

Сазонець О. М., Жемба А. Й., Валіулліна З. В., Захарова Д. С. Економіка Оборонно-промислового комплексу України в контексті міжнародного співробітництва: монографія. Рівне: НУВГП, 2016. 118 с.

Кириленко О. П. Сучасні тенденції видатків на оборону з державного бюджету України. Світ фінансів. 2019. Вип. 3 (60). С. 180–188.

Farwell J., Rohozinski R. The new reality of cyber war survival. Global Politics and Strategy. 2012. Vol. 54:4. P. 107–120. URL: https://doi.org./10.1080/00396338.2012.709331.

Marshall. From civil war to proxy war: past history and current dilemmas. Small Wars & Insurgencies. 2016. Vol. 27:2. P. 183–195. URL: DOI:https:doi.org/10.1080/09592318.2015.1129172/

McNerney M. Military innovation during war: paradox or paradigm? Defense & Security Analysis. 2005. Vol. 21:2. P. 201–2012. URL: https://doi.org/10/1080/1475179052000344017.

Манойло А.В. Гибридные войны и цветные революции в мировой политике. Право и политика. 2015. № 7. С. 918–929.

Сміт А. Багатство народів. Дослідження про причини добробуту націй; пер. О. Васильєвої. Київ: Наш формат, 2018. 722 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения в 50 т. 2-е изд. Москва: Гос. изд-во полит. лит., 1981. Т. 26. Ч. 1.

Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Диалектика природы. 1882. 832 с.

Петер И., Кланк В., Энгельгард К. Военное производство в экономике империализма; пер. с нем. Москва : Политиздат, 1988. 203 с.

Гелбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества; пер. с англ. Н. Н. Иноземцева, А. Г. Милейковского. Москва: Прогресс, 1979. URL: http://www.library.fa.ru/files/galbraith.pdf.

Colin A. Military spending and the UN’s development agenda. Peace Review. 2013. Vol. 25:1. P. 24–32. URL: https://doi.org/10.1080/10402659.2013.759757.

Lamb G., Kallab V. (Ed.). Military expenditure and economic development: a symposium on research issues. World Bank Discussion Papers. 1992. URL: http://documents1.worldbank.org/curated/en/633021468739234023/pdf/multi-page.pdf.

Комягин Д. Л. Военный бюджет (расходы на оборону). URL: https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/dvavordq5o/direct/157312049.

Classification of the functions of government. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/pdf/ch6ann.pdf.

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 4 декабря 2017 г. URL: https://www.un.org/ru/ga/72/docs/72res1.shtml.

Про Збройні cили України”. Закон України. від 02.10.2019. № 144-IX (144-20). Вісник Верховної Ради. 2019. № 46. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12.

Про національну безпеку України. Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

US military budget, its components, challenges, and growth. URL: https://www.thebalance.com/u-s-military-budget-components-challengesgrowth-3306320.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019