ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Оксана КВАСНИЦЯ, Тетяна НЕКЛЮДОВА

Анотація


Вступ. Стан аграрного сектору значною мірою впливає на соціально-економічний розвиток держави та добробут населення, а також задоволення його потреб в якісних, різноманітних і безпечних продуктах харчування. Для підтримки конкурентоспроможності аграрного сектору та забезпечення його ефективного функціонування і подальшого розвитку постає необхідність удосконалення фінансового механізму галузі, як дієвого інструменту державного регулювання. Актуальність цього завдання посилюється наявністю багатьох невирішених проблем в аграрному секторі і впливом низки внутрішніх та зовнішніх чинників.

Мета – дослідити аспекти фінансового механізму аграрного сектору економіки, визначити його складові елементи, обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення фінансового інструментарію впливу держави на вирішення проблем розвитку аграрного сектору в умовах виникнення нових ризиків і загроз, а також необхідності інтеграції України у світовий економічний простір.

Результати. Розкрито теоретичні засади сутності та структури фінансового механізму аграрного сектору, визначено його складові елементи, обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення фінансового інструментарію впливу держави на вирішення проблем розвитку аграрного сектору. Систематизовано внутрішні та зовнішні чинники, що здійснюють вплив на фінансовий механізм аграрного сектору, які необхідно враховувати в процесі його вдосконалення. Акцентовано, що покращення фінансового механізму забезпечення розвитку аграрного виробництва має сприяти формуванню високої конкурентоспроможності цієї сфери економіки та збільшенню результативності її функціонування як на вітчизняному, так і на міжнародних продовольчих ринках з урахуванням впливу об’єктивних законів і суспільних потреб.

Перспективи. Подальші наукові дослідження фінансового механізму аграрного сектору доцільно проводити на основі наявного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінки впливу його складових елементів на сталий розвиток економіки, запровадження дієвої структури фінансового механізму і розробки на цій основі практичних рекомендацій щодо покращення фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору.


Ключові слова


фінансовий механізм, аграрний сектор, складові елементи фінансового механізму, фінансові інструменти

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року: Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1437-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1437-2015-%D1%80#Text.

Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка: підручник; за ред. В. Д. Базилевича. Київ: Знання, 2004. 851 с.

Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? Москва: Финансы и статистика, 1997. 480 с.

Василик О. Д. Теорія фінансів. Київ: НІОС, 2000. 416 с.

Гавриленко Т. В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств в сучасних умовах. Інтернаука. 2016. Т. 2, 12. С. 47–51.

Говорушко Т. А. Механізм фінансового забезпечення малого підприємництва у харчовій промисловості України. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2970/1/114.pdf.

Зеліско І. М. Фінансовий механізм діяльності аграрно-промислових компаній. Молодий вчений. 2015. № 12(27) Ч. 2. С. 27–31.

Кириленко О. П. Фінанси (теорія та вітчизняна практика): навч. посібник. Тернопіль: Астон, 2002. 212 с.

Ковалюк О. М. Фінансовий механізм організації економіки України (проблеми теорії і практики): монографія. Львів: Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2002. 396 с.

Ковальчук С. В., Форкун І. В. Фінанси: навч. посібник. Львів: Новий Світ 2000, 2009. 568 с.

Мацьків В. Складові фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору. Сталий розвиток економіки. 2015. №3. С. 276–281.

Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): навч. посібник. 2-ге вид., допов. і переробл. Київ: КНЕУ, 2005. 240 с.

Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Финансы предприятий: учеб. пособ. Москва: ИНФРА-М, 1999. 343 с.

Теорія фінансів; за ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 576 с.

Богацька Н. М., Кричевська О. А. Організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковості підприємства. Молодий вчений. 2016. № 12 (39). С. 655–658.

Бруханський Р. Ф., Пуцентейло П. Р. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій: монографія. Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2017. 388 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019