БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ВИДАТКІВ В КООРДИНАТАХ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Любов ЛИСЯК, Світлана КАЧУЛА, Аліна АБДІН

Анотація


Вступ. Соціальний розвиток є важливим процесом функціонування суспільства та передбачає зміцнення людського потенціалу, забезпечення належного рівня добробуту населення. Важливою умовою прогресивного соціального розвитку виступає політика у сфері видатків державного та місцевих бюджетів. Видатки, як інструмент бюджетної політики, є джерелом забезпечення суспільних потреб, відтак справляють значний вплив на розвиток соціальної сфери. В умовах кризи, зумовленої безпрецедентними обмеженнями ділової активності, падінням ВВП, загострюються соціальні проблеми, що актуалізує дослідження теоретичних засад, практичних механізмів/процесів і пріоритетних напрямів підвищення результативності бюджетної політики у сфері бюджетних видатків соціального спрямування.

Мета – розкрити теоретичні та обґрунтувати практичні аспекти видатків бюджету як інструменту бюджетної політики соціального розвитку суспільства.

Результати. Розкрито теоретичні засади сутності видатків бюджету у контексті необхідності реалізації соціальної функції держави. Встановлено, що на формування видатків бюджету впливають економічні, політичні, соціальні та інституційні чинники. Виокремлено пріоритетні напрями бюджетної політики у сфері соціальних видатків бюджету в умовах фінансово-економічної кризи, а також на середньо- та довгострокову перспективу. Акцентовано увагу на проблемних аспектах бюджетної політики у сфері видатків бюджету на забезпечення системи охорони здоров’я в Україні.

Висновки. Запропоновано напрями підвищення результативності бюджетної політики у сфері видатків бюджету на соціальний розвиток. Зокрема – удосконалення системи планування видатків, впровадження щорічних обов’язкових оглядів бюджетних видатків і витрат та їх своєчасне оприлюднення, удосконалення інституційних засад партнерства у процесі реалізації соціальних програм/проєктів, зміцнення інституту громадського контролю за виконанням місцевих бюджетів, підвищення прозорості, доступності, зрозумілості для населення та своєчасності представлення звітності про стан виконання соціальних програм. Акцентовано увагу на необхідності реалізації практичних заходів щодо усунення/нейтралізації негативних чинників, що впливають на реалізацію ефективної бюджетної політики у сфері видатків.


Ключові слова


бюджет, видатки бюджету, бюджетна політика, соціальний розвиток, програмно-цільовий метод, громадський контроль

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Государственные финансы: учеб. пособие / под ред. В. М. Федосова, С. Я. Огородника, В. Н. Суторминой. Киев: Лыбидь, 1991. 267 с.

Опарін В. М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): монографія. Київ: КНЕУ, 2005. 239 с.

Радіонов Ю. Д. Формування видатків бюджету: монографія. Київ: КНТЕУ, 2019. 616 с.

Набока Т. С. Управління видатками бюджету та напрями його вдосконалення в Україні. Київ: КНЕУ, 2015. 345 с.

Кириленко О., Малиняк Б. Теоретичні основи формування видаткової частини місцевих бюджетів. Наука й економіка. 2006. № 1. C. 6–16.

Бланкарт Шарль. Державні фінанси в умовах демократії: вступ до фінансової науки / за наук. ред. В.М. Федосова. Київ: Либідь, 2000. 656 с.

Статистичний збірник “Бюджет України 2016”. Міністерство фінансів України. Київ, 2017. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/a6d88e3b4e411 ca655003eba01eff826.pdf.

Статистичний збірник: “Бюджет України 2019”. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/2_Budget_of_Ukraine_ 2019_(for_ website)%20(1).pdf

Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”. Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015/print.

Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text.

Національна економічна стратегія 2030. Візія. Вектори. Імплементація. Кабінет Міністрів України. 2020. URL: https://nes2030.org.ua/.

Липтон Д. Мобилизация финансирования Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 2019. URL: https://www.imf.org/ru/News/Articles/2019/09/26/sp092619-moving-the-money-to-finance-the-2030-agenda-for-sustainable-development.

Government revenue, expenditure and main aggregates. Eurostat. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_main〈=en.

Population change - Demographic balance and crude rates at national level. Eurostat. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_gind〈=en.

Чугунов І. Я., Макогон В. Д. Бюджетно-податкова політика в умовах інституційних перетворень. Вісник КНТЕУ. 2014. № 4. С. 79–91.

Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 19. С. 126. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-20#Text.

Дешко А. Л. Напрями формування і реалізації бюджетної політики на середньострокову перспективу. Аналітична записка. НІСД. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-07/budgetna-polityka.pdf.

Вендлинг К., Доэрти Л., Курристин Т., Шейк Рахим Ф., Танг В., Бруно Э. Бюджетирование в условиях кризиса: рекомендации относительно подготовки бюджета на 2021 год. Специальная серия публикаций по мерам налогово-бюджетной политики в ответ на COVID-19. МВФ. 2020. 13 с.

Лавров A. M., Ястребова O. K. Новинки бюджетного процесса в странах ОЭСР. Финансовый журнал. 2018. № 2. С. 9–23.

Spending reviews: some insights from practitioners / edited by Elva Bova, Riccardo Ercoli and Xavier Vanden Bosch. DISCUSSION PAPER 135. DECEMBER 2020. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/dp135_spending_reviews.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019