ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Світлана КОВАЛЬ, Людмила ГРИЦИШИНА

Анотація


Вступ. Успішне функціонування будь-якого суб’єкта економіки значною мірою визначається обсягом фінансових ресурсів, які є у його розпорядженні. Сектор домогосподарств є складовою частиною національної економіки, де формуються фінансові ресурси для забезпечення власної життєдіяльності, відбуваються розподільчі процеси, пов’язані із наповненням бюджетів та державних цільових фондів, мобілізуються внутрішні інвестиції для національної економіки. Зміни, що відбуваються в соціально-економічних процесах в Україні, зумовлюють потребу активізації наукових зусиль, спрямованих на дослідження особливостей формування фінансових ресурсів домогосподарств в сучасних умовах.

Мета – дослідити підходи до визначення сутності поняття “фінансові ресурси домогосподарств”, виявити особливості їх формування у сучасних умовах та запропонувати напрямки їх оптимізації.

Методи. Для досягнення поставленої мети використано систему загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу, синтезу та узагальнення ‒ при опрацюванні літературних та статистичних джерел; метод візуалізації ‒ для наочного представлення опрацьованих даних; абстрактно-логічний метод – для узагальнення викладеного матеріалу і формулювання висновків.

Результати. Досліджено сутність поняття “фінансові ресурси домогосподарств”. Розглянуто основні підходи до трактування фінансових ресурсів домогосподарств. Обґрунтовано, що, розкриваючи сутність фінансових ресурсів домогосподарств, доцільно враховувати: джерела формування, право користування, мету використання. Запропоновано власне визначення досліджуваного поняття. Проаналізовано динаміку фінансових ресурсів домогосподарств в розрізі джерел формування. З’ясовано, що джерелом формування фінансових ресурсів вітчизняних домогосподарств є як власні доходи, так і позикові кошти. Аргументовано, що основним джерелом формування грошових доходів домогосподарств є оплата праці та соціальні допомоги і трансферти. Розглянуто динаміку заощаджень домогосподарств України. Структурний аналіз кредитів, наданих банківськими установами дав змогу виявити, що для вітчизняних домогосподарств характерним є запозичення коштів переважно у формі споживчих кредитів для забезпечення життєдіяльності домогосподарства, покращення культурно-побутових умов життя, придбання товарів тривалого використання.

Перспективи. Подальші наукові дослідження доцільно спрямувати на розроблення заходів щодо оптимізації джерел формування фінансових ресурсів домогосподарств в Україні.


Ключові слова


домогосподарство, фінансові ресурси домогосподарств, доходи домогосподарств, заощадження домогосподарств, власні кошти, запозичені кошти

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Фролова Т., Лук’яненко Л., Отченаш К. Фінансовий ресурс розвитку національної економіки: формування та пріоритетні напрями використання. Міжнародна економічна політика. 2016. № 2. С. 126–155.

Глущенко О. В. Фінансові ресурси домогосподарств як складова частина фонду національного добробуту України. Економічний аналіз: зб. наук. праць. 2016. Т. 24. № 1. С. 122–132.

Геронин Н. Н. Финансы домашних хозяйств в развитии инвестиционного процесса в России: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.10 / Российская экон. акад. им. Г. В. Плеханова. Москва, 2004. 21 с.

Воробйов Ю. М., Ворошило В. В. Фінанси домашніх господарств у фінансовій системі держави: монографія. Сімферополь: ВД “АРІАЛ”, 2013. 232 с.

Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб., 3-е изд. Москва: Издательский центр “Академия”. 2006. 192 с.

Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку: монографія. Київ: Знання, 2010. 431 с.

Фінанси: підруч. / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. Київ: Знання, 2008. 611 c.

Баранова В. Г., Коцюрубенко Г. М. Фінансова стратегія як складова управління фінансовими ресурсами домогосподарства. Економіка та держава. 2014. № 12. С. 20–23.

Салига С. Я., Гнєушева В. О. Теоретичні підходи щодо визначення сутності фінансових ресурсів домогосподарств. Сталий розвиток економіки. 2013. № 1. С. 87–91.

Дропа Я. Б. Фінансові ресурси розвитку національної економіки України: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.08 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Львів, 2017. 541 с.

Гуржий Т. О. Динаміка джерел і структури фінансових ресурсів домогосподарств. Інтелект XXI. 2018. № 4. С. 58–63.

Структура сукупних ресурсів домогосподарств. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Структура сукупних витрат домогосподарств. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Кучеренко Є. В. Споживання та доходи домогосподарств України: структура, динаміка та вплив на соціально-економічний розвиток. Економічний простір. 2015. № 104. С. 102–108.

Доходи та витрати населення по регіонах України у 2019 р. Експрес випуск. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/express/expres_u.html.

Доходи і витрати населення України. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/dvn_ric/dvn%20_u/dvn_u.htm.

Мінімальна зарплата в Україні з 2000 по 2020 рр. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/min.

Індекс інфляції в Україні. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/.

Депозити домашніх господарств у розрізі видів. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/files/3.2-Deposits.xls.

Кредити, надані домашнім господарствам, за цільовим спрямуванням у розрізі валют. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms/files/3.3-Loans.xls.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019