СУЧАСНІ ВЕКТОРИ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ТА ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Василь ДЕМ’ЯНИШИН

Анотація


Вступ. Уповільнення темпів соціально-економічного розвитку України, обумовлених зниженням ефективності державної фінансової політики, відставанням її стратегії від вимог часу засвідчує про наявність складних невирішених проблем управління державними фінансами. Система такого управління виявилася непередбачуваною, особливо у довгостроковій та середньостроковій перспективі. Незбалансованість окремих елементів фінансового механізму спричинилася до зниження якості виконання державою своїх функцій. Об’єктивно перед суспільством постало завдання з реформування системи управління державними фінансами в усіх ланках фінансової системи, модернізуючи при цьому фінансовий механізм держави та забезпечуючи досягнення довгострокової макроекономічної стабільності.

Мета – дослідити науково-методологічні підходи до визначення стадій, напрямів та конкретних складових управління державними фінансами, обґрунтувати сучасні вектори реформування цього управління в умовах модернізації фінансового механізму та фінансової системи України.

Методи. У дослідженні використано загальні та спеціальні методи, зокрема – діалектичного аналізу, синтезу, індукції та дедукції, логічного узагальнення, а також формалізації.

Результати. Розкрито концептуальні підходи до з’ясування сутності та загальних характеристик управління державними фінансами, його мети, завдань, принципів та підходів. З’ясовано взаємозв’язок між видами, стадіями, напрямами та складовими елементами системи управління державними фінансами. Проаналізовано чинники, які негативно впливають на процес управління. Запропоновано напрямки удосконалення системи управління державними фінансами в умовах реформування фінансової системи України та розвитку фінансового механізму суспільства, зокрема: посилення вимог у дотриманні фінансової дисципліни; модернізація системи формування та розподілу фінансових ресурсів держави; створення належних умов для забезпечення виконання державних фінансових планів; забезпечення належного рівня гласності, прозорості та чіткої підзвітності в управлінні усіма ланками фінансової системи України. Доведено, що реалізація кожного з цих напрямів сприятиме підвищенню ефективності управління державними фінансами в умовах модернізації фінансового механізму та фінансової системи України.


Ключові слова


управління державними фінансами, фінансовий механізм, фінансова система, бюджетне прогнозування, державне фінансове планування, стратегічне планування, державні фінансові ресурси, державні фінансові плани, державний фінансовий контроль

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Горин В. П. Фінансовий механізм забезпечення суспільного добробуту: теоретична концептуалізація та проблеми функціонування: монографія. Тернопіль: 2020. 516 с.

Коваленко В. М. Фінансова система України: теорія, методологія, практика: монографія. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. 360 с.

Лободіна З. М. Бюджетний механізм: концептуальні засади та перспективи модернізації: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 412 с.

Мискін Ю. І. Соціалізація бюджетної політики України: монографія. Київ: АГРАР МЕДІА ГРУП, 2019. 508 с.

Бюджетний менеджмент: підручник; за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 532 с.

Рожко О. Д. Державні фінанси України: детермінанти та пріоритети розвитку: монографія. Київ: Видавництво “Ліра К”, 2016. 360 с.

Fedosov V., Krysovatyy A., Oparin V., Yukhymenko P. Modern Ukrainian financial science: theoretical paradigm & practical concept of public finance: monograph. Oklahoma City: Draft2Digital Publishing House, 2018. 447 p.

Крисоватий А.Новий прагматизм фіскалізації публічних фінансів. Світ фінансів. Вип. 1 (66). 2021. С. 10–23.

Хомутенко А. В. Сучасна парадигма управління державними фінансами України: монографія. Київ: ФОП Гуляєва В. М., 2019. 384 с.

Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки: Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8.02.2017 р. № 142-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-р.

Бюджетний кодекс України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Податковий кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.

Митний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019