АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКИХ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТІВ ДЕРЖАВИ І БІЗНЕСУ

Богдана ШУЛЮК

Анотація


Вступ. Невід’ємною умовою ефективного функціонування економіки є конструктивна фінансова взаємодія держави і бізнесу. Така співпраця зумовлена необхідністю покращення галузей інфраструктури, ефективність функціонування яких впливає не тільки на добробут і якість життя населення, а й створює передумови для активізації інвестиційної діяльності і підвищення продуктивності в галузях матеріального виробництва. Однак модернізація інфраструктури неможлива тільки за рахунок власних коштів приватних партнерів, відтак передбачає необхідність фінансової участі державних чи місцевих органів влади.

Мета – визначити проблеми державного фінансування інфраструктурних проєктів державно-приватного партнерства в Україні та розробити рекомендації щодо їхнього вирішення з урахуванням кращих світових практик.

Результати. Дослідження показало, що державне фінансування проєктів державно-приватного партнерства в Україні здійснюється шляхом застосування прямої та непрямої державної підтримки. Встановлено, що її форми є недостатньо адаптовані у вітчизняній практиці, оскільки мають обмежувальний характер дії, а також містять безліч прогалин у законодавстві.

Висновки. Підвищення інвестиційної привабливості інфраструктурних проєктів, реалізованих на засадах державно-приватного партнерства, потребує державної підтримки. При цьому органам державної та місцевої влади варто дотримуватися положень: надання державної підтримки в процесі реалізації стратегічно важливих проєктів ДПП у сфері соціально-економічної діяльності шляхом законодавчого врегулювання порядку визначення рівня вкладу підтримуваного інвестиційного проєкту; визначення виду фінансової участі держави (надання державних гарантій, субсидій чи здійснення бюджетних інвестицій), що має базуватися на економічно обґрунтованих показниках ефективності; залучення фахівців для оцінки доцільності вибору певних форм державної підтримки, прогнозування виникнення можливих ризиків задля недопущення розбалансованості бюджету; забезпечення прозорості державного фінансування проєктів ДПП, що дасть змогу підвищити рівень довіри на інвестиційному ринку.


Ключові слова


державне фінансування, інфраструктурні проєкти, державно-приватне партнерство, соціально-економічні пріоритети, видатки державного та місцевих бюджетів

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бабяк Н. Д., Нагорний Є. О. Перспективні напрями фінансування проектів державно-приватного партнерства в Україні. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. 2017. Т. 22. Вип. 5 (58). С. 158–162.

Запатріна І., Лебеда Т. Державно-приватне партнерство як фактор економічного зростання та проблеми його розвитку в Україні. Економіст. 2011. № 3. С. 52–58.

Овчарова Н. В. Роль бюджетного забезпечення державної підтримки проектів державно-приватного партнерства в соціальній сфері та проблеми його розвитку. Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика: монографія / під ред. д-ра екон. наук, професора О. О. Непочатенко. Умань: Візаві, 2014. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/50086/8/Ovcharova_Rol_biudzhetnoho_zabezpechennia.pdf.

Сангинова Л. Д. Государственные гарантии при реализации инвестиционных проектов как инструмент обеспечения экономического роста: зарубежный и отечественный опыт. Экономика. Налоги. Право. 2017. № 1. С. 83–90.

Бюджетний кодекс України. Закон України від 8 лип. 2010 р. № 2456-VI. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page.

Про державно-приватне партнерство. Закон України від 1 липня 2010 р. № 2404-VІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

Про затвердження Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 279. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/279-2011-п.

Статистичний збірник Міністерства фінансів України “Бюджет України – 2014” – “Бюджет України – 2019”. URL: https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik.

Річні звіти Державної казначейської служби України за 2011–2019 рр. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannyaderzhavnogo-byudzhetu.

Висновки Міністерства економіки України за результатами аналізу ефективності здійснення ДПП. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9a47d67e-6546-4caa-9ab0-dce86654169e&title=SistemaZboruTaUtilizatsiiBiogazuNaPoligoniTverdikhPobutovikhVidkhodivVM-Kremenchuk.

Інформація Державної служби статистики України про капітальні інвестиції за джерелами фінансування впродовж 2010–2019 рр. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ibd/iokjf/iokjf_u10-13_bez.htm.

Аврамченко К. Макроекономічна стабілізація чи економічне зростання? У пошуках оптимального шляху. URL: http://gazeta.dt.ua/energy_market/makroekonomichna-stabilizaciya_chi-ekonomichne-zrostannya-u-poshukahoptimalnogo-shlyahu-html.

Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання: аналіт. доп. / Я. А. Жаліло, К. А. Кононенко, В. М. Яблонський та ін.; за заг. ред. Я. А. Жаліла. Київ: НІСД, 2014. 132 с.

Стан здійснення ДПП в Україні (за даними Міністерства економіки України). URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini.

Деякі питання проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.02.2012 р. № 255. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0399-12.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019