ГЛОБАЛЬНІ ФІНАНСИ І FINTECH: ВИКЛИКИ, ТРЕНДИ ТА СИСТЕМНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ

Наталія КРАВЧУК, Олег ЛУЦИШИН

Анотація


Вступ. Останні роки стали, без перебільшення, переломними у розвитку глобаль­ного фінансового середовища та сектору фінансових технологій. Серед основних тригерів змін – глобальна цифровізація; карантинні обмеження, спричинені COVID-19; військова агресія та повномасштабне вторгнення росії в Україну. Відповідями на ці ви­клики стали: віртуалізація FinTech та поява нових інструментів у секторі надання фі­нансових послуг; вироблення нових звичок у користуванні необанкінговими послугами; часткове переведення заощаджень у криптовалюти; удосконалення мобільних фінансо­вих додатків та запровадження у фінансовій сфері інноваційних IT-технологій.

Мета – науково обґрунтувати сучасні виклики, з якими стикаються глобальне фі­нансове середовище та ринок фінансових технологій (у тому числі, в умовах воєнного часу); виявити основні тренди розвитку та впровадження фінансових технологій на світовому ринку фінансових послуг; окреслити системні детермінанти і перспективи використання фінансовими посередниками інноваційних рішень для створення безпеч­ного простору й захисту персональних даних; обґрунтувати необхідність запроваджен­ня штучного інтелекту у сфері фінансових технологій.

Результати. З’ясовано, що фінансові технології суттєво впливають на ландшафт сучасного глобального фінансового середовища, його сфери, функціонал, набір інстру­ментів, внутрішню та зовнішню структуру, розширюють спектр можливостей, моди­фікують правила та закладають нові традиції. Аргументовано, що глобальні виклики, спричинені світовою фінансовою кризою 2008 року, пандемією COVID-19 та війною в Укра­їні, створили передумови для розвитку інновацій у сфері фінансових технологій. Показа­но, що у глобальному фінансовому середовищі окреслюються нові тренди щодо розвитку фінансових технологій і зокрема: автоматизація різних процесів у всіх галузях; покращен­ня доступу до фінансових послуг у всіх сегментах та сферах глобального фінансового середовища; інклюзивність і доступність фінансових послуг через дистанційні канали обслуговування клієнтів та канали віртуальної комунікації. Доведено, що під час росій­ської агресії FinTech-компанії розвинули гнучкість і лояльність у розробці продуктів, на­працювали мережу нових партнерських відносин, змінили фокус своєї активності з мар­кетингового сектору на ефективність та рентабельність бізнесу. Обґрунтовано, що важливими детермінантами розвитку сфери фінансових технологій є: глибоке розуміння сутності проблем ринку; переформатування законодавчого поля та пруденційного на­гляду; втілення інноваційних ідей у реальний кінцевий продукт; сприятливі умови оподат­кування у сфері підприємницької діяльності; висока якість та доступність Інтернету.

Висновки. За результатами дослідження зроблено висновок про те, що у глобаль­ному фінансовому середовищі окреслюються нові тренди щодо розвитку FinTech, які ма­ють суттєві наслідки для зростання фінансових ринків та оптимізації глобальної фінан­сової екосистеми. Прогнозуються зміни глобального FinTech-ландшафту в результаті роботи “FinTech-пісочниці”; розширення ринків з обслуговування клієнтів та ведення їх рахунків; відкриття можливостей для емісії електронних грошей небанківськими фінан­совими установами та використання АРІ-технологій, що в підсумку дасть змогу компа­ніям FinTech ринку пропонувати нові продукти та впроваджувати нові бізнес-моделі.


Ключові слова


глобальне фінансове середовище, фінансові технології (FinTech), ринок фінансових послуг, інноваційні фінансові продукти, FinTech-компанії, необанкінг, АРІ-технології, штучний інтелект, блокчейн, чат-боти, хмарні сервіси

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Arner D. FinTech: Evolution and regulation. URL: http://law.unimelb.edu.au/_data/assets/pdf_file/0011/1978256/D-Arner-FinTech-Evolution- Melbourne-June-2016.pdf.

Балицька М. В., Бровенко К. С. Фінансові технології як драйвер розвитку фінансових ринків. Економічна наука. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 59–65.

Дроботя Я. А., Бражник Л. В., Дорошенко О. О. Диджиталізовані інновації банківського бізнесу. Економіка та суспільство. 2021. № 23.

Vartsaba V., Zaslavska O. FinTech industry in Ukraine: problems and prospects for the implementation of innovative solutions Baltic Journal of Economic Studies. 2020. Vol. 6, No. 4. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/856/908.

Дудинець Л.А. Розвиток фінансових технологій як фактор модернізації фінансової системи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22. С. 794–798.

Ovcharenko V. Banking industry analysis: the competitive advantage of banks, which implemented FinTech. 2019. URL: https://kse.ua/wp_content/uploads/2019/04/BFE_Thesis_final_Ovcharenko_Valeriia.pdf.

Поченчук Г.М. Фінансові технології: розвиток і регулювання. Економіка та суспільство. 2017. № 13. С. 193–200.

Schueffel P. Taming the beast: A Scientific definition of Fintech. December 2016. SSRN Electronic Journal. № 4(4). Р. 32–54. URL: https://www.researchgate.net/publication/314437464_Taming_the_Beast_A_Scientific_Definition_of_Fintech.

Фінансові технології. Вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Фінансові_технології.

Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-fintehu-v-ukrayini-do-2025-roku-kurs-na-staliy-rozvitok-innovatsiy-keshles-ta-finansovu-gramotnist.

Український каталог фінтех-компаній 2021. URL: https://fintechua.org/market-map.

KPMG International. 2020. Pulse of FinTech H1’20. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/09/pulse_of_FinTech_h1_2020.pdf.

KPMG International. 2021. Pulse of FinTech H2’20. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2021/02/pulse_of_fintech_h2_2021.pdf.

Jastra Ilic. Finanso “Digital payments in Europe to surpass $802bn transaction value this year”. Senast uppdaterat: April 21, 2022. URL: https://finanso.se/digital-payments-in-europe-to-surpass-802bn-transaction-value-this-year/.

DeVere Grou. FinTech “Digital solutions backed by personalised financial advice”. URL: https://www.devere-group.com/fintech/.

Julija A. Fortunly “These Fintech statistics show an industry on the rise”. February 11, 2022. URL: https://fortunly.com/statistics/fintech-statistics/.

Національний банк України “Як війна вплинула на безготівкові розрахунки: картковий ринок у квітні”. 20 червня 2022. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/yak-viyna-vplinula-na-bezgotivkovi-rozrahunki-kartkoviy-rinok-u-kvitni.

2021 Digital quality of life index. URL: https://surfshark.com/dql2021.

Укрпошта купує “Альпарі банк”. Економічна правда. 18 січня 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/18/681553/.

ПУМБ домовився про купівлю Ідея Банку. Фінансовий клуб. 10 листопада 2021. URL: https://finclub.net/ua/news/pumb-domovyvsia-pro-kupivliu-ideia-banku.html.

Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1556-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text.

Government AI readiness index 202. Oxford Insights. URL: https://static1.squarespace.com/static/58b2e92c1e5b6c828058484e/t/61ead0752e7529590e98d35f/1642778757117/Government_AI_Readiness_21.pdf.

The Global Open Data Index. URL: https://index.okfn.org/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019