НАУКОВИЙ ВНЕСОК КЕЙНСА У РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО, ФІНАНСОВОГО ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Ірина ЧИРАК

Анотація


Вступ. В сучасних умовах, які характеризуються наростаючою нестабільністю ринкової економіки, все більше уваги науковці приділяють аналізу як вже існуючих, так і розробці нових підходів до регулювання економічних процесів. Особливо ретельна ува­га сучасних дослідників сконцентрована на теорії Дж. М. Кейнса, а у програмах урядів багатьох країн світу широко використовуються кейнсіанські рекомендації щодо сти­мулювання сукупного попиту за допомогою інструментів фінансового та грошово-кре­дитного регулювання.

Мета – узагальнити науковий внесок Дж. М. Кейнса у розвиток теорії державного, фінансового і грошово-кредитного регулювання та зосередити увагу на особливостях впливу окремих чинників на величину ефективного сукупного попиту.

Результати. Проаналізовано державну і політичну діяльність та науковий внесок Джона Мейнарда Кейнса у розвиток світової економічної думки. Узагальнено теоре­тичні підходи вченого до обґрунтування необхідності макроекономічного регулювання в умовах посилення економічної і фінансової нестабільності та подолання кризових явищ в економіці. З’ясовано, що вирішення важливих проблем ринкової економіки можливе на основі формування ефективного попиту на ресурси, регулювання якого можливе за ра­хунок інструментів фінансової і грошово-кредитної політики. Встановлено, що осно­вні положення кейнсіанської теорії залишаються в арсеналі економічної науки, а її реко­мендації щодо стимулювання ефективного сукупного попиту широко використовують уряди багатьох країн світу.

Висновки. Показано, що основні положення кейнсіанської теорії і в наш час залиша­ються в арсеналі економічної науки і багато в чому визначають її теперішню спрямо­ваність, хоча і відбулася їх певна еволюція у розробках сучасних кейнсіанців, які врахову­ють сьогоднішні економічні реалії.


Ключові слова


кейнсіанська теорія, ефективний попит, концепція мультиплікатора, процент, ціна, інфляція, грошово-кредитна політика, фінансова політика

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Dimand R. Maynard Keynes: an economist’s biography. American Journal of Economics and Sociology. 1996. URL: https://www.academia.edu/32458337/Maynard_Keynes_An_Economists_Biography.

Korkut A. Erturk. Why Keynes’ a treatise on money’ might have greater relevance today his general theory? METU Development Studies. 2008. No 35(1). P. 29.

Wang Y. et al. Keynesian Multiplier versus velocity of money. Physics Procedia. 2010. No 3. P. 1707–1712.

Wasik J. Keynes’s way to wealth: timeless investment lessons from the great economist. New York: McGraw-Hill, 2013. P. 240.

Smith R., Zoega G. Keynes, investment, unemployment and expectations. International Review of Applied Economics. 2009. No 23(4). P. 427–444.

Білоус Т. Джон Мейнард Кейнс – економіст і філософ. Філософська думка. 2018. № 2. C. 71–88.

Васютинська Л. Кейнсіанська модель регулювання економіки: уроки для України. Держава та регіони. 2020. № 3 (114). C. 32–35.

Руденко М., Жижко Н. Джон Мейнард Кейнс та його “Загальна теорія зайнятості, відсотка та грошей”. Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. 2008. Вип. 1 (48). C. 163–166.

Keynes J. M. Indian currency and finance. London, 1913. P. 133. URL: http://pombo.free.fr/keynes1913.pdf.

Keynes J. M. The economic consequences of the peace. 1919. P. 143. URL: https://so-cialsciences.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/keynes/pdf%26filename% 3Dpeace3.pdf.

Moggridge D.E. Maynard Keynes: An economist’s biography. London and New York: Routledge, 1992. P. 941.

Keynes J. M. A tract on monetary reform. London, 1923. P. 219. URL: https://delong.typepad.com/keynes-1923-a-tract-on-monetary-reform.pdf.

Keynes J. M. The end of Laissez-Faire. 1936. P. 22. URL: https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/ECON246/John%20May-nard%20Keynes%20Laissez%20faire%201926.pdf.

Keynes J. M. A treatise on money. Cambridge University Press. 1930. P. 360. URL: http://tankona.free.fr/keynescw5.pdf.

Chambers D., Kabiri A. Keynes and Wall Street. Business History Review. 2016. No 90. P. 301–328.

Keynes J. M. The general theory of employment, interest and money. 1936. P. 190. URL: https://www.files.ethz.ch/isn/125515/1366_KeynesTheory ofEmployment.pdf.

Hansen A. Business cycles and national income. 1922. P. 600. URL: https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.150112.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019