ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Світлана КОВАЛЬ, Віктор РУСІН

Анотація


Вступ. Реформування системи охорони здоров’я є однією з умов ефективного соці­ально-економічного розвитку будь-якої країни. Функціонування закладів охорони здоров’я визначає якість життя громадян, а показники їх діяльності виступають індикаторами рівня економічного розвитку держави. Пандемія COVID-19, повномасштабна війна та бойові дії на території України сформували нові виклики, коли зростають потреби в лікуванні не лише хронічних захворювань, а й травм, поранень, опіків, переломів тощо. У таких надскладних умовах перед державою постає завдання забезпечити належний рівень медичного обслуговування населення. Відтак, інноваційний розвиток закладів охорони здоров’я набуває особливого значення.

Мета – розкрити особливості фінансового забезпечення інноваційного розвитку закладів охорони здоров’я територіальних громад та визначити потенційні джерела фінансування їх розвитку.

Результати. З’ясовано, що інноваційний розвиток закладів охорони здоров’я поля­гає в удосконаленні (модернізації) їх матеріально-технічної бази, впровадженні у діяль­ність прогресивних методів діагностики та лікування, новітніх медичних технологій, застосуванні програмних продуктів для опрацювання інформації. Здійснено моніторинг джерел фінансування інноваційного розвитку закладів охорони здоров’я Тернопільської міської територіальної громади. Доведено необхідність пошуку додаткових джерел фі­нансових ресурсів для подальшого розвитку та модернізації закладів охорони здоров’я. Запропоновано перспективні напрями залучення потенційно можливих джерел фінансо­вих ресурсів.

Висновки. З’ясовано, що основною формою фінансового забезпечення інноваційно­го розвитку закладів охорони здоров’я є бюджетне фінансування, однак обмеженість коштів зумовлює потребу в пошуку додаткових джерел. Обґрунтовано, що перспектив­ним напрямом залучення потенційно можливих джерел фінансових ресурсів для інно­ваційного розвитку закладів охорони здоров’я територіальних громад є застосування державно-приватного партнерства. Подальші наукові дослідження доцільно спрямува­ти на пошук альтернативних джерел фінансового забезпечення інноваційного розви­тку закладів охорони здоров’я.


Ключові слова


інноваційний розвиток, заклади охорони здоров’я, об’єднана територіальна громада, фінансове забезпечення, джерела фінансових ресурсів, державно-приватне партнерство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Петрух О. А. Державне регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я України: дис. … к.е.н.: 08.00.03 / Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2019. 243 с.

Данько В. В. Удосконалення системи управління закладами охорони здоров’я на інноваційних засадах. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія Економіка і управління. 2019. Т. 30 (69), № 2. С. 102–110.

Криничко Л. H., Сергієнко Л. В. Інвестиційно-інноваційна діяльність держави в сфері охорони здоров’я. Державне управління та розвиток. 2020. № 8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2020/58.pdf.

Юринець З. В., Петрух О. А. Напрями державного регулювання інноваційного розвитку сфери охорони здоров’я України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. Вип. 22. С. 116–122. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/22_2018/21.pdf.

Мочалов Ю. Інноваційна діяльність у роботі закладів охорони здоров’я. Практика управління медичним закладом. 2014. № 3. С. 28–37. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/23597/1/Pages%20from%20 Mediki_3_2014_inet.pdf.

Про інноваційну діяльність. Закон України від 04.07.2002 № 40-IV. URL: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/40-15.

Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-17. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text.

Медичні комунальні некомерційні підприємства Тернопільської міської територіальної громади: відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради. URL: http://www.zdorov.gov.ua/miski-lpz/likuvalno-profilaktichni-zakladi-mista-ternopolia.

Публічне представлення інформації щодо виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади та звітів про виконання паспортів бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів за 2019–2021 рік. URL: https://ternopilcity.gov.ua/byudget-ternopolya/byudget-gromadi/informatsiya-pro-publichne-predstavlennya-informatsii-pro-vikonannya-byudgetu/.

Стратегічний план розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2029 р. URL: https://ternopilcity.gov.ua/strategichni-ta-programni-dokumenti/plan-strategichnogo-rozvitku-mista-ternopolya-do-2025-oku/18938.html.

Звіт про виконання Стратегічного плану розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2029 року у 2020 році. URL: https://ternopilcity.gov.ua/app5/vikonannya-strategii-2020-rik-19_02_2021.pdf.

Комплексна програма “Здоров’я громади на 2019–2021 рр.”, затв. рішенням міської ради від 19.12.2018 р. №7/31/13. URL: https://ternopilcity.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/25531.html

Звіт про виконання комплексної програми “Здоров’я громади” на 2019–2021 рр. URL: https://ternopilcity.gov.ua/news/57290.html.

Комплексна програма “Здоров’я громади на 2022–2024 рр.”, затв. рішенням міської ради від 22.12.2021 р. № 8/11/20. URL: https://ternopilcity.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/56087.html.

Проєкт “Створення Центру реабілітаційного та відновлювального лікування на базі незавершеного будівництва терапевтичного корпусу КНП “Міська комунальна лікарня № 3” на вул. Волинська, 40 в м. Тернопіль”. URL: https://ternopilcity.gov.ua/vikonavchiy-komitet/proekti-rishen-vikonavchogo-komitetu/4561/53732.html.

Статут Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2000 р. № 979. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/979-2000-%D0%BF#Text.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019