ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ САМОДОСТАТНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ДОСВІД КРАЇН ЄС

Василь КОВАЛЬ

Анотація


Вступ. Реформування адміністративно-територіального устрою на базовому рівні та системи публічного управління в Україні у 2014–2020 рр. відбувалося з урахуванням досвіду країн ЄС щодо децентралізації адміністративних і фінансових повноважень на ко­ристь місцевого самоврядування. Сьогодні перший етап реформування завершено, те­риторіальні громади, як базові ланки адміністративно-територіального устрою, ство­рені на усій території України; також відбувся перерозподіл видаткових повноважень та дохідних джерел між різними рівнями управління. На часі – питання забезпечення фінансо­вої самодостатності територіальних громад на довгострокову перспективу. Як показує досвід децентралізації в європейських країнах, цей процес надто тривалий. Загалом за­вдання, які сьогодні стоять перед Українською державою та місцевим самоврядуванням зокрема, ці країни уже вирішили з тією чи іншою мірою ефективності, що дає підстави говорити про можливість адаптації набутого досвіду до українських реалій.

Мета – проаналізувати європейські практики забезпечення фінансової самодос­татності базових адміністративно-територіальних формувань задля подальшої адап­тації найбільш результативних до українських умов.

Результати. Досліджено практику розвитку системи публічних фінансів на заса­дах децентралізації у країнах ЄС, виявлено різницю між рівнями децентралізації тери­торіальних громад у різних країнах та тенденцію до перевищення рівня децентралізації видатків над рівнем децентралізації доходів. Акцентовано на ключових принципах за­безпечення фінансової самодостатності територіальних громад у Європейській хартії місцевого самоврядування. Обґрунтовано існування у країнах ЄС фінансової “подушки” для розвитку територіальних громад у вигляді розподілених ресурсів із наднаціональ­них фондів. Зважаючи на відсутність такого механізму в Україні, аргументовано по­требу дослідження європейських практик акумулювання достатніх фінансових ресурсів для розвитку громади, серед яких – податки на економічну діяльність (податок на дохо­ди, податок на прибуток підприємств, місцевий податок на підприємницьку діяльність, майнові податки на комерційну нерухомість і землю) і місцеві запозичення.


Ключові слова


фінансова самодостатність, територіальна громада, децентралізація, податки, місцеві запозичення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Balaguer-Coll M. T., Narbón-Perpiñá I., Peiró-Palomino J., Tortosa-Ausina E. Quality of government and economic growth at the municipal level: Evidence from Spain. Journal of Regional Science. 2022. Р. 1–29. URL: https://doi.org/10.1111/jors.12555.

Kmezic S., Bartlett W., Dulic K. The impact of fiscal decentralisation on local economic development in Serbia. Lex localis – Journal of Local Self- Government. 2020. Vol. 18 (1). URL: http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/1268.

Friedrich P., Gwiazda J., Woon Nam C. Development of local public finance in Europe. CESIFO Working Paper. 2003. № 1107. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/6634217.pdf.

Canavire-Bacarreza G., Martinez-Vazquez J., Yedgenov B. Identifying and disentangling the impact of fiscal decentralization on economic growth. World Development. 2020. Р. 127. URL: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104742.

Ivanov S. Comparative analysis of the local finance systems in the EU countries – conclusions and lessons for Bulgaria. Икономически изследвания. 2017. Год. XXVI, 4. С. 41–72.

László V. Local government debts in the EU countries. 27 th NISPAcee Annual Conference, 2019; May 24–26; Prague, Czech Republic. URL: https://www.nispa.org/files/conferences/2019/e-proceedings/system_files/papers/local-government-debts-vertesy.pdf.

Pavlova-Banova M. Fiscal decentralization in Europe: effects on local governments. Fiscal Autonomy. Economic Archive. 2018, vol. 3, pp. 3-14. URL: https://dlib.uni-svishtov.bg/bitstream/handle/10610/3927/213b82ccdd3a33ac361f9ad95b3dc193.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Hendrickson V. How do property taxes compare throughout Europe? Mansion Global. 2020. URL: https://www.mansionglobal.com/articles/how-do-property-taxes-compare-throughout-europe-221884.

Akhmerov О. Municipal policy of EU countries. Актуальні проблеми політики. 2018. Вип. 61. С. 174–183.

Механізми адміністративно-фінансової децентралізації: світові практики та напрямки їх імплементації в Україні / НАН України. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”; наук. редактор І. З. Сторонянська. Львів, 2018. 106 с.

Данилишин Б., Пилипів В. Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України. Регіональна економіка, 2016. № 1. С. 5–11.

Місцеві фінанси: підруч. / за ред. д.е.н., проф. О. П. Кириленко. 2-ге вид., доп. і перероб. Тернопіль: Економічна думка, 2014. 448 с.

Ligthart J. E., van Oudheusden P. The fiscal decentralisation and economic growth nexus revisited. Fiscal Studies. 2017. № 38(1). Р. 141–171. URL: https://doi.org/10.1111/1475-5890.12099.

Municipal governments’ finances and investments. OECD Regions and Cities at a Glance 2020. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/28165277-en/index.html?itemId=/content/component/28165277-en.

Європейська хартія місцевого самоврядування. Страсбург, 15 жовтня 1985 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text.

Key data on local and regional governments in the European Union. OECD. European Commission. 2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text.

Local taxes on economic activity in municipalities in EU Member States. European Commission. 2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text.

World observatory on subnational government finance and investment. OECD. URL: https://www.oecd.org/regional/observatory-on-subnational-government-finance-and-investment.htm.

Basic principles of local government borrowing. Network of Associations of Local Authorities of South-East Europe. URL: http://www.nalas.eu/knowledge-center/Basic-Principles-of-Local-Government-Borrowing.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019