ЕКОЛОГІЧНІ ПОДАТКИ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ ФІНАНСУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ЄС

Микола КАРЛІН, Наталія ПРОЦЬ, Василь ПРОЦЬ

Анотація


Вступ. Перехід більшості країн світу до побудови вуглецево нейтральної еконо­міки до 2060 р. ставить перед українською владою завдання щодо прискореного ре­формування системи екологічного фінансування. Європейський Союз, до країн якого наша держава експортує значну частину своєї продукції, висуває високі екологічні ви­моги. Тому важливо вивчати досвід держав ЄС в цій сфері та запроваджувати кращі зарубіжні практики.

Мета – визначити проблеми екологічного оподаткування та фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища на рівні територіальних громад в Україні та розробити рекомендації щодо їх вирішення з урахуванням досвіду країн ЄС.

Методи. У дослідженні використано загальні та спеціальні методи, зокрема – ана­лізу та синтезу, індукції та дедукції, логічного узагальнення, абстрагування.

Результати. Проаналізовано структуру видатків Зведеного бюджету України на охорону навколишнього природного середовища за видами бюджетів. Визначено, що основними джерелами фінансування природоохоронних заходів є кошти державного та місцевих бюджетів, міжнародних організацій; кошти, отримані від оренди водних об’єктів, які розташовані в межах населених пунктів громад, та ін. Виявлено, що осно­вним джерелом надходжень фондів охорони навколишнього природного середовища (ОНПС) є екологічний податок, який не завжди використовують за цільовим призна­ченням. Досліджено досвід екологічного оподаткування в країнах ЄС та обґрунтовано шляхи його запровадження на рівні територіальних громад України.

Висновки. Використовуючи досвід країн ЄС, запропоновано: виокремити вуглеце­вий податок та використовувати надходження від нього на інвестиції у кліматичні про­єкти на місцевому рівні; в територіальних громадах впроваджувати співфінасування та приватно-публічне партнерство в екологічній сфері, надаючи відповідні фінансові стимули для підприємств та установ, а також фінансово заохочувати їх до проведен­ня енергозберігаючих заходів і зменшення викидів парникових газів; запровадити “зеле­ні” публічні закупівлі; для фінансування “зелених” проєктів на місцевому рівні використо­вувати місцеві “зелені” облігації.


Ключові слова


екологічне оподаткування та фінансування, вуглецевий податок, “зелені” облігації, територіальні громади, Європейський Союз

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бистряков І. К. Територіальний природно-ресурсний капітал у забезпеченні конкурентоспроможності економіки України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Вип. 3. С. 200–209. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2014_3_24.

Гринчишин Н. М., Петрова М. А., Мартин О. М. Роль екологічних податків у підвищенні рівня екологічної безпеки держави. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 2013. № 7. С. 177–182.

Голян В. А., Бардась В. М. Удосконалення системи фіскального регулювання природокористування: домінанти подолання синдрому символічності нормативів плати. Формування ринкових відносин в Україні. 2011. № 11. C. 145.

Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь / за ред. акад. НАН України Е. М. Лібанової, акад. НААН України М. А. Хвесика. Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. 776 с.

Макарчук Р. Екологічний податок: світовий і український підходи. НВ Бізнес. 2019. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/ekologichniy-podatok-svitoviy-i-ukrajinskiy-vimiri-50055386.html.

Сідельникова Л. П., Якуша Я. П. Напрями реформування екологічного оподаткування в Україні. Наукові записки. Економіка. Острог: Видавництво Н. У. “Острозька Академія”. 2013. Вип. 21. С. 190–195.

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755–17.

До уваги ОТГ: рекомендації щодо першочергових кроків до екологічного планування на рівні громади. URL: https://loda.gov.ua/news?id=56012.

Бюджетний кодекс. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text.

Статистичний збірник “Бюджет України 2020”, підготовлено відділом статистики державних фінансів Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/2_Budget_of_Ukraine_2020_(for_website).pdf.

Доповідь про стан навколишнього природного середовища у Волинській області. URL: https://voladm.gov.ua/admin-assets/files/file/Ekologiya/%D0%.pdf.

Зінченко А. На порозі катастрофи: чому Європа не стала відмовлятися від централізованого опалення. URL: https://www.eurointegrations.com.ua/articles/2021/11/5/7129412/.

Резнікова Н., Панченко В. “Зелений” аудит. Дзеркало тижня. 2021. № 47. С. 22–25.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019