ЗАЙНЯТІСТЬ І РИНОК ПРАЦІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ

Надія Володимирівна Шаманська

Анотація


Шаманська Н. В. Зайнятість і ринок праці: теоретико- методологічні засади.

 

Розкрито теоретико-методологічні засади таких понять як “зайнятість” і “ринок праці” у взаємозв’язку з іншими економічними категоріями, з’ясовано економічну природу безробіття та запропоновано альтернативні погляди на розуміння сутності ринку праці.

 

Shamanska N. Employment and labour market: theoretic-methodological bases.

 

The theoretic-methodological bases of economic categories such as “employment” and “labour-market” in interaction with other economic categories are exposed, the economic origin of unemployment is found out and the alternative views on understanding the essence of labour-market are proposed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бредель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв. Т. 2. Игры обмела : Научная монография / Пер. с франц. Л. Е. Куббеля. – М. : Прогресс, 1988. – 632 с.

Мазурок П. П. Соціально-інституціональні основи формування ринку праці в Україні : Монографія. – К. : ННУ Інститут аграрної економіки, 2005. – 426 с.

Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі : пер. з англ. – К. : Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 670 c.

Економічна енциклопедія у трьох томах. Том 1. – К. : Академія ; Тернопіль : Академія народного господарства, 2000. – 863 с.

Трубич С., Краузе О. Еволюція наукових поглядів на безробіття та їх науково-критична оцінка // Наукові записки : Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – 2003. – № 14. – С. 6–12.

Історія економічних учень : Підручник / За ред. В. Б. Базилевича. – К. : Знання, 2004. – 1300 с.

Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості. – К. : КНЕУ, 2003. – 252 с.

Гаєк Ф. А. Конституція свободи. – Львів : Літопис, 2002. – 555 с.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Гелиос АРМ, 1999. – 352 с.

Усоскин В. М. Денежный мир Милтона Фридмена : Монография. – М. : Мысль, 1989. – 172 с.

Фридмен М. Если бы деньги заговорили… – М. : Дело, 1999. – 156 с.

Mакконнелл К. Р., Брю С. А. Экономикс : Принципы, проблемы и политика. Т. 1 : Пер. с англ. – М., 1992. – 399 с.

Маршавін Ю. Державне регулювання ринку праці України : теоретико- методологічний аспект // Соціальний захист. – 2005. – № 3. – С. 25–29.

Кашепов А. Экономика и занятость. – М. : ИМЭИ, 1999. – С. 13.

Hикифорова А. Рынок труда : занятость и безработица. – М. : Международные отношения, 1991. – С. 10.

Рынок труда и доходы населения : Учебное пособие / Под ред. Н. Волгина. – М. : Филинъ, 1999. – С. 8–10.

Котляр А. О понятии рынка труда // Вопросы экономики. – 1998. – № 1. – С. 33.

Одегов Ю., Руденко Г. Внутренний рынок труда в системе социально-трудовых отношений // Вопросы экономики. – 2004. – № 3. – С. 105–114.

Трудовий потенціал і зайнятість : теоретичні основи і регіональні особливості : Монографія / Долішній М. І., Злупко С. М. та ін. – Ужгород : Карпати, 1997. – 422 с.

Лібанова Е. М. Ринок праці : Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.

Богиня Д. П., Грішнова О. А. Основи економіки праці : Навчальний посібник. – К. : Знання – Прес, 2000. – 313 c.

Панчишин С. Макроекономіка : Навчальний посібник. – К. : Либідь, 2001. – 614 с.

Петюх В. М. Ринок праці : Навчальний посібник. – К. : КНЕУ, 1999. – 614 с.

Фаріон І. Д., Жук Л. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : організація, облік, аналіз, контроль : Навчальний посібник. – Тернопіль Економічна думка, 2003. – 605 с.

Єсінова Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2004. – 429 с.

Загальна економічна теорія : Підручник у 2-х частинах. Частина 1 / Буян І. В., Гуменюк П. Д., Березюк Р. М., Братко С. В., Вергелес Т. І. та ін. – Тернопіль : Лідер, 2001. – 378 с.

Демуш О. Економічна природа і роль ринку праці в економіці перехідного періоду // Наукові записки. Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка. – 2003. – № 14. – С. 21–24.

Юрченко В. В., Романишин В. О. Ринок праці України : сучасний стан та шляхи реформування // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 6. – С. 214–219.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019