ПЛАНУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕФІЦИТУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

Оксана Іванівіна Тулай

Анотація


Тулай О. В. Планування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах дефіциту фінансових ресурсів.

 

Розглянуто формування місцевих бюджетів в умовах дефіциту фінансових ресурсів. Проаналізовано особливості планування дохідної частини місцевих бюджетів України. Особливу увагу акцентовано на можливостях підвищення ефективності процесу планування доходів місцевих бюджетів.

 

Tulay O. Planning of profitable part of local budgets in the condition of deficit of financial resources.

 

Basic attention is spared forming of local budgets in the conditions of deficit of financial resources. The features of planning of profitable part of local budgets of Ukraine are analysed. The special attention is accented on possibilities of increase of efficiency of planning process of local budgets profits.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //zakon.nau.ua/ doc/?uid=1086.322.0.

Бюджетний кодекс України // Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парламентське видавництво, 2008. – 68 с.

Міністерство фінансів України. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp0745.pdf.

Тріпак М. Прагматика планування першого кошика доходів місцевих бюджетів // Світ фінансів. – 2007. – грудень (№13). – С. 122–128.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2006 р. № 1705 “Про внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань” // Офіційний вісник України. – 2006. – № 1. – С. 28–43.

Буковинський С. Зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування як чинник економічного зростання // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 2. – С. 9–15.

Рева Т. М., Ковальчук К. Ф., Кучкова Н. В. Місцеві фінанси : Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 208 с.

Кириленко О. П. Mісцеві фінанси : Підручник. – К. : Знання, 2006. – 677 с.

Чеберяко О. В. Фінансова підтримка місцевих бюджетів в умовах бюджетного унітаризму в Україні // Фінанси України. – 2005. – № 9. – С. 13–19.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019