АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

Світлана Володимирівна Никоненко

Анотація


Никоненко С. В. Аналіз розвитку ринку страхових послуг у Запорізькій області: регіональні аспекти.

 

Розкрито сучасний стан запорізького ринку страхування та визначено роль соціального капіталу на ньому. Доведено, що орієнтація страхових компаній області лише на корпоративних клієнтів, переважно виробничої сфери, гальмує їх подальший розвиток. Розроблена автором модель довіри клієнта до страхової компанії дозволяє не тільки проаналізувати сучасне становище компаній, але й з огляду на слабкі та сильні сторони, продумати стратегію подальшого успішного розвитку.

 

Nykonenko S. Analysis of the insurance services market in Zaporizhzhya region: region aspects.

 

Modern conditions of zaporozhyian insurance market are revealed and the role of social capital on its is defined. It’s informed, that orientation of regions’ insurance companies on corporate clients only, presumably oriaginating from industrial spheres, notably takes back its further development. The model of client confi dence to insurance company, devised by the author, enables not only to analyze modern companies’ stance, but taking to account their weak and strong aspects, think over the strategy of companies’ furhter successful development.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа : Підручник. – К. : Знання, 2005. – 352 с.

Осадець С. С. Страхування : Підручник. – К. : КНЕУ, 2002. – 599 с.

Яворська Т. В. Страхові послуги : Навч. посіб. – К. : Знання, 2008. – 350 с.

Лень В. С. Облік та аудит у страхових організаціях : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 408 с.

Страховики розраховують на стрімке зростання платежів 2005 року // Страхування / Статті / http://news.fi nance.ua.

Інструкція щодо заповнення форми державної статистичної звітності № 1-СТ “Звіт про фінансову діяльність страхової організації” (затверджена наказом Держкомстату України від 29.11.2000 № 383).

Никоненко С. В. Моделювання процесу управління соціальним капіталом страхових компаній // Держава та регіони. – 2009. – № 1. – С. 137–143.

Аналітично-інформаційна довідка щодо підсумків комплексної оцінки (рейтингу) результатів соціально-економічного розвитку територій області за січень-вересень 2008 року / Сайт Запорізької обласної державної адміністрації / http://www.zoda.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019