МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

Юрій Григорович Журавель

Анотація


Журавель Ю. Г. Методичні підходи державної підтримки інвестиційних проектів в Україні.

 

Досліджено діючий в Україні порядок державної підтримки інвестиційних проектів (пропозицій) та оцінки їх економічної ефективності. Виявлено, що методичні підходи стосовно підтримки державою інвестиційних проектів ґрунтуються на тому, що ініціатором проекту виступає безпосередньо суб’єкт господарювання, який повинен обґрунтувати доцільність проекту та взяти на себе підвищені виробничі й соціальні зобов’язання. З метою активізації процесів модернізації в національній економіці запропоновано суб’єктом інвестиційних ініціатив визнати також державу в особі профільних міністерств, які мають визначити перелік інноваційних проектів та створити умови для залучення вільних фінансових ресурсів усіх зацікавлених сторін на основі їх консолідації.

 

Журавель Ю. Г. Методические подходы государственной поддержки инвестиционных проектов в Украине.

 

Исследован действующий в Украине порядок государственной поддержки инвестиционных проектов (предложений) и оценки их экономической эффективности. Выявлено, что методические подходы касательно поддержки государством инвестиционных проектов основаны на том, что инициатором проекта выступает непосредственно субъект хозяйствования, который должен обосновать целесообразность проекта и взять на себя повышенные производственные и социальные обязательства. С целью активизации процессов модернизации в национальной экономике предложено субъектом инвестиционных инициатив признать также государство в лице профильных министерств, которые должны определить перечень инновационных проектов и создать условия для привлечения свободных финансовых ресурсов всех заинтересованных сторон на основе их консолидации.

 

Zhuravel Yu. Methodological approaches to investment projects state support in Ukraine.

 

The modernization of national economy requires large investments. An important role is played by budgetary resources and tools of state support. The objective of the study is to analyze the current investment projects (proposals) state support system in Ukraine and assess its cost-effectiveness. As the results of the analysis showed, methodological approaches of investment projects state support are based on the fact that the initiator of the project is an economic agent who has to ground its feasibility and undertake high production and social obligations. As a result, in the public register of investment projects posted on the website of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, there are mostly the projects related to the areas of life security on municipal level, while the innovative projects of modernization priorities in leading industrial sectors are scanty. In order to enhance the processes of national economy modernization we offer to recognize the state in person of line Ministries as the subject of investment initiatives, and they should define a list of innovative projects and create conditions for attracting free financial resources of all interested parties based on their consolidation.


Ключові слова


інвестиційний проект; інвестиційна пропозиція; державна підтримка; инвестиционный проект; инвестиционное предложение; государственная поддержка; investment project; investment proposal; state support; consolidation of financial resources

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Література :

Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації : кол. моногр. / І. О. Луніна, О. О. Булана, Н. Б. Фролова та ін. ; за ред. д.е.н. І. О. Луніної ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. – К., 2014. – 296 с. : 46 табл., 25 рис.

Черніков Д. О. Модернізація системи державної підтримки суб’єктів господарювання в Україні / Д. О. Черніков. – К. : НІСД, 2013. – 28 с.

Пріоритети інвестиційної політики у контексті модернізації економіки України / Аналітична доповідь / А. П. Павлюк, Д. С. Покришка, Я. В. Белінська, О. О. Молдован [та ін.] – К. : НІСД, 2013. – 48 с.

Boss A. Subventionen in Deutschland : Quantifi zierung und finanzpoli-tishe Bewerbung / A. Boss, A. Rosenschon // Kiel Discussion Paper. – 2002. – № 392/393. – P. 71 (6).

Sinnaeve A. How the EU Manages Subsidy Competition // Reining in the Competition for Capital. – W. E. Upjohn Institute for Employment Research. – 2007. – P. 88.

Bagwell K. The Role of Export Subsidies when Product Quality is Un-known / K. Bagwell, R. Staiger // NBER Working Paper. – 1988. – № 2584. – 37 р.

Закон України від 18.09.1991 “Про інвестиційну діяльність” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.Zakon.Rada.gov.ua.

Закон України від 06.09.2012 № 5205 “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.Zakon.Rada.gov.ua.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 843-р “Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.Zakon.Rada.gov.ua.

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.11.2012 № 1279 “Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.Zakon.Rada.gov.ua.

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 715 “Про затвердження Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. Zakon.Rada.gov.ua.

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 684 “Про затвердження Порядку та критеріїв оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.Zakon. Rada.gov.ua.

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 701 “Порядок проведення державної експертизи інвестиційних програм (проектів)” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.Zakon.Rada.gov.ua.

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.03.2013 № 243 “Про затвердження Методики проведення державної експертизи інвестиційних проектів та форми висновку за її результатами” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. Zakon.Rada.gov.ua.

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 № 650 “Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.Zakon.Rada.gov.ua.

Податковий кодекс України (підрозділ 3, пункт 29 підрозділу 4 розділу ХХ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.Zakon. Rada.gov.ua.

Митний кодекс України (підпункт 10 пункту 4 розділу ХХІ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.Zakon.Rada.gov.ua.

Щодо напрямів модернізації системи державної підтримки суб’єктів господарювання в Україні” / Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://niss.gov.ua.

Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://me.kmu. gov.ua/.

References :

Lunina I. O. (Ed.), Bulanova O. O., Frolova N. B., (2014). Rozvytok derzhavnyh finansiv Ukrainy v umovah globalizaziyi [The development of state finance in Ukraine under globalization]. Kyiv : The National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

Chernikov, D. O. (2013). Modernizatsia systemy derzhavnoyi pidtrymky subjective hospodaryuvanya v Ukraini [Modernization of state support of business entities in Ukraine]. Kyiv : NISD [in Ukrainian].

Pavlyuk, A. P., Pokryshka, D. S., Belinksa, Y. V., Moldovan, O. O. (2013). Pryorietyt investyziynoi polityky v konteksti modernizatioo ekonomiky Ukrainy [Priorities of investment policy with focus on Ukrainian economy modernization]. Kyiv : NISD [in Ukrainian].

Boss, A., Rosenschon, A. (2012). Subventionen in Deutschland : Quantifi zierung und finanzpolitishe Bewerbung. Kiel Discussion Paper, 392/393, 71 (6).

Sinnaeve, A. (2007). How the EU Manages Subsidy Competition. Reining in the Competition for Capital. W. E. Upjohn Institute for Employment Research, 88.

Bagwell, K., Staiger, R. (1988). The Role of Export Subsidies when Product Quality is Unknown. NBER Working Paper, 2584, 37.

Law of Ukraine “On investment activity”. (1991, September 18). Available at : http://www.Zakon.Rada.gov.ua [in Ukrainian].

Law of Ukraine № 5205 “On stimulation of investments in priority sectors of the economy to create new jobs”. (2012, September 6). Available at : http://www.Zakon.Rada.gov.ua [in Ukrainian].

Resolution of Cabinet of Minister of Ukraine dated 14.08.2013 № 843-р “On approved list of priority economic sectors”. (2013, August 14). Available at : http://www.Zakon.Rada.gov.ua [in Ukrainian].

Order Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine № 1279 “On approved guidelines for the development of the projects for the implementation of which state support may be provided”. (2012, November 13). Available at : http://www.Zakon.Rada.gov.ua [in Ukrainian].

Resolution of Cabinet of Minister of Ukraine № 715 “ On approval of the selection, approval and registration of investment projects in priority sectors of the economy and the requirements for such projects”. (2013, August 14). Available at : http:// www.Zakon.Rada.gov.ua [in Ukrainian].

Resolution of Cabinet of Minister of Ukraine № 684 “ On approval of the procedure and criteria for assessing the economic efficiency of the project (investment) proposals and investment projects”. (2012, July 18). Available at : http://www.Zakon. Rada.gov.ua [in Ukrainian].

Resolution of Cabinet of Minister of Ukraine № 701 “The order of state assessment of investment programs (projects)”. (2011, June 9). Available at : http://www.Zakon.Rada.gov.ua [in Ukrainian].

Order Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine № 243 “ On approval of the methodology of state assessment of investment projects and form of conclusions on its results”. (2013, March 13). Available at : http://www.Zakon. Rada.gov.ua [in Ukrainian].

Resolution of Cabinet of Minister of Ukraine № 650 “On approval of the State Register of investment projects and project (investment) proposals”. (2012, July 18). Available at : http://www.Zakon.Rada.gov.ua [in Ukrainian].

Tax Code of Ukraine (Article XX, sub clause 3, para 29). Available at : http://www.Zakon.Rada.gov.ua [in Ukrainian].

Customs Code of Ukraine (Article XXI, sub clause 10, para 4). Available at : http://www.Zakon. Rada.gov.ua [in Ukrainian].

Schodo napryamiv modernizaziyi systemy derzhavnoi pidtrymky subjective hospodaryuvanya v Ukraini [As for areas of modernization of state support of business entities in Ukraine]. Analytical paper. Available at : http://www.niss.gov.ua/ articles/1343/ [in Ukrainian].

Ofitsiyniy sayt Ministerstva ekonomichnogo rozvitku I torgivli Ukrainy [Official web-site of Ministry of economic development and trade of Ukraine]. Available at : http://me.kmu.gov.ua/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019