СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Світлана Володимирівна Михайленко, Валерія Володимирівна Зубріліна

Анотація


Михайленко С. В., Зубріліна В. В. Сучасні проблеми та перспективні напрямки формування видатків місцевих бюджетів.

 

Проведено узагальнення теоретичних поглядів науковців щодо трактування змісту поняття “видатки місцевих бюджетів”. Проаналізовано структуру видатків місцевих бюджетів України, зокрема Одеської області. Визначено основні проблемні питання у розмежуванні функціональних повноважень між центральною владою та органами місцевого самоврядування.

 

Михайленко С. В., Зубрилина В. В. Современные проблемы и приоритетные направления формирования расходов местных бюджетов.

 

Обобщены теоретические взгляды ученых относительно содержания понятия “расходы местных бюджетов”. Проанализирована структура расходов местных бюджетов Украины, в частности Одесской области. Определены основные проблемные вопросы в разграничении функциональных полномочий между центральной властью и органами местного самоуправления.

 

Mykhailenko S., Zubrilina V. Modern problems and priorities for the formation of expenditures of local budgets.

 

Introduction. In the process of budget reform in Ukraine importance to the issues of formation of expenditures of local budgets because they play an important role in the economic growth of administrative groupings, reflect the priorities of social development, providing a decent level of welfare of citizens. Existing approaches to the formation of local budgets do not create conditions for effective and responsible implementation by local authorities of their functional responsibilities as legislation Ukraine does not contain a clear division of responsibilities between the central government and local government, does not clearly define the responsibility for decision-making and the provision of specific types of public goods and services not interest the local authorities to find additional sources to increase their own revenue base. The above problems caused the need to understand the formation of local expenditures and determine priorities reform process. 

The purpose of the article is to identify and substantiate the main problems in the formation of the expenditure part of local budgets and determining ways to address them.

Results. A generalization of the theoretical views of the scientists to the interpretation of the concept of “costs of local budgets.” The structure of local budget expenditures in Ukraine and the Odessa region, which allowed to establish peculiarities of the expenditure part of local budgets. The main problematic issues in the delineation of the functional powers between central government and local authorities. The measures of organizational and legal nature, which should contribute to the implementation of the principles in the Ukrainian practice of budget decentralization.


Ключові слова


видатки місцевих бюджетів; делеговані та власні повноваження органів місцевого самоврядування; расходы местных бюджетов; делегированные и собственные полномочия органов местного самоуправления; expenditures of local budgets; budget decentralization

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Література :

Артус М. Бюджетна система України / М. Артус, Н. Хижа. – К. : Вид-во Європейського університету, 2005. – 220 с.

Місцеві фінанси : підруч. / О. П. Кириленко, О. Р. Квасовський, А. В. Лучка [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. – К. : Знання, 2006. – 677 с.

Кравченко В. І. Місцеві фінанси України : навч. посіб. / В.І. Кравченко. – К. : Знання, КОО, 1999. – 487 с.

Легкоступ І. Теоретичні та практичні аспекти видатків місцевих бюджетів України в сучасних умовах / І. І. Легкоступ // Економіка, фінанси, право. – 2010. – № 2. – С. 22–26.

Лободіна З. Трансформація видатків місцевих бюджеті у контексті бюджетної децентралізації / З. Лободіна // Світ фінансів. – 2015. – № 1. – С. 69–82.

Луніна І. Місцеві бюджети України : пошук нових підходів до проведення реформ / І. Луніна // Економіка України. – 2008 – № 3. – С. 35–41.

Луніна І. З “небес” на землю. Як має виглядати бюджетна децентралізація в Україні [Електронний ресурс] / І. Луніна. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/finances/z-nebesna-zemlyu-yak-maye-viglyadati-byudzhetnadecentralizaciya-v-ukrayini-_.html.

Швець В. Я. Концептуальні підходи до вдосконалення системи міжбюджетних відносин / В. Я. Швець // Фінанси України. – 2005. – № 3. – С. 23–31.

Фінанси : підруч. / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 687 с.

Романенко О. Р. Фінанси : підруч. / О. Р. Романенко. – 4-тевид. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – 312 с.

Финансы : учебн. / под ред Г. Б. Поляка. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 703 с.

Бюджетний менеджмент : підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова [та ін.] ; за заг. ред. В.Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.

Слобожан О. Місцеве самоврядування і європерспективи [Електронний ресурс] / О. Слобожан. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/macrolevel/misceve-samovryaduvannya-tayevroperspektivi_.html.

Стан виконання місцевих бюджетів у 2014 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.dialogueauc.org.ua/.

Буковинський С. А. До питання здійснення бюджетної політики в Україні / С. А. Буковинський // Фінанси України. – 2007. – № 11. – С. 3–30.

Волохова І. С. Міжбюджетні відносини в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку : моногр. / І. С. Волохова. – Одеса : Атлант, 2010. – 234 с.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/.

Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки : аналіт. доп. / О. О. Молдаван, С. О. Біла, О. В. Шевченко, М. О. Кушнір та ін. – К. : НІСД, 2012. – 80 с.

Про добровільне об’єднання територіальних громад. Закон України від 5 лютого 2015 р. № 157- VІІІ / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157-viii.

References :

Artus, М., Khizha, N. (2005). Biudzhetna systema Ukrainy [The budget system of Ukraine]. Kyiv : Vid-vo Evropeyskogo unіversitetu [in Ukrainian].

Kyrylenko, O. P. (Ed.), Kvasovs’kiy, O. R., Luchka, A. V. (2006). Mistsevi finansy [The local finance]. Kyiv : Znannia [in Ukrainian].

Kravchenko, B. I. (1999). Mistsevi finansy Ukrainy [The local finance in Ukraine]. Kyiv : Znannia [in Ukrainian].

Legkostup, I. (2010). Teoretychni ta praktychni aspecty vydatkiv mistsevyh biudzhetiv Ukrainy v suchasnyh umovah [Theoretical and practical aspects of local budget expenditures Ukraine in modern conditions]. Ekonomika, finansy, pravo – Business, finance, law, 2, 22-26 [in Ukrainian].

Lobodina, Z. (2015). Transformatsіia vydatkіv mіstsevyh biudzhetіv u kontekstі biudzhetnoi detsentralіzatsіi [Transformation of local expenditures in the context of fiscal decentralization]. Svit fіnansіv – The world of finance, 1, 69–82 [in Ukrainian].

Lunina, I. (2008). Mіstsevі biudzhety Ukrainy : Poshuk novyh pіdhodіv do provedennia reform [Local budgets of Ukraine : the search for new approaches to reform]. Ekonomіka Ukrainy – Economics of Ukraine, 3, 35–41[in Ukrainian].

Lunina, I. (2014). Z “nebes” na zemliu. Yak maye vygliadaty biudzhetna detsentralіzatcіia v Ukraini [From the “heaven” on earth. How should look budget decentralization in Ukraine]. Available at : http://gazeta.dt.ua/finances/z-nebes-na-zemlyuyak-maye-viglyadati-byudzhetna-decentralizaciyav-ukrayini-_.html.

Shvets, V. Ya. (2005). Kontseptualnі pіdhody do vdoskonalennia systemy mіzhbiudzhetnyh vіdnosyn [Conceptual approaches to improve the system of intergovernmental relations]. Financy Ukrainy – The finance of Ukraine, 3, 23–31 [in Ukrainian].

Yurij, S. I., Fedosov, V. M. (Ed.). (2012). Finansy [The finance]. (2nd ed., rev.). Kyiv : Znannia [in Ukrainian].

Romanenko, O. R. (Ed.). (2009). Finansy [The finance]. (4th ed., rev.). Kyiv : Tsentr navch. l-ry [in Ukrainian].

Poliak, H. B. (Ed.). (2008). Finansy [The finance] (3rd ed., rev.). Moscow : YuNYTY-DANA [in Russian].

Fedosov, V., Oparіn V., Safonova L. (Ed.). (2004). Biudzhetnyj menedzhment [The budget management]. Kyiv : KNEU [in Ukrainian].

Slobozhan, O. (2013). Mіstseve samovryaduvannia i yevroperspektyvy [Local government and European integration perspectives]. Available at : http://gazeta.dt.ua/ macrolevel/misceve-samovryaduvannya-tayevroperspektivi_.html.

Stan vykonannia mіstsevyh biudzhetіv u 2014 rotsі [State execution of local budgets in 2014]. Available at : http://www.dialogueauc.org.ua/.

Bukovynskyj, S. A. (2007). Do pytannia zdіysnennia biudzhetnoi polіtyky v Ukraini [On the issue of budget policy in Ukraine]. Financy Ukrainy – The finance of Ukraine, 11, 3–30 [in Ukrainian].

Volohova, I. S. (2010). Mіzhbiudzhetnі vіdnosyny v Ukraini : suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku [Intergovernmental relations in Ukraine : current state and prospects of development]. Odesa : Atlant [in Ukrainian].

Biudzhetnyj kodeks Ukrainy vid 08.07.2010 № 2456-VІ [Budget code of Ukraine] (2010, July, 8). Available at : http://zakon3.rada.gov.ua/.

Moldavan, O. O., Bila, S. O., Shevchenko, O. V., Kushnir, M. O. (2012). Biudzhetna polityka Ukrainy v umovah ryzykiv spovilnennia ekonomichnoi dynamiky : analit. dop. [Budget policy in Ukraine in terms of risk slowing economic dynamics]. [in Ukrainian].

Pro dobrovіlne ob’yednannia terytorіalnyh gromad. Zakon Ukrayiny vid 5 lutogo 2015 № 157- VІІІ [On a voluntary association of local communities. Law of Ukraine] (2015, February 5). Available at : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019