СТАБІЛЬНІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ

Оксана Миронівна Десятнюк, Володимир Ігорович Дмитрів

Анотація


Десятнюк О. М., Дмитрів В. І. Стабільність оподаткування та її вплив на економічний розвиток держави.

 

Досліджено сутність і роль стабільності оподаткування у забезпеченні процесу економічного розвитку. Висвітлено основні теоретико-прикладні засади функціонування стабільності оподаткування. Наведено приклади порушення податкового законодавства, а також здійснено оцінку впливу діючої системи оподаткування на макрорівні. Окреслено основні тенденції діяльності держави в інвестиційно-інноваційній сфері, ключові цілі та завдання у контексті довгострокового розвитку національної економіки. Запропоновано основні напрями забезпечення стабільності оподаткування.

 

Десятнюк О. М., Дмытрив В. И. Стабильность налогообложения и ее влияние на экономическое развитие государства.

 

Исследована сущность и роль стабильности налогообложения в обеспечении процесса экономического развития. Освещены основные теоретико-прикладные основы функционирования стабильности налогообложения. Приведены примеры нарушения налогового законодательства, а также осуществлена оценка влияния действующей системы налогообложения на макроуровне. Определены основные тенденции деятельности государства в инвестиционно-инновационной сфере, ключевые цели и задачи в контексте долгосрочного развития национальной экономики. Предложены основные направления обеспечения стабильности налогообложения.

 

Desyatnyuk O., Dmytriv V. Taxation stability in ukraine and its influence upon economic development.

 

Introduction. Numerous amendments in the system of legal process at taxation in Ukraine contradicts the main principle of stability of tax regulations and impacts both tax-payers and national socio-economic development. Additionally, the processes in taxation are accompanied with changes in political ideological, economic relations and the whole society that are complex hierarchic structure of communication between managerial bodies, business entities and individuals. It requires more substantial research of relevant problems in the sphere of stability of taxation and its influence upon national economic development. 

Purpose. The article aims to comprehensive research of main problems in stability of taxation, their origin, analysis of basic instruments to impose taxation stability as well as directions to update them.

Results. The author investigated the nature and role of taxation stability in securing of economic development. There were highlighted the main theoretic and applied fundamentals of taxation stability. The issue contains the examples of tax regulations’ violations, assessment of valid tax regulations’ impacts on micro level. The main trends of governmental regulations within investment & innovations sphere, key objectives and tasks in long-term development of national economy were described. The author suggested the main directions to secure taxation stability.

Conclusions. Inconsistency and fragmentariness of governmental policy in taxation, lack of financing of relevant problems, lack of scientific research in Ukraine, absence of organizational and financial support for innovative ventures, absence of efficient control after innovative activities and innovative policy management obstruct greatly the implementation of key directions of innovation development, which is stated in a number of legislative decrees.


Ключові слова


стабільність оподаткування; економічний розвиток; податкове законодавство; фіскальна політика; інновації; стабильность налогообложения; экономическое развитие; налоговое законодательство; taxation stability; economic development; tax regulations

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Література :

Гетьманцев Д. О. Ретроподаткотворчість. “Помилки” держави, за які відповідальність несе платник податків [Електронний ресурс] / Д. Гетьманцев // Дзеркало тижня. – 2016 – № 21. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/business/retropodatkotvorchist-pomilki-derzhaviza-yaki-vidpovidalnist-nese-platnik-podatkiv-.html.

Турбулентность налоговых реформ / С. И. Юрий, А. И. Крисоватый, И. А.Майбуров, Т. В.Кощук. – К. : Знання, 2011. – 382 с.

Сало Л. Моделювання впливу податкової політики на соціально-економічний розвиток країни // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 3. – С. 18–30.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Закон України “Про інноваційну діяльність” від 04.07.2002 р. № 40-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

Інформація з офіційного сайту Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua/.

Інформація з офіційного сайту Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/.

Інформація з офіційного сайту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/.

Інформація з офіційного сайту Міністерства освіти і науки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/.

Інформація з офіційного сайту Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrproject.gov.ua/.

Інформація з офіційного сайту Державного агентства з питань електронного урядування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dknii.gov.ua/.

Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80.

Постанова Верховної Ради України “Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України” від 13.07.1999 р. № 916-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/916-14.

Закон України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” від 16.07.1999 р. № 991-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/991-14.

Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від 08.09.2011 р. № 3715-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/3715-17.

Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991р. № 1560 – XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

Шумпетер А. Теорія економічного розвитку : дослідження прибутків, капіталу, відсотка та економічного циклу / А. Шумпетер ; пер. з англ. В. Старка. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2011. – 242 с.

Інноваційні фактори економічного зростання : наук. доповідь / Ю. М. Бажал, В. П. Александрова, М. С. Данько [та ін.]. – К. : Інститут економічного прогнозування. 1999. – 51 с.

References :

Hetmantsev, D. O. (2016). Retropodatkotvorchist. “Pomylky” derzhavy, za yaki vidpovidalnist nese platnyk podatkiv [“Errors” state, which is responsible taxpayer] Dzerkalo tyzhnia – Mirror of the week, 21. Available at : http://gazeta.dt.ua/business/retropodatkotvorchist-pomilki-derzhavi-za-yaki-vidpovidalnist-nese-platnik-podatkiv-.html.

Yuriy, S. I., Krysovatyy, A. I., Maiburov, I. A., Koschuk, T. V. (2011). Turbulentnost nalogovykh reform [Turbulence of tax reforms]. Кyiv : Znannia [in Russian].

Salo, L. (2015). Modeliuvannia vplyvu podatkovoi polityky na sotsialno-ekonomichnyi rozvytok krainy [Modeling of tax policy influence upon national socio-economic development] Svit finansiv – Finance world, 3, 18-30 [in Ukrainian].

Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 r. № 2755-VI [Tax Code of Ukraine] (2010, December, 2). Available at : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Zakon Ukrainy “Pro innovatsiinu diialnist” vid 04.07.2002 r. № 40-IV [Law of Ukraine “About innovative activity”] (2002, July, 4). Available at : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15.

Informatsiia z ofitsiinoho saitu Verkhovnoi Rady Ukrainy [Information from official website of Supreme Council of Ukraine]. Available at : http:// rada.gov.ua/.

Informatsiia z ofitsiinoho saitu Kabinetu Ministriv Ukrainy [Information from official website of Cabinet of Ministers of Ukraine]. Available at : http://www.kmu.gov.ua/.

Informatsiia z ofitsiinoho saitu Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy [Information from official website of Ministry of Economic Development and Commerce of Ukraine]. Available at : http://www.me.gov.ua/.

Informatsiia z ofitsiinoho saitu Ministerstva osvity i nauky Ukrainy [Information from official website of Ministry of Education and Science of Ukraine]. Available at : http://www.mon.gov.ua/.

Informatsiia z ofitsiinoho saitu Derzhavnoho ahentstva z investytsii ta upravlinnia natsionalnymy proektamy [Information from official website of State Agency of Investments and National projects management]. Available at : http://www.ukrproject.gov.ua/.

Informatsiia z ofitsiinoho saitu Derzhavnoho ahentstva z pytan elektronnoho uriaduvannia [Information from official website of State Agency of e-management]. Available at : http://dknii.gov.ua/.

Constitutsia Ukrainy vid 28.06.1996 r [Constitution of Ukraine] (1996, June, 28). Available at : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy “Pro Kontseptsiiu naukovo-tekhnolohichnoho ta innovatsiinoho rozvytku Ukrainy” vid 13.07.1999 r. № 916- XIV [Decree of Supreme Council of Ukraine “About Concept of scientific-technological and innovative development of Ukraine”] (1999, July, 7). Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/916-14.

Zakon Ukrainy “Pro spetsialnyi rezhym innovatsiinoi diialnosti tekhnolohichnykh parkiv” vid 16.07.1999 r. № 991-XIV [Law of Ukraine “About special mode of innovative activity of technological parks”] (1999, July, 16). Available at:http ://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/991-14.

Zakon Ukrainy “Pro priorytetni napriamy innovatsiinoi diialnosti v Ukraini” vid 08.09.2011 r. № 3715- VI [Law of Ukraine “About priority directions of innovative activity in Ukraine”] (2011, September, 8). Available at : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.

Zakon Ukrainy “Pro investytsiinu diialnist” vid 18.09.1991r. № 1560 – XII [Law of Ukraine “About investment activity”] (1991, September, 18). Available at : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

Shumpeter, A. (2011). Teoriia ekonomichnoho rozvytku : doslidzhennia prybutkiv, kapitalu, vidsotka ta ekonomichnoho tsyklu [Theory of economic development: studies of income, capital, interest and economic cycle]. Kyiv : Vyd. dim “KyievoMohylianska akademiia” [in Ukrainian].

Bazhal, Yu. M., Aleksandrova, V. P., Danko, M. S. (1999). Innovatsiini faktory ekonomichnoho zrostannia [Innovative factors of economic growth]. Kyiv : Instytut ekonomichnoho prohnozuvannia [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019