ІМПЕРАТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Оксана Василівна Квасниця

Анотація


Квасниця О. В. Імперативи реалізації фінансової політики органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації.

 

Досліджено зміст фінансової політики органів місцевого самоврядування та обґрунтовано вплив процесів децентралізації на стимулювання економічного зростання територіальних громад в Україні. Визначено пріоритети формування фінансової політики органів місцевого самоврядування, що спрямовані на розробку ефективних заходів щодо саморозвитку та забезпечення фінансової самодостатності місцевого самоврядування. Узагальнено пріоритетні напрями фінансової політики органів місцевого самоврядування в умовах поглиблення процесу децентралізації влади.

 

Квасниця О. В. Императивы реализации финансовой политики органов местного самоуправления в условиях децентрализации.

 

Исследовано содержание финансовой политики органов местного самоуправления и обосновано влияние процессов децентрализации на стимулирование экономического роста территориальных общин в Украине. Определены приоритеты формирования финансовой политики органов местного самоуправления, направленные на разработку эффективных мер по саморазвитию и обеспечению финансовой самодостаточности местного самоуправления. Обобщены приоритетные направления финансовой политики органов местного самоуправления в условиях углубления процесса децентрализации власти.

 

Kvasnytsia O. The imperatives of the financial municipal policy realization under decentralization.

 


Introduction. The problem of ensuring the self-sufficiency of the local governments is multidimensional and requires a comprehensive solution of the issues of effective fund management at the local level, encouraging the local governments to increase their own revenue base, promoting socio-economic development of the territories. To solve them the reasonable and balanced financial policy is needed, which will form the basis for effective management of funds, ensure socio-economic development of the territories, make full use of their potential and will provide self-sufficiency of the local communities.

Purpose. To explore the peculiarities of implementation and orientation of the decentralization processes taking place in Ukraine in terms of reformation of the financial policy of the local authorities; to determine the specificity and the potential of their influence to encourage the development of the local communities in Ukraine.

Results. The prerequisite of the formation of the financial policy of local government lies in its organic subordination of socio-economic policy areas based on the performance of functions and tasks of the local authorities and requires appropriate financial resources. The most important task of the financial policy at the local level is to give the local authorities means to fulfill all their tasks set. The alternative forms of problem solving of the local importance is the cooperation of the local authorities with the population in the development process and decision-making regarding the life of the local community, making it possible to ensure a real impact on management decisions, which can substantially improve the life of the community. With this purpose we need to introduce the restructuring of the system of information interaction between the government and the society, which should become one of the main priorities of the communities and include the development of information resources, information infrastructure, communication tools, information and regulatory support of the development process for the sustainable development of the territory.

Conclusion. The effective financial policy of the local authorities should be aimed at creating favorable conditions for sustainable socio-economic development of the territories, the formation of new adapted to the modern realities mergers of the local communities under the conditions of decentralization of budgetary relations, taking into account the economic and political situation in the country.


Ключові слова


фінансовсамоврядування; децентралізація влади; финансовая политика органов местного самоуправления; децентрализация власти; the financial policy of the local government; decentralization of power; fiscal decentralization; merged municipalities

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Література :

Короткий огляд реформи місцевого самоврядування та територіальної влади в Україні [Електронний ресурс] // Інститут громадянського суспільства. – Режим доступу :

http://www.csi.org.ua/korotkyj-oglyad-reformymistsevogo-sam/.

Долженко І. І. Теоретико-методичні підходи до формування фінансової політики місцевого самоврядування / І. І. Долженко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 168, ч. 2. – С. 238–243.

Видіборець А. П. Критеріальні основи ефективності фінансової політики місцевих органів влади / А. П. Видіборець// Інноваційна економіка. – 2013. – № 9(47). – С. 93–99.

Финансово-економические проблемы муниципальных образований / под. ред. П. Г. Сычева, К. И. Таксура. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 704 с.

Дроздовська О. С. Фінансова децентралізація : об’єктивна необхідність та основні цілі / О. С. Дроздовська// Наукові праці НДФІ. – 2002. – № 2(170). – С. 8–14.

Децентралізація та ефективне місцеве самоврядування : навч. посіб. для посадовців місцевих та регіональних органів влади та фахівців з розвитку місцевого самоврядування. – К. : ПРООН МПВСРТ, 2007. – 269 с.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Біла С. О. Вплив децентралізації на стимулювання економічного зростання територіальних громад в Україні / С. О. Біла // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Сер. “Економіка і право”. – Вип. 27. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 60–68.

Ma J. Decetralization from the “Top down” : The Japanese Case [Electronic resource] / J. Ma. – Access mode : www.worldbank.org/mdf/mdf1/topdown.htm.

Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій : монографія / за ред. О. П. Кириленко. –Тернопіль : Економічна думка, 2008. –376 с.

Кулай А. В. Децентралізація фінансових ресурсів територіальних громад в умовах проведення бюджетної реформи / А. В. Кулай // Наукові записки НУ “Острозька академія” : зб. наук. праць / Нац. ун-т “Острозька академія”. – Острог, 2013. – Вип. 19. – С. 41–44.

Петрусенко Ю. М. Міжнародні та національні нормативні засади фінансової політики на місцевому рівні / Ю. М. Петрусенко // Економіка і право. – 2014. – Вип. 25. – Сер. 18. – С. 48–56.

Усков І. В. Сутність і основні напрями розвитку бюджетної політики на місцевому рівні / І. В. Усков // Економіка АПК. – 2011. – № 9. – С. 32–36.

Лабазюк С. Реформа децентралізації забуксувала через ряд політичних факторів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ngp-ua.info/2017/01/30987.

Інформація щодо стану виконання місцевих бюджетів України: перші здобутки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minfin.gov.ua/news/view/vikonannia_dohodiv.

Бюджетна децентралізація – 2015 та її результати – офіційно [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1674.

Корень Н. В. Аналіз та оцінка реалізації бюджетної децентралізації в Україні. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/2242/.

Місцеве самоврядування в Україні 2015. Асоціація міст України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://auc.org.ua/.

Лободіна З. М. Трансформація доходів місцевих бюджетів у контексті проведення адміністративно-територіальної реформи / З. М. Лободіна // Збірник матеріалів доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток регіонів та громад в умовах адміністративно-територіальної реформи : перспективи та загрози”. – Тернопіль – Вишнівець: ТНЕУ, 2015. – С. 213–217.

Корягін М. В. Бюджетна політика за умов децентралізації бюджетних відносин / М. В. Корягін // Вісник Львівської комерційної академії / ред. кол. : Г. І. Башнянин, В. В. Апопій, О. Д. Вовчак [та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 38. – 342 с.

References :

Korotkyi ohliad reformy mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi vlady v Ukraini [A brief overview of local government reform and territorial power in Ukraine] Instytut hromadianskoho suspilstva – Institute of Civil Society. Available at : http://www.csi.org.ua/korotkyj-oglyad-reformy-mistsevogo-sam/.

Dolzhenko, I. I. (2011). Teoretyko-metodychni pidkhody do formuvannia finansovoi polityky mistsevoho samovriaduvannia [Theoratical and methodological approaches to the formation of financial policy of local government]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy – Scientific bulletin of National university of life and environmental sciences of Ukraine, 168, 2, 238–243 [in Ukrainian].

Vydiborets, A. P. (2013). Kryterialni osnovy efektyvnosti finansovoi polityky mistsevykh orhaniv vlady [Criterion basis of financial policy efficiency of the local government]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 9(47), 93–99 [in Ukrainian].

Syichev, P. G. Taksur, K. I. (Eds.). (2002). Finansovo-ekonomicheskie problemyi munitsipalnyih obrazovaniy [Financial and economic problems of municipalities]. Moscow : Finansyi i statistika [in Russian].

Drozdovska, O. S. (2002). Finansova detsentralizatsiia : obiektyvna neobkhidnist ta osnovni tsili [Financial decentralization: the objective necessity and the basic goals]. Naukovi pratsi NDFI – Research papers of NDFI, 2(170), 8–14 [in Ukrainian].

Detsentralizatsiia ta efektyvne mistseve samovriaduvannia [Decentralization and effective local self-government]. (2007). Kyiv : PROON MPVSRT [in Ukrainian].

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy vid 08.07.2010 r. № 2456-VI [Budget code of Ukraine]. (2010, July, 8). Available at : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Bila, S. O. (2014). Vplyv detsentralizatsii na stymuliuvannia ekonomichnoho zrostannia terytorialnykh hromad v Ukraini [Decentralization influence on stimulating Ukrainian territorial community’s economic growth] Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia “Ekonomika i pravo – Science magazine named NEA MP Dragomanova. Series “Economics and law”, 27, 60–68. Kyiv : Vydvo NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

Ma J. Decetralization from the “Top down” : The Japanese Case. Available at : www.worldbank.org/mdf/mdf1/topdown.htm.

Kyrylenko, O. P. (Eds.). (2008). Modernizatsiia mistsevykh finansiv Ukrainy v umovakh ekonomichnykh i sotsialnykh transformatsii [Modernization of local finance of Ukraine in conditions of economic and social transformations]. Ternopil:

Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Kulai, A. V. (2013). Detsentralizatsiia finansovykh resursiv terytorialnykh hromad v umovakh provedennia biudzhetnoi reformy [Decentralization of financial resources of territorial communities in terms of the budget reform]. Naukovi zapysky NU “Ostrozka akademiia” – Scientific notes of NU “Ostroh academy”, 19, 41–44 [in Ukrainian].

Petrushenko, Yu.M. (2014). Mizhnarodni ta natsionalni normatyvni zasady finansovoi polityky na mistsevomu rivni [International and nationallegal framework of financial policy on local level]. Ekonomika i pravo – Economy and law, 48–56. Series 18 [in Ukrainian].

Uskov, I. V. (2011). Sutnist i osnovni napriamy rozvytku biudzhetnoi polityky na mistsevomu rivni [The essence and main directions of development budget of local politics]. Ekonomika APK – Economics of AIC, 9, 32–36 [in Ukrainian].

Labatut, S. Reforma detsentralizatsii zabuksuvala cherez riad politychnykh faktoriv [Decentralisation reform stalled because of a number of political factors]. Available at : https://ngp-ua.info/2017/01/30987.

Informatsiia shchodo stanu vykonannia mistsevykh biudzhetiv Ukrainy: pershi zdobutky [Information regarding the status of execution of local budgets in Ukraine : the first achievement]. Available at : http://minfin.gov.ua/news/view/vikonannia_dohodiv.

Biudzhetna detsentralizatsiia – 2015 ta yii rezultaty – ofitsiino [Fiscal decentralization – 2015 and the results officially]. Available at : http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1674.

Koren, N. V. Analiz ta otsinka realizatsii biudzhetnoi detsentralizatsii v Ukraini [The analysis and evaluation of the implementation of fiscal decentralization in Ukraine]. Analitychna zapyska. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen – Analytical note. The national Institute for strategic studies. Available at : http://www.niss.gov.ua/articles/2242/.

Mistseve samovriaduvannia v Ukraini 2015. Asotsiatsiia mist Ukrainy [The local self-government in Ukraine in 2015. The Association of cities of Ukraine]. Available at : http://auc.org.ua/.

Lobodina, Z. M. (2015). Transformatsiia dokhodiv mistsevykh biudzhetiv u konteksti provedennia administratyvno-terytorialnoi reformy [The transformation of income of local budgets in the context of the administrative-territorial reform] Zbirnyk materialiv dopovidei mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Rozvytok rehioniv ta hromad v umovakh administratyvno-terytorialnoi reformy : perspektyvy ta zahrozy” – Collection of materials of reports international scientific and practical conference “Development of regions and communities in the administrative-territorial reform : opportunities and threats”. Ternopil – Vyshnivets : TNEU [in Ukrainian].

Koriahin, M. V. (2011). Biudzhetna polityka za umov detsentralizatsii biudzhetnykh vidnosyn [The budget policy under decentralization of budgetary relations]. Bashnianyn, H. I., Apopii, V. V., Vovchak, O. D. (Eds.). Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi komertsiinoi akademii – Publishing house of Lviv commercial academy, 38, 342 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019