ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПОДАТКОВИЙ АУДИТ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ

Людмила Володимирівна Рувуцька

Анотація


Рувуцька Л. В. Податковий контроль та податковий аудит: взаємозв’язок понять.

 

Розглянуто взаємозв’язок між поняттями “податковий контроль” та “податковий аудит”. Подано погляди вітчизняних вчених та наведено авторське бачення сутності понять “податковий контроль” та “податковий аудит”. Визначено спільні точки дотику між досліджуваними поняттями та наявні у них відмінності.

 

Revutska L. Tax control and tax audit: interrelation of concepts.

 

Interrelation between concepts “tax control” and “tax audit” is considered. The views of domestic scientists are given. The essence of concepts “tax control” and “tax audit” is given. The identical tangencies between concepts under investigation and their differences are defined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ф. Ф. Бутинець, С. В. Бардаш, Н. М. Малюга та Н. І. Петренко. Контроль і ревізія. Житомир : ЖІТІ, 2000. – 512 с.

Енциклопедичний словник бізнесмена : менеджмент, маркетинг, інформатика. – К. : Техніка, 1993. – 856 с.

Жила В. Г. Ревізія та аудит. – К.: МАУП, 1998. – 96 с.

Райзберг Б. А., Лозовський Л. Ш. Современный энциклопедический словарь. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 496 с.

Розвиток методології і методики податкового аудиту : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. – 422 с.

Усач Б. Ф. Контроль і ревізія. – К. : Ін Юре, 1998. – 352 с.

Білуха М. Т., Микитенко Т. В. Фінансовий контроль : теорія, ревізія, аудит : Підручник. – К. : Українська академія оригінальних ідей, 2005. – 888 с.

Проект Податкового кодексу // www.sta.gov.ua/news.php3?9241.

Завгородний В. П. Налоги и налоговой контроль в Украине. – Киев : А.С.К., 2003. – 639 с.

Податковий аудит : Навчальний посібник / За заг. ред. В. А. Онищенка, А. О. Чугаєва. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2003. – 398 с.

Налоговой контроль : налоговые проверки и производство по фактах налоговых правонарушений : Учеб. практич. пособие / Под ред. Ю. Ф. Кваши. – М. : Юрист, 2001. – 540 с.

Онищенко В. А. Податковий контроль (основи організації) – К. : Ред. журн. “Вісник податкової служби України”, 2002. – 432 с.

Закон України від 4 грудня 1990 р. № 509-ХІІ “Про державну податкову службу в Україні”// www.sta.gov.ua.

Кучерявенко Н. П. Основы налогового права. – Харьков : Легас, 2001.

Організація та методика податкових перевірок : Навчальний посібник / О. П. Чернявський, В. П. Хомутенко, В. В. Немченко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 288 с.

Заяц Н. Е.Теория налогов : Учебн. – Мн.: БГЭУ, 2002. – 220 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019