МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Тетяна КІЗИМА, Ірина КРУП’ЯК, Наталія КОЛОМИЙЧУК

Анотація


Вступ. Невід’ємною умовою детермінування ролі освітніх чинників у процесі формування фінансового світогляду громадян є розроблення й апробація ефективної та дієвої методики викладання фінансової грамотності. Водночас нині відсутній єдиний методичний підхід щодо викладання фінансової грамотності у закладах освіти України, що потребує активізації наукових зусиль, спрямованих на дослідження вищеозначеної проблеми.

Мета – систематизувати досвід викладання фінансової грамотності у вищій школі та виокремити перспективи його удосконалення в сучасних умовах розвитку українського освітянського простору.

Методи. У дослідженні використано методи діалектичного аналізу та синтезу, а також логічного узагальнення, порівняння і формалізації.

Результати. Досліджено новітні методи викладання фінансової грамотності, виокремлено особливості і переваги кожного з них та наголошено на позитивних ефектах, які вони спричиняють, а саме: сприяння розвитку теоретичного мислення та пізнавального інтересу до фінансової грамотності; активізація сприйняття матеріалу в процесі викладання основ фінансової грамотності; забезпечення професійної мотивації кладання фінансової грамотності. Обґрунтовано необхідність використання інноваційних інструментів у процесі викладання фінансової грамотності у вітчизняних закладах освіти та запропоновано напрями підвищення рівня фінансової грамотності українців у сучасних умовах.

Перспективи. В подальших наукових дослідженнях пропонується зосередити увагу на виокремленні основних векторів підвищення рівня фінансової грамотності дітей та молоді, як найбільш потенційно сприятливих для цього верств українського суспільства. На нашу думку, це дасть можливість сформувати цілісну систему заходів для подолання інколи байдужого ставлення молоді до свого майбутнього фінансового благополуччя.


Ключові слова


фінансова грамотність, методика викладання фінансової грамотності, кейс-метод, тренінг, ділова гра, проблемна лекція, лекція-візуалізація, бінарна лекція, лекція із заздалегідь запланованими помилками, лекція-пресконференція

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дудчик О. Ю., Матвійчук І. О., Фінансова грамотність: теоретичні аспекти, проблеми і перспективи поліпшення в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. № 31. С. 631–635.

Шахназарян Г. Э. Финансовая грамотность населения в свете современных тенденций развития образования. Финансы и кредит. 2011. № 20 (308). С. 51–58.

Барадія Н., Покась Л. Формування фінансової грамотності через впровадження педагогічних технологій. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2019. Вип. 23. Том 1. С. 89–94.

Смовженко Т. С., Кузнєцова А. Я. Фінансова грамотність населення та її вплив на розвиток економіки України. Регіональна економіка. 2013. № 2(68). С. 34–42.

Латковська Т. А. Підвищення рівня фінансової грамотності. Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія”. 2013. Т. 13. С. 429–438. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nponyua_2013_13_45.

Тимошенко М. М., Можарівська І. М. Організація та методика викладання дисциплін економічних спеціальностей. Професійно-прикладні дидактики. 2016. Вип. 1. С. 159–167.

Кізима Т. О., Ребуха Л. З., Письменний В. В., Коваль С. Л. та ін. Методика викладання фінансової грамотності: навчальний посібник / за ред. д.е.н., професора Т.О. Кізими, д.пед.н., доцента Л. З. Ребухи: 2 вид., перероб. і доп. Тернопіль: Економічна думка, 2020. 220 с.

Фінансова грамотність, обізнаність та інклюзія в Україні: звіт про дослідження.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019