ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Віктор Миколайович Русін

Анотація


Русін В. М. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення місцевого самоврядування.

 

Розглянуто теоретичні основи фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування. Проаналізовано систему наукових поглядів і запропоновано власне трактування змісту понять “фінансове забезпечення”, “доходи бюджету”, “власні, закріплені і регулюючі доходи місцевих бюджетів”.

 

Rusin V. Theoretical aspects of financial providing of local self-government.

 

Theoretical bases of the financial providing of organs of local self-government are considered. The system of scientific looks is analysed and offered own interpretation of maintenance of concepts “financial providing”, “profits of budget”, “own, fastened and regulative profits of local budgets”.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Європейська хартія місцевого самоврядування вiд 15.10.1985 – Режим доступу : http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_036.

Економічний енциклопедичний словник : У 2 т. – Т. 2 / Ред. упоряд. С. Мочерний. – Львів : Світ, 2006. – 568 с.

Большой энциклопедический словарь : В 2 т. – Т.1 / Ред. упоряд. А. Прохоров. – М. : Сов. энциклопедия, 1991. – 863 с.

Кириленко О. П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика) : Навч. посіб. – Тернопіль : Астон, 2002. – 212 с.

Фінанси : вишкіл студій : Навч. посіб. / С. І. Юрій, Т. О. Кізима, М. П. Злепко, М. М. Тріпак ; За заг. ред. д. е. н., проф. С. І. Юрія. – Тернопіль : Карт-бланш, 2202. – 357 с.

Опарін В. Фінанси (Загальна теорія) : Навч. посібник. – 3-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2002. – 240 с.

Бюджетний менеджмент : Підручник / В. Федосов та ін. ; За заг. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.

Фінанси : Навч. посіб. / За ред. В. І. Оспіщева. – К. : Знання, 2006. – 415 с.

Кленовий Д. Фінанси : Навчальний посібник / І. Петровська, Д. Клиновий. – К. : ЦУЛ. – 2002. – 300 с.

Романенко О. Фінанси : Підручник. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

Фінанси : Підручник / Юрій С. І. та ін. ; За заг. ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611 с.

Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР. – Режим доступу : http:// www.rada. gov.ua/konst/CONST1.HTM.

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0.

Бюджетний кодекс України вiд 21.06.2001 № 2542-III – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?page=2&nreg=2542-14.

Дем’янишин В. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : Монографія. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 496 с.

Опарін В. М. Бюджетна система : Навч.- метод. посібник для самостійного вивчення дисц. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 336 с.

Пасічник Ю. Бюджетна система України : Навч. посіб. – К. : Знання-Прес, 2006. – 607 с.

Місцеві фінанси : Підручник / За ред. О. П. Кириленко. – К. : Знання, 2006. – 677 с.

Державні фінанси в транзитивній економіці : Навч. посібник / За заг. ред. М. І. Карліна. – К. : Кондор, 2003.

Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій : Монографія / За ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, Економічна думка, 2008 – 376 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019