ПРАГМАТИЗМ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИКА

Ольга Володимирівна Кнейслер

Анотація


Кнейслер О. В. Прагматизм фінансової стійкості страховика.

 

Запропоновано та проаналізовано систему показників, що характеризують фінансову стійкість страховиків у контексті впливу зовнішніх і внутрішніх факторів ринкового середовища. Окреслено напрямки забезпечення і зміцнення фінансової стійкості страховиків в умовах розвитку ринкових засад господарювання.

 

Kneysler O. Pragmatism of financial firmness of insures.

 

The system of indexes wich characterize financial firmness of insurers in the context of influence of external and internal factors of market environment is offered and analysed. The directions of providing and strengthening of financial firmness of insurers in the conditions of market principles development of manage are outlined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Экономика страхования и перестрахования / Под ред. К. Е. Турбиной. – М. : Анкил, 1996. – 218 с.

Томилин В. Финансовая устойчивость страховщиков Латвии // Финансовые услуги. – 2000. – № 1–2. – С. 46–54.

Орланюк-Малицкая Л. А. О понятиях и факторах финансовой устойчивости страховых компаний // Вестник Финансовой академии. – 1998. – № 1. – C. 33–38.

Закон України “Про страхування” № 3201-IV (3201-15) від 21.04.2008, ВВР, 2008/wwwrada.cov.ua.

Сухов В. А. Государственное регулирование финансовой устойчивости страховщиков. – М. : Издательский центр “Анкил”, 1995. – 112 c.

Страхування : Підручник / Кер. авт. колект. і наук. ред. С. С. Осадець. – 2-ге вид., пер. і доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 599 с.

Приходько В. С. Бухгалтерський облік страхової діяльності : Навч. посібник. – 2-ге вид. – К. : Лібра, 2002. – 216 с.

Фещур Р. В., Олексів І. Б. Використання збалансованої системи показників для управління фінансовою діяльністю підприємства // Логістика : Вісник Національного університету “Львівська політехніка”/ Відпов. ред. проф., д-р екон. наук Є. В. Крикавський. – Львів. – 2002. – № 446. – С. 264–272.

Чурикова И. Методика составления рейтен- га // Страховое ревю. – 2000. – Май. – С. 16–30.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019