Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Світ фінансів?
Увійдіть на сайт

 

Керівництва для авторів

Науковий журнал «Світ фінансів» виходить чотири рази на рік українською мовою.

До друку приймають статті, які мають наукову і практичну цінність.

Терміни подання матеріалів:
у 1-й випуск журналу – до 25 грудня попереднього року,
в 2-й випуск – до 25 березня поточного року,
в 3-й випуск – до 25 травня,
в 4-й випуск – до 25 вересня.

Сподіваємося на плідну співпрацю.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Стаття має відповідати тематичному спрямуванню видання, бути актуальною і містити результати теоретичного або експериментального дослідження.
 2. До друку приймають лише ті наукові статті, які мають такі структурні елементи:

  - постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

  - аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор; аналіз останніх досліджень і публікацій, які обговорюють досліджувану автором проблему, на яку спирається автор, виявлення не досліджених аспектів проблеми, якій присвячена стаття;

  - формулювання мети статті;

  - виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  - висновки на підставі цього дослідження з окресленням перспективи подальших розвідок у відповідному напрямі.

 3. Обсяг основного тексту статті має становити не більше 18 сторінок формату А4, набраних у редакторі MS Word шрифтом «Times New Roman», кеглем 14, через 1,5 інтервалу, усі поля — по 2 см.
 4. Стаття обов’язково має містити індекс УДК, визначений за таблицями Універсальної десяткової класифікації (розміщується на початку статті), та код JEL Classіfіcatіon, визначений відповідно до системи класифікації, розробленої виданням Journal of Economic Literature (розміщується в анотації англійською мовою під ключовими словами).
 5. Перед назвою статті необхідно навести персональні дані автора(ів) українською та англійською мовами в такій послідовності:

  - повні прізвище, ім’я, по батькові так, як вони зазначені в паспорті (англійською мовою так, як автор зареєстрований (цитований) у міжнародних наукометричних базах, або як вказано у закордонному паспорті);

  - вчений ступінь, наукове звання та почесне звання;

  - посада та офіційна назва установи (підприємства, організації) за основним місцем роботи;

  - електронна адреса;

  - код ID ORCID (за наявності);

  - контактні телефони.

 6. Назва статті (українською та англійською мовами) має бути короткою, влучно відображати зміст статті, не містити абревіатур.
 7. Анотація українською мовою обсягом до 220 - 250 слів за змістом і формою викладу має відповідати стандарту ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 (ИСО 214-76), бути структурованою, лаконічною, інформативною (без загальних слів), змістовною (відображати основний зміст статті та результати досліджень).
 8. Анотація англійською мовою має бути складена відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз, оригінальна (не копіювати україномовну анотацію), за обсягом до 180 слів (фактично – реферат), містити стислий структурований виклад статті, загальний опис проблеми, що розглядається, мету, методи дослідження, основні наукові результати та їх теоретичне й практичне значення і висновки, що можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями.
 9. Ключові слова (від 5 до 8 слів та словосполучень) українською та англійською мовами.
 10. Виклад статті має бути чітким, структурованим, не переобтяженим графічним матеріалом, таблицями та формулами, не допускати повторів у тексті тієї інформації, яка міститься в таблицях чи ілюстраціях (водночас слід наводити аналітичний коментар до неї).

  У тексті статті всі статистичні дані, таблиці, ілюстрації, цитати мають бути підкріплені наведеними у квадратних дужках посиланнями на номери джерел зі списку літератури із зазначенням сторінок, на які посилається автор (наприклад: [1, с. 25]; [2, с. 46–48]). Посилання на застарілі за змістом публікації, навчальну та науково-популярну літературу і власні публікації є небажаними (останнє допускається лише у разі необхідності). З метою підвищення наукового рівня статті варто посилатися на зарубіжні наукові джерела та періодичні видання, що належать до провідних міжнародних наукометричних баз даних (SCOPUS. WEB OF SCIENS та ін.)

 11. Список використаних джерел має бути оформлений згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 «Національний стандарт України. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 12. References – список використаних джерел, перекладених англійською мовою та оформлених згідно з міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010 (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book).

  Після прізвища автора поставити кому, а далі після кожного ініціалу має бути крапка. Якщо три прізвища [авторів або] і більше, то перед останнім має бути слово «and». Далі в круглих дужках рік видання, назва публікації транслітерацією і англійською мовою (в квадратних дужках); місто, видавництво, назва наукового видання (транслітерацією і англійською мовою); номер журналу, сторінка; available at: (вказати адресу електронного ресурсу).

  Кількість джерел - не менше 10 і не більше 20.

 13. Усі таблиці й ілюстрації повинні мати порядковий номер, стислу назву, що чітко відображає їхній зміст, умовні позначення та одиниці вимірювання всіх показників, а також посилання на джерело інформації, з якого вони запозичені чи на основі якого вони побудовані (або вказано, що вони самостійно складені автором).
 14. Графіки та діаграми повинні бути побудовані в редакторі Microsoft Excel. При цьому слід мати на увазі, що журнал є чорно-білим, тому всі графічні матеріали мають бути якісно й чітко відображені в чорно-білому варіанті, а елементи, якими зображено різні показники, позначаються різними штриховками (а не фоновими плашками), що покращує сприйняття користувачем видання.
 15. Статті, оформлені не за викладеними вимогами, до реєстрації не приймають.
 16. Редакційна колегія залишає за собою право редагувати, скорочувати статті.
 17. Відповідальність за достовірність фактичної та цифрової інформації, власних імен, географічних назв, цитат та інших відомостей несуть автори публікацій.
 18. На останній сторінці статті мають бути засвідчені підписами авторів (дозволяється скан-копія) підтвердження оригінальності дослідження, відсутності плагіату, наявності дозволів, необхідних для використання у статті матеріалів, що охороняються авторським правом, а також того, що стаття підготовлена спеціально для цього видання, не публікувалася раніше і не подана до інших видань.
 

Положення про авторські права

Автори, які подають матеріали до наукового журналу Світ фінансів, погоджуються з наступними положеннями:

 • Автори зберігають за собою всі авторські права й одночасно надають журналу право першої публікації на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, що дозволяє розповсюджувати даний матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в даному журналі.
 • Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження наукової статі у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати наукову статтю в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
 • Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту наукового журналу "Світ фінансів", використовуються виключно для виконання внутрішніх технічних завдань: контакту з користувачами або з рецензентами (редакторами) в процесі підготовки статті до публікації. Вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Редактори та рецензенти не мають права розголошувати дані, що представлені в рукописах, до їх публікації.