№ 2(51) (2017)

World of finance

DOI: https://doi.org/10.35774/sf2017.02

Зміст

STATE AND LOCAL FINANCES

Olha KYRYLENKO, Olena STASHCHUK
PDF
7-16
Halyna VOZNIAK
PDF
17-28
Yurij RADELYTSKYJ
PDF
29-41
Oleh VATSLAVSKYI
PDF
42-53
Victoria OSTAPCHUK
PDF
54-61
Oleh ZHUK
PDF
62-71
Vitaliy MARTYNIUK
PDF
72-83

TAXES AND FISCAL POLICY

Vasyl DEMIANYSHYN
PDF
84-96
Tetiana ZATONATSKA, Oleksandr TKACHENKO
PDF
97-107
Inna HUTSUL
PDF
108-117
Fedir TKACHYK
PDF
118-127
Eduard ROMANYUTA
PDF
128-138

BANKING ACTIVITY AND BANKING SERVICES

Viktor KOZJUK
PDF
139-157
Mariia-Mariana BARYLIUK
PDF
158-169
Oleksandr MOMOT
PDF
170-179