БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Василь Григорович Дем'янишин

Анотація


Дем'янишин В. Г. Бюджетне фінансування та його особливості в сучасних умовах.

 

Розглянуто суть бюджетного фінансування, його принципи, форми і методи. Розкрито особливості бюджетного фінансування в сучасних умовах.

 

Demianyshyn V. Budgetary financing and its pecularities in modern society.

 

The essence of the budgetary financing, its principles, forms and methods are considered. The characteristic features of the budgetary financing nowadays are revealed.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Родионова В. М. Государственный бюджет СССР и его роль в сбалансированном развитии экономики. – М. : Финансы и статистика, 1985. – 143 с.

Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : Навч. посібник – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2001. – 240 с.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. – 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Львів : Видавництво “Центр Європи”, 1997. – 576 с.

Фінанси : Навч. посібник / В. С. Загорський, О. Д. Вовчак, І. Г. Благун, І. Р. Чуй. – К. : Знання, 2006. – 247 с.

Василик О. Д., Павлюк К. В. Бюджетна система України : Підручник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

Економічна енциклопедія : У трьох томах. Т. 1 / Редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.

Мочерний С. В., Ларіна Я. С., Устенко О. А., Юрій С. І. Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. Т 1 / за ред. С. В. Мочерного. – Львів : Світ, 2005. – 616 с.

Романенко О. Р. Фінанси : Підручник. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

Фінанси : вишкіл студії : Навчальний посібник / За заг. ред. д. е. н., проф. Юрія С. І. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 357 с.

Кириленко О. П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика ): Навчальний посібник. – Тернопіль : Астон, 2002. – 212 с.

Державні фінанси у транзитивній економіці : Навчальний посібник (Карлін М. І., Горбач Л. М., Новосад Л. Я. та ін.) За заг. ред. д. е. н., проф. Карліна М. І. – К.: Кондор, 2003. – 200 с.

Формування та фінансування бюджетної системи України [Монографія] / С. О. Булгакова, О. Т. Колодій, Л. В. Єрмошенко та ін.; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – К. : Книга, 2003. – 344 с.

Бюджетний менеджмент : Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ; За заг. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.

Юрій С. І., Бескид Й. М. Бюджетна система України : Навчальний посібник. – К. : НІОС, 2000. – 400 с.

Бюджетна система України : Навч. посіб. (Булгакова С. О., Василенко Л. І.,Єрмошенко Л. В., Огонь Ц. Г., Масленнікова Т. О., Чечуліна О. О. / За ред. С. О. Булгакової. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 288 с.

Про затвердження Роз’яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Роз’яснень щодо застосування кредитування бюджету. Наказ Державного казначейства України № 194 від 04.11.2004 р. // Все про бухгалтерський облік. – Липень, 2005.

Закон України “Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту” від 22.12.1998 р. № 331-ХІV. / Офіційний вісник України. – 1999. – № 7, ст. 231.

Бюджетний кодекс України. – Вінниця : Книга – Вега, 2004. – 108 с.

Концепція перебудови системи державних субсидій, що надаються галузям національної економіки. Затверджена розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2003 р. № 182.

Бюджет України за 2002 рік : Статистичний збірник Міністерства фінансів України. – К., 2003. – 317 с.

Бюджет України за 2005 рік : Статистичний збірник Міністерства фінансів України. – К., 2006. – 292 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019