НАУКОВА ПАРАДИГМА ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Наталія Ігорівна Вовна

Анотація


Вовна Н. І. Наукова парадигма доходів місцевих бюджетів.

 

Розкрито економічний зміст понять “місцеві бюджети”, “доходи місцевих бюджетів”, “власні і закріплені доходи місцевих бюджетів”. На основі теоретичного аналізу підходів щодо трактування вказаних термінів сформульовано авторське розуміння сутності доходів місцевих бюджетів та їхніх видів – власних і закріплених доходів, обґрунтовано їх необхідність і роль в Україні у сучасних умовах, доповнено класифікаційні ознаки.

 

Vovna N. Scientific paradigm of local budgets.

 

The views of well-known scientist on the economic essence of the terms “local budgets”, “local budget incomes”, “own and fixed local budgets’ incomes” are considered in this article. On the basis of the theoretical analysis the author has formed her own position on the essence “local budget incomes” and their types. The article draws attention to the own and fixed local budget incomes and defines their functional purpose.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Арсон С. Фінансова політика Радянської влади. – Харків : Укр. філія держ. фін. в-тва СРСР, 1929.

Бабич A. M., Павлова Л. П. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 687 с.

Бутаков Д. Д. Местные бюджеты стран-членов СЭВ / Под ред. Бутакова Д. Д. – М. : Финансы и статистика, 1980. – 147 с.

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 37-38. – С. 189.

Васильева И. В. Местные бюджеты в современных условиях. – М. : Финансы и статистика, 1987. – 112 с.

Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України : Підручник. – К. : НІОС, 2002. – 608 с.

Гарбузов В. Ф. Финансово-кредитный словарь. Т. 1. А-Й / Гл. редактор Гарбузов В. Ф. – М. : Финансы и статистика, 1984. – 511 с.

Гарбузов В. Ф. Финансово-кредитный словарь. Т. 2. К-П / Гл. редактор Гарбузов В. Ф. – М. : Финансы и статистика, 1986. – 512 с.

Гнейст Р. История государственных учреждений Англии. (Пер. с англ). – М., 1885.

Дем’янишин В. Концептуальні засади місцевих бюджетів // Світ фінансів. – Випуск 1(6), січень 2006 р. – С. 5–18.

Дробозина Л. А. Общая теория финансов / Под. ред. Дробозиной Л. А. –М. : Банки и биржи ЮНИТИ, 1995. – 256 с.

Закон УРСР “Про бюджетні права Української РСР і місцевих Рад народних депутатів” від 30.06.1960 р. з послідуючими змінами і доповненнями. – К. : Міністерство фінансів УРСР, 1985.– 48 с.

Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) : Монографія. – К. : НІОС, 2000. – 384 с.

Кириленко О. П. Місцеві бюджети у економічній системі держави : Автореф. дис. докт. екон. наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2002.

Кравченко В. І. Місцеві фінанси України : Навч. посібник. – К. : Т-во “Знання” – КОО, 1999. – 487 с.

Озеров Н. М., Оптивцев А. Н., Орлов Ф. Е. Местные финансы и местный бюджет. – М. : Госфиниздат, 1931.

Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн : Навч. посіб. – К. : Знання-Прес, 2002. – 495 с.

Павлюк К. В. Фінансові ресурси держави : Монографія. – К. : НІОС, 1998. – 198 с.

Поляк Г. Б. Финансы местных советов. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 152 с.

Поляк Г. Б. Финансы. Учебник для вузов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 607 с.

Романенко О. Р. Фінанси : Підручник. – К. : Центр Навчальної Літератури, 2003. – 312 с.

Ровинский Н. Н. Государственный бюджет СССР : Учебное пособие для финэкон. вузов. – М. : Госфиниздат, 1944. – 385 с.

Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй. (Пер. з англ.). – К. : Port-Royal, 2001. – 593 с.

Романовский М. В. Финансы. Учебник для вузов / Под ред. проф. Романовского М. В., проф. Врублевской О. В., проф. Сабанти Б. М. – М. : Издательство “Перспектива”. – Издательство “Юрайт”, 2000. – 520 с.

Смирнов М. А. Местные финансы. – М. : Госиздат, 1926.

Смирнов М. А., Кудряшов Р. А. Перестройка местного бюджета. – М. : Госфиниздат, 1932.

Финансово-кредитный словарь. Т. 2. М-Я / Гл. ред. В. П. Дьяченко. М. : Финансы. 1964. – 688 с.

Ходорович Н. Резервы укрепления доходной базы местных бюджетов : Автореф. дис. канд. экон. наук. – Л. : ЛФЭИ, 1977.

Ширкевич Н. А. Местные бюджеты. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 126 с.

Штейн Л. Финансовая наука. – Государственное хозяйство. (Пер. с нем.). – СПб.: 1885. – Вып. 1.

Юрій C. I., Бескид Й. М., Плішко І. В. Державний бюджет України : Навчальний посібник. – Тернопіль : Т.О.В. “ЦМДС”, 1998. – 277 с.

Юрій С. І., Дем’янишин В. Г., Буздуган Я. М. Антологія бюджетного ме- ханізму. Монографія. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 250 с.

Юрій С. І. Концептуальні засади сутності бюджету // Фінанси України. – 2001. – № 10. – С. 3–10.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019