ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БАНКАМИ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ОСНОВІ РЕКОМЕНДАЦІЙ БАЗЕЛЬСЬКОГО КОМІТЕТУ

Вікторія Борисівна Шатковська-Шморгай

Анотація


Шатковська-Шморгай В. Б. Проблеми вдосконалення банками внутрішньої системи ризик-менеджменту на основі рекомендацій Базельського комітету.

 

Проаналізовано методологічну базу для створення в банках системи ризик-орієнтованого контролю на основі рекомендацій Базельського комітету. Виділено основні необхідні складові різних моделей ризик-менеджменту, запропоновано форми організації внутрішніх контрольних систем банку.

 

Shatkovska-Shmorhay V. Problems of bank own risk-management system improvement based on Bazel committee recommendations.

 

The methodological basis ground for creation risk-oriented control system in banks based on committee recommendations Basel is analyzed in the article. Essential components of different risk-management models are presented, methods of organization of bank own control systems are suggested.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, затверджені Постановою НБУ № 361 від 02.08.2004 р.

Положення “Про організацію операційної діяльності в банках України”, затверджене Постановою НБУ № 254 від 18.06.2003 р. (зі змінами та доповненнями від 18.02.2004 р., 21.11.2005 р., 06.11.2006 р.)

Гуцал І., Брич В., Вовк О. “Базель ІІ” та сучасні тенденції до регулювання банківських ризиків // Вісник ТАНГ. – 2005 р. – № 5–2.

Довгань Ж. Базельські стандарти оцінювання адекватності власного капіталу банків // Вісник ТАНГ. – 2005 р. – № 5–2.

Кириленко В. Організація окремих елементів внутрішнього контролю в банках // Банківська справа. – 2006 р. – № 3.

Кротюк В., Куценко О. Базель ІІ : нова концептуальна редакція Базельської угоди про капітал // Вісник НБУ. – 2006 р. – № 3.

Потемкин С. А., Киреева И. В. Базель ІІ: новые подходы к оценке рисков // Мир денег. – 2005 г. – № 11(67).

Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку : Підручник. – К. : КНЕУ, 2004.

Сарахман О. М., Раєвський К. Є., Скаско О. І. Банківський нагляд, ЛБІ НБУ, 2005.

Юрків В. Європейський союз запроваджує Базель ІІ // Вісник НБУ. – 2006. – № 9.

www.nbu.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019