ПРОБЛЕМИ САМОФІНАНСУВАННЯ СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ігор Володимирович Зятковський

Анотація


Зятковський І. В. Проблеми самофінансування суб’єкта підприємницької діяльності.  

 

Розглянуто змістове і матеріальне наповнення самофінансування як керівного принципу господарювання суб’єктів підприємницької діяльності.

 

Ziatkovskyy I. Entrepreneur activity participants problems of self-financing.

 

The meaning and material content of self-financing as a main management principle of entrepreneur activity participants is considered.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Арначій В. І., Чумак В. Д., Смо- лянська О. Ю., Черненко Л. В. Фінансова діяльність підприємств : Навч. посіб. – К. : ВД “Професіонал”, 2004. – 240 с.

Балабанов А. И. Финансы : учеб. пособие. – СПб. : Питер, 2002. – 188 с.

Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. – М. : ИНФРА. – 1998. – 298 с.

Бланк И. А. Управление прибылью. – К. : Ника-Центр, 1998. – 544 с.

Бочаров В. В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. – М. : Финансы и статистика, 1998. − 160 с.

Ганієв А. Теоретичні моделі структури капіталу корпорації // Ринок цінних паперів України. – 2003. – № 7–8. – С. 35–40.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник – Львів : Центр Європи, 1997. – 576 с.

Зятковський І. В. Фінанси суб’єктів господарювання в умовах інституціональних перетворень : Монографія. – Тернопіль : Екон. думка, 2006. – 388 с.

Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы : Учебн. пособ. / Пер. с франц. под ред. проф. Я. В. Соколова. – М. : Финансы. ЮНИТИ, 1997. – 576 с.

Кудряшов В. П. Фінанси : Навч. посіб. – Херсон : Олді-плюс, 2002. – 52 с.

Лановой В. Т. Самофинансирование – основа эффективного хазяйствования. – К. : Техніка, 1987. – 199 с.

Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти) : Монографія. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 240.

Пойда-Носик Н. Н., Грабарчук С. С. Фінансові ресурси підприємства // Фінанси України. – 2003. – № 1. – С. 96– 103.

Теория капитала и экономического роста : Учеб. пособ. / Под ред. С. С. Дзарасова. – М. : Изд-во МГУ, 2004. – 400 с.

Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : Навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2003. – 554 с.

Фінанси підприємств : Підруч. / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 4-е вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 571 с., іл.

Финансово-экономический словарь / Под ред. М. Г. Назарова. – М. : АО “Финстатинформ”, 1995. – 224 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019