СТАН ЛІКВІДНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ: ПАРАМЕТРИ ПОТРЕБУЮТЬ ПОКРАЩЕННЯ

Валентина Володимирівна Баліцька

Анотація


Баліцька В. В. Стан ліквідності суб’єктів господарювання України: параметри потребують покращення.

 

Розраховано показники ліквідності за 2000 та 2005 роки на основі зведеного балансу підприємств України. Виявлено тенденції погіршення стану ліквідності в цілому по економіці та у розрізі видів економічної діяльності, що вимагає запровадження дієвих заходів економічної політики у частині поліпшення пропорцій оборотного капіталу, кардинального зменшення заборгованості між підприємствами, зміни фінансового законодавства, прискорення розрахунків між підприємствами на основі розширення банківського кредитування та проведення постійного моніторингу індикаторів ліквідності для прийняття відповідних рішень.

 

Balitska V. Liquidity of enterprises in Ukraine: indicators require improvement.

 

Liquidity indicators in 2000 and 2005 are calculated on the basis of consolidated balance of enterprises in Ukraine. Tendencies of liquidity deterioration in economics in general as well as in different economic sectors are determined. The author concludes the necessity of effective measures in economic policy particularly those aimed at improvement of circulating capital proportions, reduction of enterprises’ indebtedness, changes in financial laws, monitoring of liquidity indicators for taking the appropriate decisions.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бюлетень Національного Банку України № 12 за 2000–2005 роки. – К. : Національний банк України.

Євдокимов Ф. І., Надтока Т. Б. Економіка промислового підприємства / За ред. Євдокимова Ф. І., Надтоки Т. Б. – Донецьк : “Новый мир”, 2003. – 358 с.

Захарченко В. О., Счасна С. І. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С. 137–144.

Зятковський І. В. Фінанси підприємств. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Кондор. – 2003. – 364 с.

Мендрул О. Г. Управління вартістю підприємств : Монографія. – К. : КНЕУ, 2002. – 272 с.

Наказ Міністерства економіки України від 19 січня 2006 року № 14 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства” / Інформаційно-правова база “Ліга”.

Российский статистический ежегодник. 2003. Стат. сб. / Госкомстат России. – М.: 2003. – 705 с.

Ситник Л. С. Фінансовий менеджмент. – Донецьк : ДонНУ, 2005. – 368 с.

Статистичний збірник “Фінанси України” 2000 рік / Держкомстат України.

Статистичний збірник “Діяльність суб’єктів господарювання – суб’єктів підприємницької діяльності” 2005 рік, частини 1,2 / Держкомстат України.

Финансы России. 2002 : Стат. сб. / Госкомстат России. – М.: 2002. – 301 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019