РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА І РЕЙТИНГ-ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Лада Василівна Шірінян

Анотація


Шірінян Л. В. Рейтингова система і рейтинг-оцінка фінансової стійкості страхових компаній України.

 

Запропоновано систему показників для рейтингової оцінки страхових компаній України і відповідну методику оцінювання. Виконано розрахунки для рейтингової оцінки фінансової стійкості і наведено результати відповідного аналізу.

 

Shiriniyan L. System of rating and rating-estimation of Ukrainian insurance companies financial stability.

 

The system of indices for the rating-estimation of insurance companies in Ukraine and the corresponding methodology of estimation are proposed. Calculations for rating-estimation of financial stability are carried out and the results of the corresponding analysis are presented.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Шірінян Л. В. Незалежний рейтинг ринку страхування в Україні. // Фінанси України. – 2005. – № 11. – С. 118–125.

Чайковський Я. Удосконалення методики комплексної оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник НБУ. – Листопад. – 2003. – С. 30–34.

Гришанков Д. Рейтинги финансових институтов // Финансовые услуги. – № 4. – 2003. – С. 13–15.

Пересецкий А. А., Карминский А. М., О. ван Суст А. Г. Моделирование рейтингов российских банков // Экономика и математические методы. – Т. 40. – № 4. – 2004. – С. 10–25.

Кочетков В. Сучасна практика рейтингової оцінки діяльності комерційних банків // Економіка України. – № 6. – 2002. – С. 25–31.

Офіційний сайт − http://www.dfp. gov.ua/files/RK-3775.pdf.

Шірінян Л. В. Визначення фінансової стійкості страхових компаній і підприємств // Фінанси. – 2005. – № 9 – С. 70–80.

Фінанси підприємств : Підручник / Керівник авторського колективу і науковий редактор проф. А. М. Поддєрьогін. 5-е вид., виправлене і доповнене. – К. : КНЕУ, 2004. – 546 c.

Васильев В. Вариант упорядочения страховых огранизаций по надежности на основе доступной публичной отчетности // Финансовые услуги. – № 9–10. – 1998. – С. 18–23.

Піратовський Г. Л. Розвиток страхового підприємства як економічна категорія і об’єкт управління // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 1(31). – С. 76–85.

Внукова Н. М. Рейтингові системи оцінки стану та формування стратегій розвитку малого та середнього бізнесу (на прикладі міста Харкова) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання”. Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – С. 157–159.

Кожинов В. Я. Статистические показатели финансовой устойчивости страховых компаний // Экономика здравоохранения. – 1998. – № 2. – С. 15–17.

Ивановская О. Ю. Рейтинговая оценка страховых компаний мировым рейтинговым агентством A. M. Best Company // Финансы. – 2001. – № 2. – С. 46–50.

Асабина С. Н. Зарубежная практика рейтинговой оценки страховых организаций // Страховое дело. – 2001. – № 10. – С. 13–22.

Решетин Е. А. Оценка надежности российских страховых компаний : первый опыт присвоения рейтинга // Страховое дело – 2001. – № 10. – С. 5–11.

Розпорядження Кабінету міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року” № 369-р від 23 серпня 2005 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 35 – С. 101–108.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019