ТЕОРЕТИЧНІТА ФІСКАЛЬНІ АСПЕКТИМИТНО-ТАРИФНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

Володимир Петрович Мартинюк

Анотація


Мартинюк В. П. Теоретичні та фіскальні аспекти митно-тарифного адміністрування в Україні

 

Досліджується епістемологіямитно-тарифного адміністрування. Акцентовано увагу на ролі митних платежів у формуванні фінансових ресурсів держави. Вивчено існуючі взаємозв’язки між системою митного адміністрування та складовими економічної безпеки. Запропоновано систему показників для оцінки фінансової безпеки держави.

 

Martyniuk V. Theoretical and Fiscal Aspects of Custom and Tariff Administration in Ukraine.

 

 It is explored epistemologiya custom-tariff administration. Attention is accented on the role of custom payments in forming of financial resources of the state. Existent intercommunications are trained between the system of custom administration and constituents of economic safety. The system of indexes is offered for estimation of financial safety of the state.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ладюк О. Д. Українсько-Російські торговельні відносини як чинник економічної безпеки України // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к. е. н. – К.: НІПМБ, 2003.

Україна у Світовій організації торгівлі: очікування та реальні перспективи : Зб. наук. ст. /За ред. Я. А. Жаліла. – К.: НІСД, 2002. – 132 с.

Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище Україниу 2003 році”// http://www.niss.gov.ua

Мартинюк В. П. Митне адміністрування : Навчальний посібник. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 187 с.

Додін Є. В. Поняття та зміст митної справи України // Митна справа. – 2004. – № 4 (34). – С.11–17.

Кормич Б. А. Митна політика України : Підручник. – Одеса : Юридична література, 2002. – 256 с.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України // http://www.minfin.gov.ua

Мартинюк В. П., Баділь Б.Б. Митне адміністрування в Україні : зміст, принципи та необхідність вдосконалення // Вісник Технологічного університету “Поділля”. – 2004. – №1. – Ч. 2, Т. 1 (59). – С. 91–95.

Научно-технологическая безопасность регионов России: методические подходы и результаты диагностики / Татаркин А. И., Львов Д. С., Куклин А. А., Мызин А. Л., Буланов В. Я. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2000. – 414 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019