АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Вікторія Михайлівна Булавинець

Анотація


Булавинець В. М. Актуальні проблеми теорії і практики соціального захисту населення.

 

Розкрито роль держави у забезпеченні соціального захисту громадян. Вказано на значимість бюджетного забезпечення соціального захисту в умовах фінансово-економічної кризи. Проаналізовано структуру та динаміку видатків місцевих бюджетів на соціальний захист і соціальне забезпечення. Висвітлено проблеми бюджетного забезпечення соціального захисту в Україні та окреслено напрямки їх вирішення.

 

Bulavynets V. Vital question of theory and practice of inhabitants social defence.

 

The state role in providing of social defence of citizens is exposed. It is indicated on meaningfulness of the budgetary providing of social defence in the conditions of financial-economic crisis. A structure and dynamics of charges of local budgets on public welfare are analysed. The problems of the budgetary providing of social defence are reflected in Ukraine and outlined directions of their decision.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Загальна декларація прав людини. – доступний з : www.rada.gov.ua.

Гризоглазов Д. Соціальний аспект забезпечення видатків місцевих бюджетів // Ринок цінних паперів України. – 2007. – № 7–8.

Бланкарт Шарль. Державні фінанси в умовах демократії : Вступ до фінансової науки : Пер. з нім. С. І. Терещенко, О. О. Терещенка ; За наук. ред. В. М. Федосова. – К. : Либідь, 2000. – 653 с.

Сорос Дж. Кризис капитализма : Открытое общество в опасности : Пер. с англ. – М. : ИНФ- РА, 1999.

Історія економічних учень : Підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко, А. М. Поручник та ін.; За ред. Л. Я. Корнійчук, Н. О. Титаренко. − К. : КНЕУ, 1999. − 564 с.

Національна безпека і оборона. – К. : Центр Разумкова, 2008. – № 2 (96).

Радковський О. Закон про підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати – ведмежа послуга українцям // Голос України. – 2009. – № 196.

Скулиш Ю. Бюджетне забезпечення соціальної сфери в Україні : оцінка ефективності та підходи до обґрунтування // Економіка і держава. – 2000. – № 1. – С. 21–23.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019