ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМКИ ЙОГО ЗМІЦНЕННЯ

Олена Іванівна Марченко, Галина Борисівна Погріщук

Анотація


Марченко О. І., Погріщук Г. Б. Фінансовий стан підприємства та напрямки його зміцнення.

 

Висвітлено актуальні питання аналізу фінансового стану підприємств. Проведено моніторинг фінансового стану на промислових підприємствах Вінниччини та окреслено напрямки його подальшого зміцнення.

 

Marchenro O., Pohrishchuk H. Financial state of enterprises and trends of its strengthening.

 

The vital questions of analysis of the financial state of enterprises are reflected. Monitoring of the financial state is conducted on the industrial enterprises of Vinnychchyny and the trends of its subsequent strengthening are outlined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Шиян Д. В., Строченко П. І. Фінансовий аналіз : Навч. посібн. – К. : Видавництво А.С.К., 2003. – 240 с.

Кіндрацька Г. І. , Білик М. С., Загородній А. Г. Економічний аналіз : теорія і практика : Підручник / За ред. проф. А. Г. Загороднього. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 428 с.

Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – 2-ге вид. – К. : Алеута, 2003. – 485 с.

Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : Навч. посібник / Т. Костенко, Є. Підгора, В. Рижиков, В. Панков, А. Герасимов, В. Ровенська. – 2-ге вид., перер. і доп. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.

Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент : Підручник. – К. : Знання, 2006. – 439 с.

Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 668 с.

Е. Нікбахт, А. Гроппеллі. Фінанси : Пер. з англ. – К. : Вік, Глобус, 1992. – 382 с.

Хелферт Э. Техника финансового анализа. – 10-е изд. – СПб. : Питер, 2003. – 640 с.

Уолш Кяран. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства : Пер. з англ. – К. : Всеувито : Наукова думка, 2001. – 367 с.

Лемберт Том. Ключові проблеми керівника. 50 перевірених способів вирішення проблем : Пер. з англ. – К. : Всеувито : Наукова думка, 2001. – 303 с.

“Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства” затверджені наказом Міністерства економіки України 19.01.2006 р. – № 14.

Дєєва Н. М., Дедіков О. І. Фінансовий аналіз : Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.

Павловська О. В. Фінансовий менеджмент : Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2008. – 536 с.

Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз : Підручник. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019