ПЕРСПЕКТИВИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ НА ІПОТЕЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Галина Миронівна Лацик

Анотація


Лацик Г. М. Перспективи диверсифікації фінансового інструментарію на іпотечному ринку України.

 

Висвітлено теоретичні засади фінансового інструментарію іпотечного ринку України. Проведено аналіз особливостей його функціонування. Окреслено проблеми, що стримують ефективне використання фінансових інструментів іпотечного ринку, та можливі шляхи їх подолання.

 

Latsyk H. Prospects of diversification of financial tool at the mortgage market of Ukraine.

 

Theoretical principles of financial tool of mortgage market of Ukraine are reflected. The analysis of features of functioning is conducted. The problems, that restrain the effective use of financial instruments of mortgage market, and possible ways of their overcoming are outlined.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Борисюк К. М. Ринок іпотечної нерухомості : стан та проблеми розвитку // Ринок цінних паперів України. – 2006. – № 9–10. – С. 45–50.

Погорєльцева Н. Особливості становлення іпотечного ринку в трансформаційній економіці // Банківська справа. – 2006. – № 3. – С. 26–38.

Терещенко Г. М., Мошкова М. М. Особливості ресурсного забезпечення банківського іпотечногокредитування // Фінанси України. – 2009. – № 3. – С. 90–100.

Гринько О. Ресурсне забезпечення банківського іпотечного кредитування (питання теорії, методики, практики). – Севастополь : Сев НТУ, 2006. – 273 с.

Юрій С. У пошуках компромісу між державним патерналізмом і фінансизмом // Світ фінансів. – 2008. – № 4 (17). – С. 7–12.

Бублик Є. Диверсифікація фінансових інструментів на іпотечному ринку України // Ринок цінних паперів України. – 2006. – № 1–2. – С. 73–78.

Палывода К. Становление и развитие ипотечного рынка жилья на Украине / К. Паливода // Деньги и кредит. – 2009. – № 1. – С. 64–70.

Барановський О. Безпека бізнесу та страховий ринок : взаємозалежність та взаємообумовленість [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://uceps.org.

Шапран В. Банки Украины // Финансовый директор. – 2004. – № 11 (12). – С. 58–66.

Бажанов О. Формування засад сек’юритизації іпотечних активів в Україні // Вісник Національного банку України. – 2008. – № 10. – С. 59– 63.

Закон України “Про іпотечні облігації” від 22.12.2005 р. за № 3278-IV. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Олійник О. Способи іпотечного рефінансування та можливості їх використання в Україні // Економіка, фінанси, право. – 2004. – № 9. – С. 9–12.

Мякишевська О. Іпотечні цінні папери – дієвий інструмент рефінансування діяльності кредитора // Ринок цінних паперів України. – 2005. – № 5 (6).

Лацик Г. Фінансові інструменти іпотечного ринку України : теоретична концептуалізація та проблеми використання // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції 20–22 березня 2008 р. – Том ІІІ. – Вінниця : ВІЕ ТНЕУ, 2008. – С. 111–115.

Річний звіт про діяльність ДІУ у 2008 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// unia.com.ua.

Закон України “Про іпотечні кредити, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003 р. за № 979-IV. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.ssmsc.gov.uа.

Закон України “Про фінансово-кредитні механізми та управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19.06.2003 р. за № 978-IV. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/main.cgi?page=3&nreg=978-15.

Кублікова Т., Кубліков В. Інвестиції на ринку цінних паперів : Підруч. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2006. – 428 с.

Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. за № 3480-IV // Податки та бухгалтерський облік. – 2006. – № 35–36 (906–907). – С. 5–27.

Офіційний сайт Національної будівельної компанії [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.nbk.ua.

Що може розповісти рейтинг цільових облігацій [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://money.donetsk.ua/shho-mozhe-rozpovistyrejtyng-cilovyx-obligacij.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019