СУТНІСТЬ, ДЖЕРЕЛА ТА ФОРМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Наталія Іванівна Карпишин

Анотація


Карпишин Н. В. Сутність, джерела та форми фінансового забезпечення охорони здоров’я. 

 

Проаналізовано систему наукових поглядів і запропоновано власне трактування сутності понять “фінансове забезпечення охорони здоров’я”, “бюджетне фінансування”, “кошторисне фінансування”. Визначено джерела і форми фінансового забезпечення національної системи охорони здоров’я в умовах ринкової економіки.

 

Karpyshyn N. Essence, sources and forms of financial maintenance of health protection.

 

The system of scientific views is analysed and own interpretation of such phrases as “financial maintenance of health protection”,“budgetary financing”, “estimate financing” is proposed. Sources and forms of the financial maintenance of the national system of health protection in terms of market economy are given.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кириленко О. П. Фінанси (Теорія і вітчизняна практика) : Навчальний посібник. – Тернопіль : Астон, 2002. – 212 с.

Фінанси : Навчально-методичний посіб¬ник. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 207 с.

Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) : Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 1999. – 164 с.

Романенко О. Р. Фінанси : Підручник. – К. : Центр Навчальної Літератури, 2003. – 312 с.

Бюджетний менеджмент : Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ; за заг. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.

Юрій С. І., Бескид Й. М. Бюджетна система України : Навч. посібник. – Київ : НІОС, 2000. – 396 с.

Финансово-кредитный словарь : В 3 т. / Гл. ред. Н. В. Гаретовский. – М. : Финансы и статистика, 1988. – Т. 3 : Р–Я. – 511 с.

Економічна енциклопедія : в 3 т. – К. : “Академія”, 2000. – Т. 1 / редкол. : С. В. Мочерний та ін. – 864 с.

Василик О. Д. Теорія фінансів : Підручник. – К. : НІОС. – 2000. – 416 с.

Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д’яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України. – 2-ге вид. – К. : Наукова думка, 1999. – 301 с.

Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Державні фінанси : Навчальний посібник / За ред. В. Д. Базилевича – К. : Атіка, 2002. – 368 с.

Бюджетна система : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – 2-е вид., перероб і доп. / В. М. Опарін, В. І. Малько, С. Я. Кондратюк, Г. Б. Коломієць. – К. : КНЕУ, 2002. – 336 с.

Финансы, деньги, кредит : Учебник / Под ред. О. В. Соколовой. – М. : Юристъ, 2000. – 784 с.

Финансы : Учебник для вузов / Под ред. О. В. Романовского, О. В. Врублевской, Б. М. Сабанти. – М. : Перспектива, Юрайт, 2000. – 520 с.

Финансы : Учебник для вузов / Под ред. проф. Л. А. Дробозиной. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 2000. – 527 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019