ДЕПОЗИТАРНІ ПОСЛУГИ БАНКІВ

Ігор Святославович Кравчук

Анотація


Кравчук І. С. Депозитарні послуги банків.

 

Розглянуто теоретичні й практичні аспекти організації депозитарної діяльності Національного банку України та комерційних банків. Визначено напрями подальшого розвитку депозитарних послуг банків відповідно до міжнародної практики та необхідність структурування послуг для їх пропозиції клієнтам з метою розширення депозитарної діяльності в конкурентній боротьбі з парабанківськими установами.

 

Kravchuk I. Bank  Depositary  Services.

  

The article deals with theoretic and practical aspects of the organization of depository activity of National and commercial banks of Ukraine. We determined the ways of further development of depository services of banks according to the international practice and the necessity of structuring of services to offer them to customers with the purpose of expansion of depository activity in the competitive struggle with the parabanking institutions.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Барановський О. Депозитарна діяльність : світовий досвіді Україна // Цінні папери України.– 1999. – № 49. – С. 8–9.

Головко А., Науменко О. Національна депозитарна система України. – К., 1999. – 160 с.

Закон України “Про Національну депозитарну систему Українита особливості електронного обігу цінних паперів” від 10 грудня 1997 р. № 710/94–ВР // Галицькі контракти. – 1998. – № 8. – С. 129–136.

Інформаційна довідка Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про стан розвитку фондового ринку України у березні 2004 року.

Мозговий О. М. Фондовий ринок : Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 316 с.

Положення про депозитарну діяльність Національного банку України, затвер¬джене постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 р. № 114. // Законодавчі і нормативні акти з питань банківської діяльності. – 2003. – № 5. – С. 7–63.

Річний звіт депозитарію цінних паперів Міжрегіональний фондовий союз за 2003 рік. – 39 с.

Чинчикеев В. Global Custody – интегрированная система мирового рынка ценных бумаг ХХІ века // Акционер. – 2003. – № 2–3. – С.12–26.

Delivery versus payment in securities settlements systems. Report prepared by the Committee on Payment and Settlement Systems of the central banks of the Group of Ten Countries. – Basle. – September 1992.

Recommendations for securities settlement systems. Bank for International Settlements and IOSCO. – Basle. – November 2001.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1818-5754 (print), ISSN 2415-3672 (online)
Західноукраїнський національний університет
© «Світ фінансів», 2004-2019